Romans 13

Ita Ngaka Ulopisigi Ita Muni Nga Gavaman Raguna

Iau ae Pol nga role paka miau roma, ita kinung ra lorapatokona te Karais ngaka ulopisigi ita muni ngape nga reke taoamugmuga nga gavaman. Iau ka role minmina ta gingginga ore nga bangapagange ragau ke pa nge Nutu mana, ba gingginga laeala e nga bangapagange ragau ke sane pa nga inte toto. Bae bole, Nutu ke pulia ragau reke momo nga gavaman. Minmina na ngaroma agau te nge longosa ta reke taoamugmuga nga gavaman, na i ke sanangkale oru a Nutu pulia. Ba ragau reke sanangkale re nga gavaman keke la utunge alanga te ri muni. Iau ka role minmina ta kelangpatalime ke sana onre nga pangamataunge ragau reke bavaia bainga reke pepe, ava reke bavaia bainga reke sosoali mana. Minmina na ngaroma te e nge miau nge matea ta i manenasa mataunge gavaman ginggingngana, na i nge baia bainga re pe nga gavaman raguna. Ngaroma sana nga omong ta mataunge gavaman, na ngo umma ka bainga reke pepe, nga baina gavaman nge kalapaga one. Ta kelangpatali ka i a akumangngatulu te orae Nutu pulia ta i kalaunga one. Ava ngaroma one ngo umma ka bainga e soali, na ngo matau kurumea, ginggingngana e nga tungnge alang ka ora kaomannmannangana kia. Ka i a akumangngatulu ae Nutu kanna ore kuma kurumea Nutu sianalalingana ka ragau reke umma ka bainga reke sosoali. Minmina na ita ngaka ulopisigi ita muni ngape nga gavaman, ta baina ita sana ngaka kanimaia kumangngana e nga alang. Ba ita ka loramatana tapu roma, bainga laeala e nga ulongpisigi ita ngape nga gavaman ka ore tupu.

Na kurumea oraeala mana na ita ka tungtunge takisme ta gavaman. Ta kelangpatalime ka ri ra kumangngatulu rae Nutu kanna onreke umma ta kumangng ka kumangng laeala mana. Miau ngaka alagaliue rinaome ta ragau ra miau ka pulia rinaome nge ri. Ngaka tungtunge takis ta reke momalle takisme, ba lollokanna ta reke momalle lollokanname, ba alangpaga ta reke momalle alangpaga.

Miau sana ngaka pulia rinao nga agau te. Ava rinao matana tetoto ke momo, na ngaka amva ta alanggaliunge rinao matana laeala ka kaeme kinung. Ka i a rinao e nga palingmatengraumana miau kurumea, agau e materaumane ragau pattoto ke tataokurumea bangapaga rae Moses kanna tapu. Bangapagame keke role roma,

“One ko sano ngo keno kala nga avale a sana i a ningpengana o apanung a sana i a ningtale,
ba one ko sano ngo sapune agau te,
ba one ko sano ngo golo,
ba one ko sano ngo kelalelea onra agau tetoto kanna.”
Ba iau ae Pol nga role paka miau roma, agau nge kumatapu kurumea bangapaga nginngina ba bangapaga pattoto bole ngaroma i nge tataokurumea bangapaga laekia e role roma,

“One ngo materaumane agau tetoto basema ino materaumana one muni.”
10 Agau e bavaia bainga e nga matengraumanange ragau sane la baingasoalinge ragau pattoto. Minmina na bainga e nga matengraumanange ragau ke kuma kurumea bangapagame tapu.

11 Ba miau ngaka kuma minmina kurumea, miau ka lomiaumatana tapu ka kae kakarai ra ita momo ki sonrau. Ka lomiaumatana roma, kae e nga lalang kamiau nga kenangaraunga ke lele tapu. Iau ka role minmina kurumea, Nutu ravunglelengana kita ke lele kokoro raumana nga kae e kapunu a ita lorapatokona te Karais. 12 Kae re sonrau ra tongarea kena ma rigo keke kokoro ta ri ronga ba kae ke lele kokoro raumana. Minmina na ita ngaka palale bainga re nga osuguna, na ita ngaka lupage lungapaga e nga baling nga olamana. 13 Ita ngaka kuma ka bainga reke pepe ma bainga ra ragau ke kumkuma ki ka kae. Ita sana ngaka bavaia bainga matantana nga inung. Ba ita sana ngaka bavaia bainga matantana ra mukurea kala nga ravale o rapanung, ba bainga e nga iu ba kelangalele. Ke sa. 14 Ngaka lupage Iesus Karais A Avolaukita. Ba sana ngaka ngatakale miramiaume ta ri taongamuga kamiau kurumea loreangana reke sosoali.

Copyright information for `MEE