Romans 6

Ita Kaka Momomauli Ngallo Nge Karais

Minmina nae ita ngaka meimia ka rolengara? Ita ngaka role roma, ita ngaka bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna tale nga baina lopengana ae Nutu a i tungumane nge lele bollalau ae? Ke sa na ke sa mannangana. Ita kaka lele ma ragau reke mate tapu, minmina na ita kaka ka'e bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna kelangpatalingana te ita tapu. Ta miau ka lomiaumatana tapu roma, ita kinung ra ri ke pamagoe ita lakallo te Karais Iesus kaka rave pangamagoe ore pamagoe ita lakallo te Karais matengana. Minmina na nga pangamagoe laeala keke talu ita lakallo ta mateng kala nge Iesus, ta baina taongara sonrau nga mauling a pau nga tongana kena mana ma Tamara pangasigingpagangana kae Karais nga mateng ka olamana ae i e toakala.

Na ngaroma ita ngaka pagiu kala nge i tapu nga matengana minmina, na ita kaka la pagiunga kala nge i ka kaomannmannangana nga sigingpagangana nga mateng bole. Ta ita ka loramatana roma, momongara re pala keke katupita rea tapu nga maiskovu kala nge i, ta baina mira a bainga e nga bainge bainga reke sosoali ginggingngana momo ngia nge rongo bavakena. Minmina na ita nga marerasa longnga ta bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna kurumea, agau e mate tapu ke kapatalia bainga e nga bainge bainga reke sosoali ginggingngana.

Na ngaroma ita ngaka mate tapu kala nge Karais, na ita ka lorapatokona roma ita kaka la mauling kala nge i bole. Iau ka role minmina kurumea ita ka loramatana roma, Nutu ke pasigipage Karais nga mateng tapu. Minmina na i sane la mateng muni. Mateng ka sana kana gingginga muni ta kelangpatali te i. 10 Mateng ka sana kana gingginga muni ta kelangpatali te i kurumea, mateng laeala a i mate kia, i ke mate pa kena mana. Ke mate pa kena mana ta rongatapu ka bainga e nga bainge bainga reke sosoali ginggingngana. Ava mauling a i mauli kia, i ke mauli ta kiningpataenge Nutu giana kia.

11 Minmina na ngaka kela miau muni ma ragau reke mate beke ka'e bainga e nga bainge bainga reke sosoali kelangpatalingana te ri tapu. Ba ngaka kela miau muni ma ragau reke mauli beke kinpataetaea Nutu giana kurumea pagiungareangana kala nge Karais Iesus. 12 Minmina na sana ngaka ngatakale bainga e nga bainge bainga reke sosoali ta i a kelangapatali nga miramiaume ta miau longnga ta loreamatengana reke sosoali. 13 Sana ngaka tunge miramiau iname ta bainga e nga bainge bainga reke sosoali, ta baina i nge baia bainga reke sosoali ka miramiau iname. Ke sa. Ngaka tungu miau muni te Nutu ma ragau rae Nutu ravugaliu rea nga mateng beke momo mauli. Ba ngaka tunge miramiau iname te Nutu, ta baina i nge bavaia bainga reke tupu ki. 14 Ta bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna sana nga kana gingginga muni ta kelangpatali te miau kurumea, bangapagame ke sane ke kelapatantali te miau. Ke sa. Lopengana ae Nutu a i tungumane ke kelapatantali te miau.

Ngaka Lele Ma Ra Kumangngatulu Nga Bainga E Nga Kumangng Ka Bainga Reke Tupu Nge Nutu Raguna

15 Sonrau na bangapagame ke sane ke kelapatantali te ita. Ke sa. Lonana ae Nutu ka i a kelangpatali ae ita. Ava ollaeala ka sana i a ngatangng ta ita bainge bainga reke sosoali. Ke sa na ke sa bavakena! 16 Miau ka lomiaumatana tapu roma, nga ina miau ngaka tungu miau muni ta agau te ta longa te i ma kumangngatulu ae i, na ka miau ra kumangngatulu nga agau laeala a miau ka longlongo te. Ka tongana kena mana ma bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ba bainga e nga bainge bainga reke tupu nge Nutu raguna. Ngaroma agau nga i a akumangngatulu nga bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna, na bainga laeala ke la taongamuga kia ta mateng. Ava ngaroma agau nga i a akumangngatulu nga bainga e nga longnga te Nutu, na bainga laeala ke la taongamuga kia ta i kumangng ka bainga reke tupu nge Nutu raguna. 17 Avae mangng ka lomangngpe kae Nutu kurumea, pala, na ka miau ra kumangngatulu nga bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna, ava sonrau na miau kaka pulia lomiaume mannangana ta longnga ta pangalomatana laeala a miau ka rave. 18 Nutu ke ulomalaga miau tapu nga pulangkala a bainga e nga bainge bainga reke sosoali. Ba miau kaka lele ma miau ra kumangngatulu re nga bainga e nga bainge bainga reke tupu nge Nutu raguna.

19 Iau ka toe ka pangamologa laeala kurumea, oru ra iau rorole kamiau ki keke isopa ta miau lomiaumatana ki. Pala na miau kaka ule miramiau iname ma ra kumangngatulu nga bainga ra mukurea, ba bainga nga longasa te Nutu. Na keke pasigipage longasa te Nutu muni. Ava sonrau, na ngaka ulo rea ma ra kumangngatulu nga bainga e nga bainge bainga reke tupu nge Nutu raguna, ta baina miau ngaka lele miau ra ragau reke tunge maulingarea te Nutu mannangana. 20 Iau ka role minmina ta ka ina miau ka momo ra kumangngatulu nga bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna, na kaka momo balakala nga bainga reke tupu nge Nutu raguna. 21 Minmina na ka bai ta balinglaga miau roma, pala, ka ina miau ka bavaia bainga nginngina ra miau ka balengleng miau ki sonrau, na kaka rarave oru e pe o ke sa? Ka sana ka rarave oru e pe kurumea, alanga nga oru nginngina ka i a mateng mana. 22 Ava sonrau nae Nutu ke ulomalaga miau tapu nga pulangkala a bainga e nga bainge bainga reke sosoali. Ba miau kaka lele miau ra kumangngatulu rae Nutu kanna. Minmina na kaka rarave oru e pe ore bai ka miau ta miau ra ragau reke tunge maulingarea te Nutu mannangana. Ba alanga nga ollaeala ka i a mauling e momo passavele. 23 Iau ka role minmina ta alanga nga bainga e nga bainge bainga reke sosoali ka i a mateng. Ava tunga a Nutu tungumane ka i a mauling e momo passavele ngallo nge Karais Iesus A Avolaukita.

Copyright information for `MEE