Romans 16

Pol Ke Ba Ka Loserengngana Ae I Ta Ra Lopatokonakana Re Ngae Rom

Na iau ka bai ta turunglomatana te miau ka liura piau ngallo nge Karais a giana nge Pibi. I ka i a avale ore pe, ba ka i a akumangngatulu e kalauangge ra lopatokonakana te Karais re nga maga kunna e bollau ae Senkria. Ba iau ka ballaga miau ta nga lomiaungatakale ta ka i a agau orae Karais a i ae Avolau kanna. Nga lomiaungatakale kurumea bainga rae Nutu mate rea ta ragau rae i reke tupu kumangng ki. Ba bole iau ka ballaga miau ta kalaunge ka oru ra i la balinglaga miau tao, ta i muni ke kalaue ragau papatu, ba ke kalau iau bole.

Miau ngaka tunge sinro ae iau te Pirisila riluae natale ae Akuila. Mangng ke kinung ka umma nga kumangng ae Karais Iesus kanna. Ba keke tunge ri muni maulingarea ta maenang ta balinglelepatali iau nga maenang, ta baina iau nga momo mauli. Ba ka sana iau kasikegu logupe kerea. Ra lopatokonakana ra sana ri ra Iura kinung ka loreape kerea bole.

Ba bole ngaka tunge sinro ae iau ta ra lopatokonakana te Karais reke umma ta katungkala nga ri pana lua bale ae ri.

Ba iau ka ba ka sinro ae iau te Epainetus a iau materaumane ora i a agau e kapunu ta i kamongpiliu ba leleng i a alopatokonakana te Karais ngae Esia.

Ba ngaka tunge sinro ae iau te Maria, ore kuma raumana nga kumangnga ae Karais kanna ta kalaunga miau.

Ba sinro ae iau te Anronikus riluae Iunias ra ri ra rakau memena ngallo nge Karais onreke momolu nga pulangkala kurumea lopatokona ae ri te Karais base me iau. Ka ri ra ravollalau ngaliua nga aposelme, ba keke lele ra lopatokonakana te Karais pala nge iau.

Sinro ae iau te Amapliatus a iau materaumane ngallo nga Karais a i ae Avolau.

Sinro ae iau te Urubanus ore kumkuma ka kumangng ae Karais kanna kala nge ita, ba sinro ae iau te Sitakis a iau materaumane.

10 Sinro ae iau te Apeles ora lopatokona ae i momogingging nga avangame. Ba sinro ae iau ta ra lopatokonakana te Karais reke momo nga bale ae Aristobulus.

11 Sinro ae iau te Erorion a i a Iura te base iau. Ba sinro ae iau ta ragau reke momo nga bale ae Narasisus onreke momo ngallo nge Karais a i ae Avolau.

12 Sinro ae iau te Tiripina riluae teiteikia ae Triposa ri pana lua onra ri ra bale reke kumkuma ka kumangng ae Avolau kanna.

Ba sinro ae iau te Peresis a i a avale a mangng materaumane ore kuma raumana ka kumangng ae Avolau kanna.

13 Sinro ae iau te Rupas a i a agau e pe raumana nge Avolau raguna. Ba bole ngaka ba ka sinro ae iau te naname ore kuma kau masi ma iau a tuna.

14 Sinro ae iau te Asinikiritus, bae Pelegon, bae Eremes, bae Patarobas, bae Eremas, kala nga ra lopatokonakana reke umma ta ginunga kala nge ri.

15 Sinro ae iau te Pilologus riluae avale a giana ke Iulia, ba sinro ae iau te Nereus riluae liuna piau, ba sinro ae iau te Olimpas. Ba ngaka ba ka sinro ae iau ta ragau rae Nutu reke tupu onreke momo kala nge ri.

16 Ngaka tagukama ka miau pana kenkena ka tagungkama ore pakosining ka baingamiau e nga palingmatengraumana miau kurumea pagiungamiau kala nge Karais.

Ra lopatokonakana te Karais kinung reke umma ta ginunga nga inaekia keke ba ka sinro nga ri te miau.

17 Na iau ka bai ta roleng gingging ka miau ra kolingau memena ngallo nge Karais ta miau ngaka ella miau masi ta reke bavaia kalingpala ngaliua nge miau. Ba keke bavaia ragau ta ri kange lopatokona ngae ri te Nutu ka pangalomatana ngareangana ka oru re sane ke taomasi kurumea pangamologa re te Karais ra miau ka rave. Ngaka momopatali nga ragau nginngina. 18 Iau ka role minmina kurumea, ragau nginngina ka sana ri ra ra kumangngatulu rae Karais A Avolaukita. Ke sa. Ka ri ra ra kumangngatulu nga onra mirareame ke mate rea mana. Ba pangamologa ngareangana reke tanimasi ba onreke bivitaotao ki keke goga'e ragau ra ramarea sana loreamatana masi ka ragau matantana baingareame. 19 Ragau re nga magame kinung keke longe pangamologa e ta ina miau ka longomasi ta pangamologa e pe e te Karais. Minmina na iau ka lausereng raumana ka kumangng laeala ae miau. Ava ka matea ta miau leleng ma ra lomatanakana masi ka bainga reke pepe. Ba ke matea ta miau leleng ma ragau ra sana loreamatana ta bainge bainga reke sosoali.

20 Isura mana nae Nutu a i a momongpengana puna ke la ulongpisiginge Satan ngape nga kaemiau sianame.

Iau ka kavkava te Nutu ta lopengana a Iesus Karais A Avolaukita tungtungumane nge momo kala nge miau.

21 Timoti ore umma kala nge iau ke ba ka sinro ae i te miau. Bae Lusius bae Ieson bae Sosipater ra ri ra Iura base me iau keke ba ka sinro nga ri te miau bole.

22 Iau ae Tertius a iau pa'e Pol pangamologangana nga lau laekia ka ba ka sinro ae iau te miau ngallo nge Karais a i ae Avolau.

23 Gaius, ore ngata ka bale ae i ta iau ae Pol kala nga ra lopatokonakana kinung nga inaekia, ke ba ka sinro ae i te miau.

Erastus ore ellapatantali ta lollokanna nga maga kunna laekia e bollau ke ba ka sinro ae i te miau. Bae Kuaratus a i a kolingara ngallo nge Karais ke ba ka sinro ae i te miau bole.

((
24 Iau ka kavkava te Nutu ta lopengana a Iesus Karais A Avolaukita tungtungumane nge momo kala nge miau. Ka kaomannmannangana.))
16:24Pangamologa e momo nga Rom 16:24 ke momo nga lau palume mana ra ri ke pa rea pala.


25 Na ita ngaka kalapage Nutu ora kana ka gingginga ta pangaginggingi miau ta meising gingging nga lopatokona ae miau kurumea ravung ngamiaungana ka pangamologa e pe e te Iesus Karais a iau pulimalage. Pangamologa laeala e te Karais ka i a talung ora Nutu pakoea ka pesingmatana papatu re pala, 26 ava sonrau na i ke papote. Ba pangamologa ra ragau reke toe Nutu kaona ke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna keke pulimalagapa'e nga karakarangana kurumea Nutu a momongana a sana lisina bangapagangana, ta baina ragau re nga magame kinung nga loreapatokona te Nutu, ba ngeke longo te i. 27 Iala na ita ngaka kinpataea Nutu passavele kurumea kumangngana te ita ngallo nge Iesus Karais. I kasikena ka i a Nutu a lomatanakana. Ka kaomannmannangana.

Copyright information for `MEE