Romans 8

Nutu Ke Ulomalaga Ita Nga Pulangkala Orae Bainga E Nga Bainge Bainga Reke Sosoali

Minmina na sonrau ragau reke momo ngallo nge Karais Iesus ke sane ke la ravunge alanga e soali kurumea baingarea reke sosoali. Iau ka role minmina kurumea, Kannu E Tupu ginggingngana ore tungtunge mauling mannangana ngallo nge Karais Iesus ke ulomalaga miau tapu nga gingginga orae bainga e nga bainge bainga reke sosoali ba mateng. Bainga e nga bainge bainga reke sosoali ke momopita ngallo nga ragau mirareame. Minmina na kumangnga ora Bangapaga rae Moses kanna ke kumkuma kia ka sana kana gingginga ta ulongmalaga miau. Avae Nutu muni ke ulomalaga miau ine ba'e i muni Tuna nga agau mirana ora sinna ma ragau mirarea ra bainga e nga bainge bainga reke sosoali momo ngi. Ke ba'e Tuna ta ronga ka bainga e nga bainge bainga reke sosoali kumangngana. Minmina nae Nutu ke kalinane bainga e nga bainge bainga reke sosoali e umma ngallo nga ragau mirareame, ba ke tunge kana alang. I ke kuma minmina ta baina longa ora Bangapaga rae Moses kanna ke matea nge lele ngallo nge ita ra sana ka tatao kurumea mirara loreamatenganame ava kurumea Kannu E Tupu lonamatenganame.

Reke tatao kurumea mirarea loreamatenganame keke pulia gilirea baganame nga onra mirareame ke mate rea. Ava ragau reke tatao kurumea Kannu E Tupu lonamatenganame keke pulia gilirea baganame nga onra Kannu E Tupu mate rea. Agau e pulia gilina bagana nga mirana lonamatenganame ke la kalingpa ka mateng mana. Ava agau e pulia gilina bagana nga Kannu E Tupu lonamatenganame ke la ravunge mauling ba momongpengana. Iau ka role minmina ta agau e pulia gilina bagana nga mirana lonamatenganame ke bai'iu kae Nutu kurumea, i ka sana omona ta longnga ta bangapaga rae Nutu kanna. Ba i ka ruvinasa ta longnga bavakena. Ba ragau ra mirarea loreamatenganame ke taoamugmuga kerea ka sana likirea ta ri kumangng ka otte a Nutu matea.

Ava ngaroma Kannu ae Nutu nge momo ngallo nge miau ka kaomanna, na miramiau loreamatenganame ale sane ke taoamugmuga kamiau. Ke sa. Kannu E Tupu ke taoamugmuga ka miau. Ava ngaroma Kannu E Karais sane nge momo nga agau, na agau laeala ka sana i a agau orae Karais. 10 Na ngaroma Karais nge momo ngallo nge miau, na ka oru lua keke momo nge miau. Miramiaume keke mate tapu kurumea, bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna ke pamate rea. Ava kannumiaume keke momomauli kurumea, Nutu ke pato miau ka ra baingareame ke tupu nga raguna. 11 Ba ngaroma Kannu ae Nutu e pasigipage Iesus nga mateng nge momo ngallo nge miau, nae Nutu e pasigipage Karais Iesus nga mateng ke la tungnge mauling ta miramiaume bole kurumea Kannuna momongana ngallo nge miau.

12 Minmina na kolingau memena ngallo nge Karais, ita sana ngaka longlongo ta mirara loreamatenganame. Ba ita sana ngaka ngatakalkala rea ta ri taongamuga kita. Ke sa. 13 Ta ngaroma miau ngaka tatao kurumea miramiau loreamatenganame, na kaka la mateng. Ava ngaroma ngaka sapunpune miramiau kumangngareame ka Kannu E Tupu ginggingngana, na kaka la mauling. 14 Iau ka role minmina kurumea, ragau kinung rae Kannu E Tupu taoamugmuga kerea ka ri ra goe rae Nutu. 15 Ka ri ra goe rae Nutu kurumea, Kannu a Nutu tunge te miau ka sana i a Kannu ore bavai miau ta mataunge Nutu muni basema ra kumangngatulu reke matautaue ravollalaukerea memena. Ke sa. Kannu a Nutu tunge te miau ka i a Kannu ore bai miau ta miau leleng goe rae Nutu. Minmina nae Kannu laeala ke bavai ita ta kiunga te Nutu roma, “Abba!
8:15“Abba” ka mirana roma, Tamamangng.
Tamamangng!”
16 Kannu ae Nutu kala nga kannura keke rolekinung roma, ka ita ra goe rae Nutu. 17 Na ngaroma nga ita ra goe rae Nutu, na oru rae Nutu la tungnga rea ta goe rae i ka onrae ita bole. Oru rae Nutu kanna ka ri ra oru rae ita, ba oru ra i la tunga rea te Karais ka onrae ita bole. Ava ita ngaka rarave miralali bole baseme Karais ine rave miralali, ta baina ngarume na ita nga meisi kala nge i nga olamana ae i e toakala.

