Romans 12

Ka Ita Ra Tunga Te Nutu

Kolingau memena ngallo nge Karais, Nutu ke pulia lonana e bollau raumana te ita, minmina na iau nga tanikala miau ta miau tungnge miramiaume te Nutu ma posi onreke bali rea beke tungu rea ma tungame te Nutu. Ngaka tungu miau muni ma tunga onreke momo mauli tale, ba onreke tupu nge Nutu raguna, ba onra Nutu lonasereng ki. Nutu ke kuma ka kumangng reke pepe raumana te ita, minmina na kumangng a kanra e nga kalangapagange Nutu mannangana ka i a kumangng laekia ina ita ka tungu ita muni te Nutu ma tungame. Ba nga manemiausa tunga miau muni ta oru re nga mogalo laekia e ngape onreke longosasa te Nutu ta ri taongamuga kamiau. Ke sa. Ngaka tungu miau muni te Nutu ta i kumangngmuni ka momongamiaume kurumea kumangngana ine la tungnge lomatana ra pau te miau. Minmina na miau ka la lomiaumatana ka bainga rae Nutu mate rea ta miau kumangng ki. Ba ka la lomiaumatana ka bainga reke pepe nge Nutu raguna, kala nga bainga rae Nutu lonasereng ki. Ba ka la lomiaumatana ka tarang e tupu mannangana nge Nutu raguna.

Iau ka role minmina kurumea, nga lopengana ae Nutu a i tungumane te iau, iau nga role paka agau kenakena nge miau roma: Sana nga longpavolau one, ava nga longkananna masi one kurumea Nutu tavoangana ka lopatokona te one. Iau nga toe ka ita ra ragau mirara. Ita ra ragau ka mirara ina papatu nga mira kenakena, ba mirara ina nginngina ka sana kumangngarea kena mana. Ollaeala ka tongana kena ma inae Nutu pulisivala ita ra ragau papatu nga mira kena mana, nga Karais mirana. Ita kinung kaka momo nga Karais mirana kena, ba ita pana kenakena ka onrae ita kinung. Ba ita kenakena ka kanra ka tunga matantana kurumea Nutu tungngana mana ka lopengana ae i te ita pana kenakena. Minmina na ngaroma te e nge ita nga kana ka tunga e nga tonge Nutu kaona, na i nge kuma kia kurumea lopatokona bolinglaungana a Nutu tunge te i. Ngaroma te nga kana ka tunga e nga kalaunge ra lopatokonakana pattoto, na i nge kuma ka kumangng laeala kurumea lopatokona a Nutu tunge te i bole. O ngaroma te nga kana ka tunga e nga pangalomatanange ragau ka pangamologa ae Nutu kanna, na i nge kuma ka pangalomatana laeala kurumea lopatokona ae i. O tetoto ora kana ka tunga e nga pulingmalagange pangamologa ae Nutu kanna ta pangagingginge ragau loreapatokonangana te Nutu nge kuma ka pangagingginga laeala kurumea lopatokona ae i. Ba agau ora kana ka tunga ta tungnge oru nga kanna sane nge bolo ine nge tungtunge oru nginngina. Agau e taoamugmuga ka ra lopatokonakana nge kuma ka kumangng laeala ka gingging nganame kinung. Ba agau e kalaulaue ra sillolo nga lonasereng ine kalaulau rea.

Bainga E Nga Matengraumane Ragau Ora Kaomannmannangana Kia

Miau ngaka materaumane ragau ka bainga e nga matengraumanange ragau ora kaomannmannangana kia. Ngaka bali ka gimiaume ta bainga reke sosoali nge Nutu raguna ba ngaka laupite bainga reke pepe nge Nutu raguna. 10 Ngaka palimateraumana miau, ta ka miau ra koli ngallo nge Karais. Ba ngaka palialapaga miau ka miau kenakena ulongpisigi ngamiaungana kamiau. 11 Sana nga omomiausa lili. Ke sa. Ngaka kuma kaligi ka kumangng ae Nutu kanna ka gingging ngamiaume kinung. 12 Nga lomiausereng raumana ina miau ka momalle oru rae Nutu patokala tao pala. Ba ngaka umma ta tolongamane maenang reke lele nge miau kurumea loangakurume ngamiaungana kae Karais, ba sana ngaka panna ta kavang. 13 Ngaka tavoa ka onra miau ta ragau rae Nutu reke tupu ra sana karea oru. Ba ngaka pulapatalia bale rae miau ta ragasilame.

14 Ngaka ballage Nutu ta i kavingtulunge reke umma ta pangamiralali miau. Ngaka ballage ta i kavingtulu rea, ba sana ngaka ballage ta i baingasoali rea. 15 Ngaka sereng kala nga ragau reke serengreng, ba ngaka tani kala nga ragau reke tantani. 16 Ngaka palipatattara miau masi. Ba sana ngaka pulipataetaea giamiaume muni, ava ngaka tatao kala nga ragau ra sana giarea. Ba sana ngaka role ngallo nge miau muni roma, lomatana ae miau ke ngailu raumana nga ragau pattoto loreamatananganame.

17 Ba nga ina agau te nge baia bainga e soali te miau, na sana ngaka alagaliue ka bainga e soali. Ngaka baia bainga reke pepe, nga baina ragau kinung ngeke kela rea roma ka ri ra bainga reke pepe. 18 Ngaroma ragau nga omorea ta ri momong kala nge miau, ba ngaroma ngaka kalipa ka pamau, na ngaka umma ta momong masi kala nge ri kinung. 19 Miau ra iau mate miau raumana, nga ina agau nge baia bainga e soali te miau, na sana ngaka alagaliue ka bainga e soali. Ava ngaka ule ta Nutu kamana ta i alange. Ollaeala ke loakurumea Nutu pangamologangana nga Lau Ae Kanna e role roma,

“Alanga ka i a kumangng a kanau mana, iau ka la alange ragau baingarea reke sosoali te ri.” Nutu a i ae Avolau ke role minmina.
20 Bae iau ae Pol nga role paka miau roma nga manemiausa alanggaliu, ava ngaka loakurumea pangamologa tetoto nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma:

“Ngaroma agau a bainga'iukana te one nga mate kana, na ngo tung kana kaning;
ba ngaroma i nga mate kana me, na ngo tung kana me;
ta ngaroma one ngo kuma minmina, na i nga balenglengea ka baingana reke sosoali ra i kuma ki te one.”
21 Bae iau ae Pol nga role roma, sana ngaka ngata ka miau ta bainga reke sosoali pulingpisigi miau. Ava ngaka kuma ka bainga e pe, nga baina nge pulipisigia bainga e soali.

Copyright information for `MEE