Romans 14

Lopatokona Ore Sane Gingging Ba Lopatokona Ore Gingging

Miau nga lomiaungatakale agau a lopatokonakana te Karais ora lopatokona ae i sane gingging, ava sana ngaka patete ka pangamologa kala nge i ta oru ra sana loramatana ki. Ragau palu ka karea ka lopatokona ta ri kaninge kaning matantana, ava ragau pattoto onra lopatokona ae ri ke sane gingging ke sane ke kaninnia posi marakanna. Na agau laeala ore kaninnia kaning matantana sane nge kanpea'e agau tetoto ore sane kaninnia kaning nginngina. Ba agau ore sane kaninni sane nge kalinane agau laeala e kaninni kurumea, Nutu ka lonangatakale agau laeala bole. One ko roma one a tai ikolong mannangana ta one kalingnanange akumangngatulu orae agau tetoto kanna? Ka kumangng ora avolaukia kanna ta roleng roma, kumangngana ke pe o ke soali. Bae Nutu ka la lonangatangngkale kumangngana kurumea, Nutu a i ae Avolau ka kana ka gingginga ta roleng kia roma, ko kuma masi.

Ragau palu keke roma, kae kena ke bollau raumana nga kae pattoto. Ba ragau pattoto keke roma, kaeme kinung ka tongarea kena mana. Ava iau nga role ka pana kenakena roma, sana nga long lualua. Nga longmatana masi ka lopatokona laeala ae one puna. Agau e pulia kae kena ngailu nga kae pattoto ke kuma minmina, nga baina i nge kalapage Nutu a i ae Avolau. Ba agau e kaninnia kaning matantana ke kaninni nga baina i nge kalapage Avolau kurumea, i ke kinpataetaea Nutu giana ine kumkuma ka bainga laeala. Ba muni agau ora sana omona ta i kaninge posi marakanname ke sane kaninni rea, nga baina i nge kalapage Avolau ka kuringana laeala. Ba i ke kinpataetaea Nutu giana ine kumkuma ka bainga laeala. Iau ka role minmina ta ita kenakena ka sana ka momomauli ta taongakurumenge ita muni loranganame mana. Ke sa. Ba ka ina ita kenakena ka mate, na ita ka sana ka mate kurumea ita muni lorangana bole. Ta ngaroma ita ngaka momomauli, na maulingara laeala ka orae Nutu a i ae Avolau mana. O ngaroma ita ngaka mate, na matengara laeala ka orae Avolau bole. Minmina na ngaroma ita ngaka momomauli o ita ngaka mate, ka ita ra ragau rae Avolau kanna.

Ta kurumea ollaeala mana nae Karais ke mate ba ke sigipaga nga mateng muni, ta baina i nga i a reke mate ba reke momomauli Avolaukerea kinung. 10 Minmina na iau ae Pol nga ballage agau te e nge miau roma, ko maimia o kalinane kolingang tetoto ngallo nge Karais ora lonamatanangana sana tongana kena base ne one? O iau nga ballage te muni roma, ko maimia o kanpea'e kolingang tetoto ngallo nge Karais ore sane lolakurumea lomatana ae one? Iau ka ballaga minmina, ta ita kinung kaka la meising ngamuga nga Nutu tarang ae i nga kalingnana ngarume. 11 Iau ka role minmina ta pangamologa ae Nutu kanna a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke role roma,

“Iau a Avolau a momomauli ka kaomannmannangana ka role roma,
ragau kinung keke la parong banu ngamuga nga ragugu,
ba ragau kinung keke la kiningpataenge Nutu ka kaoreame.”
12 Minmina na iau ae Pol nga role paka miau roma, ngarume na ita kinung kaka la turungpotange baingarame kinung purea te Nutu.

13 Minmina na ita nga marerasa kalingnanange agau tetoto nge ita. Ita ngaka rongo ta kumangng ka bainga laeala. Ava ita ngaka pamologa gingging ngallo nge ita muni roma, ita sana ngaka baia bainga te ore la bainge akita tetoto ngallo nge Karais ta i pupunga nga bainga e soali nge Nutu raguna. 14 Iau ka laumatana masi ba ka la roleng paka miau mannangana ngallo nge Iesus A Avolaukita roma, ka sana kaning matana te ore parototokala ta ita kaninge. Ava ngaroma agau nga lonapatokona ngallo nge i roma, otte ke parototokala ta i kaninge, na ollaeala ale nge lele ma oru e parototokala te i. 15 Na ngaroma ngo pamiralalia akone tetoto ngallo nge Karais ka otte a one kaninnia, na alo sano momo nga bainga laeala e nga matengraumanange ragau. Sano ngo baisoalia agau orae Karais mate te i ka otte a one kaninnia. 16 Minmina na sano ngo baia oru a one role roma i e pe ta leleng ma oru a ragau ke patoe ka ore soali kurumea ine bai ka agau alopatokonakana tetoto ta i pupunga. 17 Ta Nutu kelangpatalingana ke sana ore nga kaning ba inung. Ava ka ore nga bainga reke tupu nge Nutu raguna, ba momongpengana, ba serenga orae Kannu E Tupu tunge. 18 Iau ka role minmina ta agau ore kalapage Karais minmina ine sane baia otte ore la baingasoalinge alopatokonakana tetoto ka i a agau e bavaia bainga ra Nutu mate rea, ba ka i a agau ora ragau ke alapage.

19 Minmina na ita ngaka tataokurumea oru reke bavaia momongpengana ngaliua nga ragau, ba oru reke paginggingia agau kenakena nge ita. 20 Sana ngaka baisoalia oru rae Nutu kuma ki ngallo nga alopatokonakana tetoto ka kaning ngamiaungana ka kaning matana ora lopatokona ae i sane ngatakale ta i kaninge. Kaningme kinung keke pepe ta ita kaningi rea, ava ngeke lele ma oru reke sosoali ngaroma kaningara ki ngeke bai ka agau tetoto ta i pupunga. 21 Ita sana ngaka kaninnia posi marakanna, o nga innue uain, o nga kumkuma ka otetoto ore la bainge kolingara tetoto ngallo nge Karais ta i pupunga.

22 Ngaroma one nga longpatokona ta oru nginngina, na lopatokona laeala ka orae one bae Nutu kasikemiau mana. Agau a sana lonakalinanne i muni ka oru ra i ngatakala rea nga lonasereng. 23 Ava agau a lona lualua ine kaninnia kaning te ke ule i muni nga kalingnana kurumea, kaningngana ka kaning laeala ke sane lolakurumea lopatokona ae i. Ba oru a agau bai kia ore sane lolakurumea lopatokona ae i ka i a bainga e soali nge Nutu raguna.

Copyright information for `MEE