Olamana Ore Toakala E La Leleng Ngarume

18 Na nga kelangaungana ka miralali ra ita ka raravu rea ka kae re sonrau, ita sana nga loravavai raumana te ri. Iau ka role minmina kurumea, olamana laeala e toakala a Nutu la pangakosining te ita ngarume ke la bolinglaunga ba ke la penga raumana. 19 Oru rae Nutu kuma ki kinung nga mogalo laekia e ngape ba nga tava keke momalla ba keke kelkela kaligi ta kae laeala inae Nutu la pangapotange ragau ra ri ra goe rae i mannangana. 20 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke bai ka oru nginngina ra i kuma ki ta ri ra oru reke besa basema agau e besa ta rongapatapu ka kumangng a kanna. Avae Nutu muni ke ule besanga laeala nge ri ta baina ri ngeke momalla. 21 Keke momalle kae laeala inae Nutu la ulongmalaga rea nga pulangkala e nga mateng, ta baina ri bole ngeke rave olamana laeala e toakala orae goe rae Nutu.

22 Ita ka loramatana roma, oru rae Nutu kuma ki kinung nga mogalo laekia e ngape ba nga tava keke punpunu beke momalle miralali rongngana. Ba keke momalla sonrau tale basema avale e bai ta toangapisigi ine punpunu be momalle miralali rongngana. 23 Ba ka sana ri mana ke kuma minmina. Ke sa. Ita raka rave tunga re kapunu reke lele kurumea Kannu E Tupu kumangngana kaka punpunu ngallo nge ita bole. Ita kaka punpunu ngallo nge ita ina ita ka momalla ba ka kelkela kaligi ta kae laeala inae Nutu la pangakosining roma, ka ita ra goe rae i. Ita kaka momalla ba kaka kelkela ta kae laeala inae Nutu la ulongmalage mirarame nga pulangkala a mateng. 24 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke ravulele ita tapu, ava sonrau na ita ka sana ka kele mirarame kangapatali ngareangana nga pulangkala a mateng tale. Ke sa. Ita kaka momalla ta kelange orume mannangana. Na ngaroma agau te nge kele oru a i momalla te tapu, na ollaeala sana nga i a momongkala muni. Ke sa. Ka sana i a momongkala muni kurumea, i ke kele oru a i momalla te ine lele tapu. 25 Ava ngaroma ita ngaka momalla ta oru ra ita sana ka kela rea tale, na ita kaka la umma ta kelanga ba momongkala rea ka siarame gingging ngareangana.

Nutu Kumangngana Te Ita Raka Momo Ngallo Nge Karais

26 Ollaeala ka tongana kena mana ma inae Kannu E Tupu kalaulau ita nga likirasangana. Ita ka sana loramatana ka pangamologa ra ita la kavanga tao, avae Kannu E Tupu muni ora lonamatana ka oru reke momo ngallo nge ita ke tuturu rea te Nutu. Ba ke punpunu ka kavangana te Nutu te ita ka pangamologa a sana agau lonamatana kia. Ba ke kavkave Nutu te ita ka punungana ka pangamologa onra ragau pangamologangareame ke moro ta roleng tao. 27 Nae Nutu ore kelalulu lakallo nga lorame ka lonamatana kae Kannu E Tupu lonamatenganame kurumea, Kannu E Tupu kavanganame ta kalaunge ragau rae Nutu reke tupu keke lolakurumea Nutu lonamatenganame.

28 Ba ita ka loramatana roma, Nutu ke bavai ka orume kinung onreke lele nge ita raka materaumane Nutu ta ri kumangng ka onreke pepe mana. I ke bavai minmina te ita ra i kiu ita kurumea lonangana. 29 Iau ka role minmina kurumea, ragau rae Nutu lonamatana kerea pala roma ri ka la loreapatokona, ka ri ra ragau rae Nutu role pala ta ri ngeke lele ra baingareame me Tuna. I ke bai minmina ta bainae Tuna nga i e kapunu ngaliua nga kolingana memena nginngina ra ri papatu. 30 Ba ragau rae Nutu role pala ta ri ngeke lele ra baingareame me Tuna ka ri ra ragau rae Nutu kiu rea te i bole. Ba ragau rae Nutu kiu rea te i ka ri ra ragau rae Nutu pato rea ka reke tupu nga raguna. Ba bole ragau nginngina ra i pato rea ka reke tupu ka ri ra ragau rae Nutu la tungnge olamana e toakala ngarume te ri.

31 Na ita kaka la rolenge pangamologa a taru ta oru nginngina? Ita kaka la roleng roma, Nutu ke momo ta kalaunga ita. Minmina na tai mannangana nge sanangkala ita? 32 Nutu ke sane bolo kae Tuna. Ke sa. I ke ule ta ragau kamarea ta ri samungpununge, ta baina Tuna nge rave ita kinung ra lorapatokona te i mallera nga mateng. Minmina na i ke la tungamane orume kinung reke loakurumea pagiungarangana kala nge Tuna bole te ita. 33 Na tai mannangana ke la loanga kita ra Nutu toro ita ta pangamaising ita nga kalingnana nge Nutu raguna? Ka sana te bavakena kurumea, Nutu muni ke patpato ita ka ra baingareame ke tupu nga raguna. 34 Ba tai mannangana ke la turunge baingarame alangareangana? Ka sana te bavakena kurumea, Karais Iesus ke mate, avae Nutu ke pasigipage nga mateng. Ba sonrau na i ke mommo ngae Nutu bavana nga kamana e pe, ba ke kavkave Nutu te ita. 35 Tai mannangana ke la bainga kae Karais ta i kange matengraumanangana kita? Ka sana te bavakena ora kana gingginga ta bainga kae Karais ta i kange matengraumanangana kita. Ragau puling ngareangana ka maenangme o losoalingana te ita sane nge bai kia. Ba ragau pangamiralali ngareangana kita sane la bainga kia bole. Ngaroma ita ngaka moro ta kaning ba nga mate kara raumana, na ollaeala ke sane la bainga kae Karais ta i kange matengraumanangana kita. Ba ngaroma ita sana nga kara lungapaga, o otte nge bai ta baingasoaling ita, o ragau ngeke sapunpunu ita ka resallame, oru nginngina kinung ke sane ke la bainga kae Karais ta i kange matengraumanangana kita. 36 Oru nginngina keke loakurumea pangamologa a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma:

“Ka mangnga ra ragau rae One, ba kurumea ollaeala mana na ragau keke bai ta samungpunu mangnga ka kaeme kinung;
Keke ella mangng ma sipsip onra ragau ke bai ta samungpunu rea mana.”
37 Ava ita kaka ulopisigsigia maenang nginngina kinung kurumea i e materaumana ita momongana ngallo nge ita. 38 Iau ae Pol ka role minmina kurumea, iau ka laumatana ka kaomannmannangana roma, ka sana otte ora kana gingginga ta bainga kae Nutu ta i kange matengraumanangana kita. Ngaroma otte nge bai kita ta mateng, o ngaroma oru ngeke lele nge ita ina ita ka momomauli, oru nginngina ke sane ke la bainga kae Nutu ta i kange matengraumanangana kita. Ba anggelome, o kannu reke sosoali, o oru reke momo sonrau, o oru reke la leleng ngarumrume, o oru ra karea gingginga raumana, 39 o oru reke momo ngailu, o oru reke momo ngape, o otetoto e momo sonrau, oru nginngina kinung sana nga likirea ta bainga kae Nutu ta i kange matengraumanangana kita, a i pakosining kia kae Karais Iesus A Avolaukita.

Copyright information for `MEE