Romans 15

Ita Sana Ngaka Kumkuma Ka Onra Ita Muni Ka Mate Rea Mana

Na ita raka gingging nga lopatokona ae ita, ita ngaka kalaupagpage ra lopatokonakana pattoto ra likireasa ina lopatokona ae ri ke sane gingging. Ita sana ngaka kuma ka onra ita muni ka mate rea mana. Ita pana kenakena ngaka kumkuma ka oru ra ra lopatokonakana pattoto ke mate rea ta kalaunga rea ki. Ita ngaka kumkuma ka onreke la kalaunga rea ta ri maising gingging nga lopatokona ngae ri. Iau ka role minmina ta Karais muni ke sane kuma ka oru ra i mate rea mana. Ke sa. I ke kuma kurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

“Rolengbainga ra ragau ke rolebainga ka one ae Nutu ki keke pupai nge iau.”
Ba iau ae Pol ka matea ta miau nga lomiaumatana roma, pangamologame kinung ra ri ke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna keke pa rea ta pangalomatana ita. Keke pa rea ta baina ita ngaka momalle oru rae Nutu patokala tao pala ina ita ka umma ta ravunge gingginga nga pangamologa rae Nutu kanna ba ka umma ta tolongamane maenang reke lele nge ita kurumea loangakurume ngarangana kae Karais.

Na iau ka kavkave Nutu ore tungtunge kalaungapaga ba gingginga ore nga tolongamane maenangme ta i pangagingging miau ta miau palipagiunga miau ka ina miau ka tatao kurumea Karais Iesus. Minmina na miau nga lomiau kena, ba nga kaomiau kena ina miau ka kinpataetaea Nutu a i ae Iesus Karais A Avolaukita tamana.

Minmina na iau nga role paka miau re ngae Rom ta miau nga lomiaungatakalkale pana kenkena nge miau base inae Karais lonangatakala ita ta baina i nge tunge kalangapaga te Nutu. Nga lomiaungatakalkale pana kenkena nge miau ta iau nga role paka miau roma, Karais ke lele i a akumangngatulu ae Iurame ta pangakosining ka Nutu kumangngana ine kuma kurumea pangamologangana ora kaomannmannangana kia. I ke kuma kurumea patongkalangana re te Iurame sisiukerea memena pala, ta baina ragau ra sana ri ra Iura ngeke kinpataea Nutu giana kurumea tungngana ka lonana ae i te ri. Ollaeala ke loakurumea pangamologa ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma,

“Iau ka la kiningpatae one ngaliua nga ragau ra sana ri ra Iura,
ba ka la baunge baunga reke kinpataetaea giang.”
10 Ba nga pangamologa inte toto Lau Ae Nutu Kanna ke role roma,

“Miau ra sana miau ra Iura, nga lomiausereng kala nga ragau rae i.”
11 Ba inte muni ke role roma,

“Miau kinung ra sana miau ra Iura, ngaka kinpataetaea Nutu giana,
ba miau re nga mira matantaname kinung ngaka kinpataetaea.”
12 Ba bole Aisaia ke pa'e pangamologa pala nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

“Iesi sivuna te ke la leleng,
na ka la i a agau ore la leleng ta kelangpatali ta ragau ra sana ri ra Iura,
ba ra sana ri ra Iura keke la momongkalange Nutu kumangngana te ri nge Iesi sivuna laeala.”
13 Na iau ae Pol ka kavkave Nutu a i a lopatokona ae ita puna ta i pangaponung miau ka serenga ba momongpengana ina miau nga lomiaupatokona te i, ta baina bainga nga momongkale Nutu nge ponutalao nge miau ka Kannu E Tupu ginggingngana.

Pol Kumangngana Ta Ragau Ra Sana Ri Ra Iura

14 Kolingau memena ngallo nge Karais, nga kelangaungana kamiau, miau kinung kaka ponu ka bainga reke pepe raumana. Ba kaka ponu ka lomatana papatu, ba ka likimiau ta pangalomatanange pana kenkena nge miau. 15 Avae iau ka pa'e pangamologa ina palu reke gingging isura nga lau laekia, ta baina iau nga rolepage lomiaume ka oru nginngina muni. Iau ka kuma minmina kurumea Nutu tungngana mana ka lopengana ae i te iau 16 ta iau a agau e pulimalage pangamologa e te Karais Iesus ta ragau ra sana ri ra Iura. Iau ka kuma ka kumangng laeala ma iau a piris te ore pulimalaglage pangamologa e pe ae Nutu kanna. Iau ka kuma minmina ta baina ra sana ri ra Iura ra loreapatokona te Karais ngeke lele ma ri ra tunga a iau tunge te Nutu ore pe nga raguna kurumea Kannu E Tupu torongana kerea.

