Romans 5

Nutu Kumangngana Ta Ra Lopatokonakana Ine Pato Rea Ka Ra Baingareame Ke Tupu

Minmina na ngallo nge Iesus Karais A Avolaukita, ita ke Nutu kaka momo kinung kurumea Nutu patongana kita ka ra baingareame ke tupu kurumea lopatokona ae ita. Ba ngallo nga lopatokona ae ita Karais ke loalu kita lakallo ta lopengana laekia ae Nutu a i tungumane ora ita momo ngia sonrau. Ba ita ka lorasereng raumana ina ita ka momalla ta Nutu pasisingana ka olamana ae i e toakala te ita ngarume. Ba ita sana nga lorasereng minmina mana. Ke sa. Ita nga loraserengkale maenang ra ita raravu rea bole kurumea lopatokona ae ita. Ta ita ka loramatana tapu roma, maenang nginngina keke umma ka bainga e nga meisingginggingkale maenangme ngallo nge ita. Ba bainga e nga meisingginggingkale maenangme ka i a avanga ore nga kelangapatokone agau mannangana. Ba avanga ore nga kelangapatokone agau mannangana ke umma ka bainga e nga momongkale Nutu. Ba bainga e nga momongkale Nutu ke sane la baingaraguso kita kurumea, Nutu ke kelingitape baingana e nga matengraumanange ragau lakallo ta lorame kae Kannu E Tupu a i tunge pakita.

Ka panna ina ita sana likira ta kalaunga ita muni, ka panna laeala mana, nae Karais ke mate te ragau reke longosasa te Nutu. Ke isopa ta agau te ngatangng ta i mateng ta kalaunge agau a baingana tupu. Ava kae palu mana, na ragau palu ngeke ngata ta ri muni mateng ta kalaunge agau e pe raumana. Avae Nutu ke pakosining ka baingana e nga matengraumanange ragau te ita minakai roma: Ka ina ita ka momo nga baingara reke sosoali tale, nae Karais ke mate ta i kalaunga ita.

Minmina nae ita ka momo tupu nge Nutu raguna sonrau kurumea Iesus matengana. Ba ita ka la kangapatalinge Nutu iukiangana e ngarume bole ta Nutu ke la ravunglele ita ka kaomannmannangana ngallo nge Karais. 10 Ngaka kele. Ka ina ita ra bainga'iukana te Nutu tale, na i ke tungutotokala ka tuna matengana ta ronga ka bainga'iu laeala. Ba ita kaka la kangapatali nga Nutu kalingnanangana ka ragau ngarume bole ta Nutu ke la ravunglele ita ka kaomannmannangana ka Tuna maulingngana. 11 Ba ke sane minmina mana. Ke sa. Ngallo nge Iesus Karais A Avolaukita a i a bainga'iu laeala rongngana, ita ka lorasereng raumana kae Nutu sonrau bole.

Mateng Ka Puna Nge Aram Ba

Mauling Ka Puna Nge Karais

12 Na bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke atu ta mogalo laekia e ngape kurumea agau kena baingana ka bainga e soali nge Nutu raguna. Ba mateng ke lele kurumea agau kena laeala baingana e soali. Minmina na mateng ke kamvasa ta ragau karolu kurumea, ri kinung keke bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna. 13 Ka kae re pala inae Nutu sane tunge bangapaga rae Moses kanna tale, na bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke momo tapu. Avae Nutu ke sane kalinane ragau kurumea bangapagame ka kae nginngina, ta bangapagame ke sane ke lele tale. 14 Ragau reke lele ngarume nge Aram, ba ragau pattoto reke momo ta ke lele nga kae rae Moses ke sane ke baia longasa ta bangapaga kena laeala ae Nutu a Aram longosa te. Ava mateng ka i a kelangapatali ae ri. Bae Aram ka i a panganana e ta agau te e la atung ngarume nge i.

15 Ava tunga ae Nutu a i tungumane bae Aram baingana e soali ka sana tongarea kena. Iau ka role minmina kurumea, agau kena laeala baingana e soali ke atu ka mateng ta ragau papatu. Ava lopengana ae Nutu a i tungumane ba tunga a i tunge kurumea Apanung kena laeala Iesus Karais tungngana mana ka mirana nga maiskovu ke atu ka mauling e momo passavele ta ragau papatu. 16 Ba muni, tunga a Nutu tunge ba oru e lele kurumea agau kena baingana e soali ka sana tongarea kena. Iau ka role minmina kurumea, kalingnana ke lele kurumea agau baingana kena e soali ba ke atu ka kalingnana kana alang e soali. Avae Nutu tungngana mana ka tunga ke lele kurumea ragau baingarea papatu reke sosoali, ba ke atu ka Nutu patongana ka ragau ka reke tupu nga raguna. 17 Ka kaomanna, ka ina agau kena baia bainga e soali nge Nutu raguna na mateng ke pature kelangpatalingana ta ragau kurumea agau kena laeala baingana e soali. Ava oru e lele kurumea Apanung kena ae Iesus Karais baingana ke bollau raumana nga ollaeala. Iau ka role minmina kurumea, ragau reke rave lopengana ae Nutu a i tungumane ore ponutalao kala nga tungngana ka patongana kerea ka ra baingareame ke tupu keke la kelangpatali nga mauling.

18 Minmina na agau kena baingana e soali atungngana ka kalingnana kana alang e nga mateng ta ragau kinung ka tongana kena mana ma inae Nutu patongana ka ragau ka reke tupu kurumea agau kena baingana e tupu ke atu ka mauling ta ragau kinung. 19 Ba ragau papatu lelengarea ra ra baingareame ke sosoali kurumea agau kena longasangana ka tongana kena mana ma inae Nutu la patonge ragau papatu ra baingareame ke tupu kurumea agau kena longngana.

20 Bae Nutu ke atu ka bangapaga rae Moses kanna ta pangavolaunge ragau baingareangana ka bainga reke sosoali. Ava ka ina bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna umma ta leleng bolinglau, na lopengana ae Nutu a i tungumane ke lele bollalau raumana muni. 21 Lopengana ae Nutu a i tungumane ke lele bollalau raumana muni, ta baina lopengana laeala kelangpatalingana kurumea Nutu patongana ka ragau ka ra baingareame ke tupu ngallo nge Iesus Karais A Avolaukita nga tongana kena mana ma ina bainga e soali kelapatantali ba ke pamatmatea ragau pala. Bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke kelapatantali ba ke pamatmatea ragau pala. Ava sonrau na lopengana ae Nutu a i tungumane ke kelapatantali ba ke tungtunge mauling e momo passavele ta ragau kurumea lopatokona ae ri te Iesus Karais.

Copyright information for `MEE