Romans 10

Pangamologa E Ta Lopatokona

Kolingau memena ngallo nge Karais, iau ka matea ragau rae iau re ngae Israel raumana, ba ka kava kaligi te Nutu ta i ravunglele rea. Ba iau nga turupota rea roma, keke bai ta kalingpa kae Nutu raumana, ava ka sana loreamatana ka pamau e loa te Nutu mannangana. Ri ka sana loreamatana ka pamau ta ravunge Nutu patongana kerea ka ra baingareame ke tupu nga raguna. Keke amva ta leleng tupu nge Nutu raguna kurumea kumangng ra ri muni ke kumkuma ki ka ginggingngarea. Ba ri ka sana omorea ta taonga nga pamau a Nutu pulia ta ragau ravunge patongana kerea ka ra baingareame ke tupu nga raguna. Iau ka role minmina kurumea, Karais ke atu ta ronga ka kumangnga laeala ina ragau nge amva ta loangakurumenge bangapagame ta ri ravunge Nutu patongana kerea ka ra baingareame ke tupu. I ke kuma minmina ta baina ragau kinung ra loreapatokona te Karais ngeke rave Nutu patongana kerea ka ra baingareame ke tupu nga raguna.

Pala nae Moses ke pa'e pangamologa e ta agau e amva ta leleng tupu nge Nutu raguna kurumea loangakurumengana ka bangapagame roma: “Agau e kuma ka oru ra bangapagame ke rorole tao be sane longasa nga inte ke la ravunge mauling e momo passavele kurumea loangakurumengana ka bangapaga nginngina.” Ava nga bainga e nga lopatokona te Nutu ta leleng tupu nga raguna, Lau Ae Nutu Kanna ke role roma:

“Sano ngo ballaga ngallo nge one roma, ‘Tai ke la loangapatae ta Nutu mallena nga tava?’” (Balinglaga laeala ka mirana roma, tai ke la loangapatae ta atungpisigi kae Karais),
ba nga pangamologa inte toto Lau Ae Nutu Kanna ke role roma:

“Sano ngo ballaga ngallo nge one roma, ‘Tai ke la songapisigi ba lunga ta malle laeala nga reke mate?’ (Ba balinglaga laeala ka mirana roma, tai ke la songapisigi na nge atupatae kae Karais nga inaeala nga reke mate).”
Ava ragau reke lele tupu kurumea lopatokona ae ri te Nutu ke sane ke la roleng minmina. Ke sa. Ri keke la roleng kurumea pangamologa intetoto ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma, “Pangamologa ae Nutu kanna ke momo kokoro mana. Ke momo nga kaong, ba ke momo nga long.” Ba iau ae Pol nga role roma, pangamologa laeala ore momo kokoro ka i a pangamologa e nga lopatokona e te Karais ora mangng ka umma ta pulingmalagange. Ba pangamologa a mangng ka pulimalaglage ke role roma, ngaroma one ngo turupote Iesus ka kaong roma, ka i ae Avolau kena ae one. Ba ngaroma nga longpatokona ngallo nga long roma, Nutu ke pasigipage Iesus nga mateng, nae Nutu ke la ravunglele one. 10 Ngaroma agau nga lonapatokona ngallo nge i roma, Iesus ke mate bae Nutu ke pasigipage nga mateng, nae Nutu ke la patonge agau laeala ka agau a bainganame ke tupu nga raguna kurumea lopatokona laeala ae i. Ba bole, ngaroma agau te nge turupote Iesus ka kaong nga ragau ragureame roma, ka i ae Avolau kena ae i, nae Nutu ke la ravunglelenge agau laeala kurumea turungpotangana laeala. 11 Ollaeala ke loakurumea pangamologa e te Karais a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma,

“Agau a lonapatokona te i sane la ravunge balenga.”
12 Bae iau ae Pol nga role roma, Iurame ba ra sana ri rae Iura ka tongarea kena mana nge Nutu raguna. Iau ka role minmina kurumea, Nutu a i kena mana ka i ae Avolau ae ita kinung. Ba i ke kelinglingia kavingtulu ra kanna nga ragau kinung reke kiu te i. 13 Ollaeala ke loakurumea pangamologa ra ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma,

“Ngaroma agau nge ballage Nutu a i ae Avolau ta i ravunglelenge, nae Nutu ke la ravunglelenge agau laeala.”
14 Avae iau ae Pol nga ballaga miau roma, Iurame keke la kiunga ta agau a ri sana loreapatokona te mina ngaetai? Ba ri nga loreapatokona ta agau a ri ke sane ke longe pangamologa e te i tale mina ngaetai? Ba ri keke la longnge pangamologa e ta agau ora apulingmalaga pangamologakana sane pulimalage pangamologa e te i tale mina ngaetai? 15 Ba ngaroma Nutu sane nge ba'e ra pulingmalagakana, na ri ngeke pulimalage pangamologa e te Karais te ri mina ngaetai? Ollaeala ke loakurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

“Reke pulimalaglage pangamologa e pe lelengareangana ke pe raumana!”
16 Avae iau ae Pol nga ale balinglaga nginngina roma, ragau keke loa ta pulingmalagange pangamologa e te Karais ta re ngae Israel, ava papatu nge ri ke sane ke ngatakale pangamologa laeala e pe. Ollaeala ke loakurumea pangamologa a Aisaia rolea pala roma,

“Nutu one ae Avolau, ka sana agau te lonapatokona ta pangamologa a mangng pulimalage?”
17 Minmina na iau ae Pol ka la roleng roma, lopatokona e te Karais ke lele kurumea ragau longareangana ka pangamologa e te Karais. Ba ragau longareangana ka pangamologa e te Karais ke lele kurumea ragau pattoto pulingmalaga ngareangana ka pangamologa laeala. 18 Ava ka bai ta balinglaga roma, re ngae Israel keke longe pangamologa e te Karais o ke sa? Iii, keke longe ka kaomanna. Ke loakurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma:

“Kalingngarea maina ke loa ta ragau kinung reke momo nga mogalo laekia e ngape,
ba pangamologangareame keke loa ta iname kinung nga mogalo laekia e ngape.”
19 Ba muni iau ae Pol ka bai ta balinglaga roma, re ngae Israel ka loreamatana ka pangamologa e te Karais o ke sa? Iii, ri ka loreamatana kia, ava keke longosasa te. Bae Moses ka i a agau e kapunu ta turunge longasa laeala ine pa'e Nutu rolengana ka ragau re ngae Israel pala roma,

“Iau nga bai ka miau ta miau businge ragau ra sana giarea nga ragugu,
ba nga bai ka miau ta miau nga iukamiau ka ragau ra miau ka roma ka sana ramarea bavakena.”
20 Bae Aisaia ke role gingging pala ine pa'e Nutu pangamologangana roma,

“Ragau re sane ke sissili iau keke kalipa kau,
ba iau ka pota kau nga ragau re sane ke balaglaga te iau.”
21 Ava nga Israelme, Aisaia ke pa'e Nutu pangamologangana e te ri roma,

“Iau ka kikiu palimule ta ragau kokorai reke longosasa be sane ke lolakurumea pangamologangau ta ri atung te iau.”
Copyright information for `MEE