17 Minmina na ngallo nge Karais Iesus iau nga lausereng raumana kurumea kumangngau te Nutu. 18 Ba iau sana nga rolea pamologa e ta otte toto muni. Iau nga pamologa mana ta Karais kumangngana ina ra sana ri ra Iura ke longlongo ta pangamologa ae Nutu kanna kurumea kumangngau ba pulingmalagangau ka pangamologa. 19 Ollaeala ke lele kurumea kelangarea ka killa ba kumangng reke bollalau. Ba ke lele kurumea kelangarea ka Kannu Ae Nutu ginggingngana. Minmina na iau ka pature taongau ngae Ierusalem na ka taotaliu bavakena tae Ilirikum, ba ka pulimalage pangamologa reke pepe kinung re te Karais. 20 Ba ka ina iau taliliu, na ka kaeme kinung iau ka umma ta pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais nga maga re sane ke longe Karais giana tale. Iau ka kuma minmina, ta baina iau sana nga kuma pai ngailu nga bale pangaturungana a agau tetoto kuma kia. 21 Iau ka bai ta kumangng kurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

“Ragau ra ri ke sane ke loa ka pangamologa e te i te ri tale keke la kelang,
ba ragau re sane ke longe pangamologa tale ka la loreamatana.”
22 Ba iau ae Pol nga role paka miau roma, ka kae papatu na iau ka bai ta atung te miau, ava kumangng laeala ke laupitpita iau.

23 Ava sonrau na ka sana maga palu muni nga bava laekia onre sane ke longe pangamologa e te Karais. Ba bole iau ka lauvavai ta atung te miau ka pesingmatana papatu tapu. 24 Minmina na iau ka bai ta kelanga miau ina iau nga tao tae Sipen. Ta ka bai ta kelanga miau nga ina iau nga taopale inaeala nge miau. Ba ngarume, ina iau nga lausereng ka kelangaungana ka miau ka panna te tapu, na ka matea ta miau kalaunga iau ka oru palu nga taongau laeala tae Sipen. 25 Ava sonrau gialgiala ikia, na iau ka lolae Ierusalem ta loanga ka lollokanna palu ta ragau rae Nutu reke tupu nga inaeala. 26 Iau ka role minmina kurumea, ra lopatokonakana re ngae Masaronia bae Akaia keke matea ta pulingkinunge lollokanna palu ta ri kalaunge ragau ra sana karea oru ngaliua nga ragau rae Nutu reke tupu ngae Ierusalem. 27 Ri ka loreasereng ta kumangng minmina, ba ka kanrea ka kumangng ta alanggaliunge rinao ta re ngae Ierusalem bole. Ka kanrea ka kumangng ta alanggaliunge rinao kurumea, pala, na ra lopatokonakana ra ri ra Iura ngae Ierusalem keke rave lopatokona, na keke loa ka oru re nga lopatokona ta ra sana ri ra Iura. Minmina na ra sana ri ra Iura ka kanrea ka kumangng bole ta ri alanggaliunge rinao laeala ka oru re nga mogalo laekia a ngape ta re ngae Ierusalem. 28 Na ka ina iau nga rongo ka kumangng laeala e nga tungnge lollokanna nginngina ta re ngae Ierusalem tapu, na ka la kelanga miau ina iau nga tatao tae Sipen. 29 Ba ka laumatana roma, ka ina iau nga atu te miau, na ka la atung ngallo nga kavingtulu rae Karais kinung.

30 Ita kinung ka ita ra ragau rae Iesus Karais A Avolaukita, bae Kannu Ae Nutu ke bavai kita ta matengraumanange ita pana kenkena. Minmina na iau ka ballaga miau ra kolingau memena ngallo nge Karais ta miau pulingsivala kala nge iau ta kavang kaligi te Nutu ta i kalaunga iau. 31 Ngaka kave Nutu ta i ravungpatali kau nga ra Iura re ngae Iurea reke longosasa kamareame. Ba bole ngaka kava roma, lollokanna ama loa kia ta ragau rae Nutu reke tupu ngae Ierusalem nga i a tunga ore pe raumana nga ragureame. 32 Ngaka kave Nutu ta i nge kalau iau ta baina ngaroma Nutu nga lonangana, na iau nga atu te miau ka lauserengngana. Ba nga panna kau masi nga ina iau nga momo kala nge miau. 33 Iala nae Nutu ore umma ta pangaponu ita ka momongpengana nge momo kala nge miau kinung. Ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE