Romans 3

Na agau te nge ballaga iau roma, “Ava agau a i a Iura ke ngailu nga agau a sana i a Iura mina ngaetai? Ba totongtaliu ke kalaulaue agau mina ngaetai?” Na iau nga ale roma, “Keke kalaulaue nga orume kinung!” Kapunu, nae Nutu ke tunge pangamologa ra kanna ta ra Iura ta ri kelangpatali tao.

Ke meimia, ka inae Iura palu ka loreakalasa, na loreakalasangana laeala nge bai kae Nutu ta i sane nge loakurumea pangamologa a kanna ae? Ke sa bavakena! Ngaroma ragau kinung nga ri ra goangakana, ollaeala sane nge bai kae Nutu ta i kange pangamologangana a kaomannmannangana kia. Ollaeala ke loakurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna ore bai ka rolengana te Nutu roma:

“Ragau kinung keke la kelangkona roma pangamologa a kaning ka kaomannmannangana kia ka ino pamolloga.
Ba agau te ka sana la kanna pangamologa nga ina one ngo kalinanne ragau.”
Ava ngaroma baingara re sane ke tupu nge pakosining ka Nutu baingana reke tupu, na ita ka la roleng mina ngaetai? Ita ka la roleng roma, Nutu tungngana ka iukiangana te ita ke sane tupu ae? (Nga pangamologa laeala iau ka pamologa kurumea ragau pangamologangarea.) Ava ke sane minmina bavakena! Ta ngaroma Nutu baingana nge sane tupu, na i ke la kalingnanange ragau kinung mina ngaetai? Ava ngaroma ragau pangamologa ngarea ra goanga ngeke pavolaue Nutu giana ineke pakosining ka Nutu pangamologangana a kaomannmannangana kia, na ke meimia na i ke kalinana rea ba ke patpato rea ka ragau ra baingarea ke soali? Ba ke meimia? Ita ngaka role roma, “Ita ngaka bavaia oru reke sosoali ta baina oru reke pepe ngeke lele ae?” Ke sa mannangana. Ava ragau palu keke rorolebainga kamangng roma, mangng ka rorolea pangamologa laeala. Nutu kalingnanangana ba tungngana ka alanga e soali ta ragau nginngina ke tupu.

Ka Sana Agau Te A Baingana Tupu

Minmina na ita ka la roleng laetai? Ita ngaka role roma ita ra Iura kaka pepe nga ragau pattoto ae? Ke sa bavakena! Ta iau ka pakosining tapu roma, ragau karolu keke bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ita karolu ra Iura ba ra sana ri ra Iura kinung kaka bavaia bainga reke sosoali. 10 Iau ka role minmina kurumea, pala na ri keke pa'e pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna ore role roma:

“Ka sana agau te ore bavaia bainga reke tupu. Ka sana te bavakena;
11 ka sana agau te ora lonamatana kae Nutu,
ba ka sana te ore sissilia.
12 Ri karolu keke bali ka gireame te Nutu,
ri kinung keke lele ma mosmosime mana;
ka sana te e nge ri ore bavaia bainga e pe, ka sana te bavakena.”
13 “Kaoreame keke ulomalaglage oru reke bona base o nga reke mate;
ba tengtengkereame keke gogaga ka kaeme kinung.”
“Pangamologa reke sapune ragau ra tongarea kena ma mue a koatali mena ke lelemalaglaga nga kaoreame.”
14 “Pangamologa reke mamaoga beke baisoalia ragau
keke ponu nga kaoreame.”
15 “Keke bolvole ta balinge ragau;
16 Oru soalingana ureame ba maenangme keke pakosining ka pamau nga ri ke tatao ki,
17 ba ka sana loreamatana ka bainga e nga pangataramasinge ragau bavakena.”
18 “Ke sane ke matautaue Nutu.”
19 Na ita ka loramatana roma oru ra bangapaga rae Moses kanna ke rorole tao, keke rorole ka ragau ra bangapaga nginngina ke kelapatali te ri. Minmina na ragau kinung kaoreame ngeke rulu mana ka ine ngeke meisi nga kalingnana ae Nutu. 20 Minmina nae Nutu sane nge patoe agau te ka agau e tupu nga raguna kurumea agau laeala loangakurumengana ka bangapagame ta bangapaga nginngina keke turupotpote ragau baingarea reke sosoali nge Nutu raguna.

Nutu Ke Patoe Ragau Ka Ra Baingareame Ke Tupu Kurumea Lopatokona Ae Ri

21 Ava sonrau nae Nutu ke papote patongana ka ragau ka ra baingareame ke tupu nga raguna. Ba patong laeala ke sane lolakurumea loangakurume ngareangana ka bangapaga rae Moses kanna. Ava oru ra bangapaga rae Moses kanna ba oru ra ragau reke toe Nutu kaona ke rorole tao keke tuture patong laeala. 22 Nutu patongana laeala ka ragau ka ra baingareame ke tupu nga raguna ke lolakurumea ragau lopatokona ae ri te Iesus Karais. Ragau kinung ka tongarea kena mana nge Nutu raguna 23 kurumea, ri kinung keke bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ba ri kinung ka ruvireasa ta ri leleng ma Nutu ore tupu mannangana. 24 Ava ri keke leletupu nge Nutu raguna kurumea Nutu tungngana mana ka lopengana ae i te ri ine kolilele rea kae Iesus Karais matengana. 25 Nutu ke tunge Iesus ta i mateng nga maiskovu, ta baina nga matengana Nutu nge kuma ka pamau ta i osungrurunge ragau ra loreapatokona te Karais baingarea reke sosoali. Nutu ke kuma minmina ta pangakosining ka baingana e tupu ka ine malo ba ke sane ale baingarea reke sosoali ra ri ke kuma ki ka kae re pala. 26 Ba bole Nutu ke tunge Iesus ta pangakosining kae Nutu baingana e tupu ka kae re sonrau. I ke kuma minmina ta baina tupungana nge pota. Ba ke kuma minmina ta baina i nge patoe ragau ka ra baingareame ke tupu kurumea lopatokona ae ri te Iesus.

27 Minmina na agau ke la mulianga ka baingana ine loakurumea bangapaga rae Moses kanna mina ngaetai? I nga manenasa mulianga bavakena. Ke meimia na i nga manenasa mulianga? I nga manenasa mulianga ka kumangngana ine lolakurumea bangapaga rae Moses kanna roma a i a agau a baingana tupu nge Nutu raguna kurumea, agau tupungana nge Nutu raguna ke lolakurumea lopatokona ae i te Karais mana. 28 Iau ka role minmina ta ita ka role tapu roma, agau ke la leleng tupu nge Nutu raguna kurumea lopatokona ae i te Karais mana. I ke sane la leleng tupu kurumea kumangngana ine lolakurumea bangapaga rae Moses kanna. 29 Kaka roma Nutu ka orae Iurame mana ae? Ke sa. Ka i ae Nutu orae ra sana ri ra Iura bole, 30 ta ka i ae Nutu a i kena mana. I ke la patonge reke rave totongtaliu ka ragau reke tupu kurumea lopatokona ae ri te Iesus Karais. Ba ke la patonge re sane ke rave totongtaliu ka ragau reke tupu kurumea lopatokona kena laeala mana. 31 Ke meimia, ita kaka rorole roma lopatokona laekia ke sausau ka bangapaga rae Moses kanna ae? Ke sa bavakena! Lopatokona ke sane sausau ki. Ke sa. Lopatokona laekia ke lolakurumea oru rae Nutu mate rea nga Bangapagame mannangana.

Copyright information for `MEE