Romans 7

Ra Lopatokonakana Keke Kamapitakama Kae Karais

Iau ka rorole kamiau ra lomiaumatana tapu ka bangapagame. Minmina na kolingau memena ngallo nge Karais, miau ka lomiaumatana tapu roma, bangapagame keke kelapatali ta agau ine momomauli mana. Iau nga toe ka bangapaga e nga palingravung rea minakai roma: Ka ina avale nge kamapitakama ka apanung, na bangapagame keke samapite avale laeala kala nge natale ka ina natale momomauli tale. Ava ngaroma natale nge mate, na avale laeala ke kapatali tapu nga bangapaga samangpitangana kia kala nge natale laeala. Minmina na ngaroma avale laeala nge kamapitakama ka apanung tetoto ka ina natale momomauli tale, na keke la patonge ka avale e keno kala nga apanung a sana i a natale. Ava ngaroma natale nge mate, na i ke kapatali tapu nga bangapaga laeala samangpitangana kia. Minmina na ngaroma i nge kamapitakama ka apanung tetoto, na ala sana nga i a avale e keno kala nga apanung a sana i a natale.

Minmina na kolingau memena ngallo nge Karais, Nutu ke bai ka miau minmina bole, ta baina miau ngaka lele ma ragau reke mate tapu beke kapatali nga Bangapagame samangpita ngareangana kerea kurumea pagiungamiaungana kala nge Karais nga mateng. Nutu ke kuma minmina nga baina miau ngaka kamopita ka agau tetoto a i a agau laeala ae Nutu pasigipage nga mateng. Ba ke kuma minmina ta baina ita ngaka lele ma bega onreke piaupiau te Nutu. Iau ka role minmina ta ka ina mirara loreamatenganame ke taoamugmuga kita, na oru ra bainga reke sosoali ke mate rea onra Bangapagame ke pasigipaga rea keke umma nga mirara iname ta ri piaunge kanrea e nga mateng. Ava sonrau na ita kaka kapatali nga Bangapagame samangpita ngareangana kita tapu kurumea matengara ba kangapatali ngara nga Bangapaga nginngina onreke samapita ita pala. Minmina na kumangng a ita kumkuma kia sonrau ke sane lolakurumea bangapaga onreke pa rea nga lau pala. Ke sa. Ke lolakurumea pamau a pau orae Kannu E Tupu.

Bainga E Nga Bainge Bainga Reke Sosoali Kumangngana Ngallo Nge Ita

Minmina na ita ngaka role mina ngaetai? Ita ngaka role roma, Bangapagame ka ri ra oru reke sosoali ae? Ke sa na ke sa bavakena! Bangapagame ka sana ri ra oru reke sosoali, ta ngaroma Bangapagame sane teke momo na iau sana ta laumatana ka bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Minmina na iau sana ta laumatana roma, bainga nga kelangalele ka i a bainga ore soali taroma Bangapagame sane teke role roma,

“Sano ngo kelalelea onra agau tetoto kanna.”
Ava bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke kalipa ka pamau e nga longasa mannangana nga bangapagame. Minmina na bainga laeala ke umma ta pangasigingpagange bainga nga kelangalele matantana kinung ngallo nge iau. Ta ngaroma Bangapagame sane ngeke momo, na bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna sana nga kana gingginga. Ba pala, ka ina iau sana laumatana ka oru ra bangapagame ke role tao, na iau ka momomauli. Ava ka ina iau rave lomatana ta bainga re sane ke tupu nge Nutu raguna, na bainga laeala e nga bainge bainga reke sosoali ke sigipaga na iau ka mate. 10 Minmina na bangapaga laekia ora Nutu rolea ta tungnge mauling ke baia mateng ngallo nge iau. 11 Ke bai minmina ka ina bainga e nga bainge bainga reke sosoali ke kalipa ka pamau e nga longasa mannangana nga bangapagame, ba ke goa iau. Na bainga laeala ke rapite bangapaga nginngina na ke sapunu iau ki. 12 Minmina na Bangapagame keke tupu. Ba bangapaga kenakena rae Nutu kanna keke tupu ba ka kaomanna ki, ba keke pepe.

13 Na ke meimia? Ita ngaka role roma, bangapaga ka ore pe ava ke lele ta i a oru e baia mateng nge iau ae? Ke sana minmina! Bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke baia mateng ngallo nge iau, ta baina bainga laeala soalingana nge lele pota mannangana. Bainga laeala nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke rapite bangapaga reke pepe, na ke baia mateng ngallo nge iau. Minmina na bangapaga rae Nutu kanna keke pakosining roma, bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ka i a bainga ore soali bavakena.

14 Iau ka role minmina kurumea, ita ka loramatana roma, Bangapagame ka onrae Kannu Ae Nutu tungu rea. Ava ka iau a agau a i a mira. Ka iau a akumangngatulu ore longlongo ta bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna. 15 Iau ka laupalilli bavakena ka oru ra iau kumkuma ki kurumea, iau ka sana kumkuma ka bainga ra iau mate rea. Ke sa. Ka kumkuma ka bainga ra iau sana mate rea. 16 Na kumangngau laeala ina iau kumkuma ka bainga ra iau sana mate rea ke pakosining roma, ngallo nge iau, iau ka ngatakale Bangapaga rae Moses kanna ba ka role roma ka onreke pepe. 17 Minmina na ka sana iau a umma ta kumangng ka oraekia, ava bainga laeala e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ore momo ngallo nge iau ke kumkuma kia. 18 Iau ka laumatana roma, ka sana otte ore pe e momolu nge iau. Iau ka rorole ta mirau, ka sana otte e pe nge i. Ka role minmina kurumea, iau ka kau ka lovaingana ta kumangng ka bainga e pe nge Nutu raguna, ava ka sana kau gingginga ta kumangng kia. 19 Bainga ra iau bai ta kumangng ki, ka sana kumkuma ki, ava ka bavaia bainga nginngina reke sosoali ra iau sana mate rea. 20 Na kumangngau laeala ina iau bavaia bainga ra iau sana mate rea ke pakosining roma, ka sana iau a umma ta kumangng ka ollaeala. Ava bainga laeala e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ore momo ngallo nge iau ke kumkuma kia.

21 Minmina na iau ka kalipa ka otte e soali e kumkuma ngallo nge iau a agau ora lonavavai ta kumangng ka bainga reke pepe. 22 Iau ka role minmina kurumea, iau ka lausereng ta loangakurumenge bangapaga rae Nutu kanna ngallo nge iau. 23 Ava iau ka kelapa ka gingginga matana tetoto ore momo nga mirau iname. Ba gingginga laeala ke palivali ba ke sanangalle gingginga e momo ngallo nge iau nga giligu bagana. Ba ke pulakala iau nga gingginga e nga bainge bainga reke sosoali ore umma nga mirau iname. 24 Ka iau a agau a besangkana raumana! Tai mannangana ke la i ravunglele iau nga mirau laekia e nga mateng? 25 Ita ngaka kalapage Nutu kurumea ravunglelengana kita kae Iesus Karais A Avolaukita!

Minmina na kumangnga matana lua keke momo ngallo nge iau. Te ka i a kumangng laeala a iau muni kuma kia ngallo nge iau nga giligu bagana ina iau umma ta loangakurumea bangapaga rae Nutu kanna. Ba matana te muni ka i a kumangng laeala a mirau kumkuma kia ine umma ta loangakurumea gingginga ae bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna.

Copyright information for `MEE