Titus 2

Pangalomatana Palu Rae Pol Matea Taitus Ta I Tunga Rea Ta Ra Lopatokonakana Re Ngae Kiriti

Ava nge one, one ngo palomatane ra lopatokonakana ka pangamologa reke loakurumea pangalomatana reke tupu. Ngo palomatane rapanung reke papisigi ta ri ra ragau reke kaumasia mirareame, ba ragau ra baingareame ke pe, ba ragau reke kelapatalimasi ta loreamatenganame. Ba nga ri ra ragau reke gingging nga lopatokona ae ri, ba nga baingarea e nga matengraumanange ragau pattoto, ba nga baingarea e nga maisinggingging ba tolonge maenangme.

Ba ravale reke papisigi nga tongarea kena minmina mana. Nga ri ra ragau reke tataokurumea bainga reke tunge alangpaga te Nutu. Sana nga ri ra ragau reke utupallala ka pangamologa ta baingasoalinge ragau pattoto, o ragau ra inungkana. Ke sa. Nga ri ra ragau reke palomatane ragau pattoto ka bainga matana reke pepe. Ngeke kuma minmina ta baina ri ngeke palomatane ravale re sane ke papisigi ta ri matengraumanange nareatale memena ba goe rae ri, ba ta ri ra ravale reke kelapatalimasi ta loreamatenganame, ba ravale reke lolakurumea bainga reke lelle, ba ravale reke kelapatalimasi ta ragau reke momo nga bale nga ri, ba ravale reke legemasia ragau pattoto, ba ravale reke ulopisigia ri muni ngape nga nareatale memena. Ravale re sane ke papisigi ngeke taokurumea bainga matana nginngina ta baina agau te sane nge kalipa ka pamau ta i rolengsoali ka pangamologa ae Nutu kanna.

Ba bole one ngo role gingging ka ra taulai ta ri ra ragau reke kelapatalimasi ta loreamatenganame. Ba nga orume kinung ra one kuma ki, one ngo pakosining ka bainga reke pepe te ri ta baina ri ngeke taokurume rea. Nga ino ngo palomatantane ragau, na one ngo pakosining rea roma, ka one a agau e palomatantane ragau ka pangalomatana reke tupu beke loakurumea Nutu lonangana. One ngo pakosining rea roma, ka one a agau e palomatantane ragau ka pangalomatana reke tupu onra agau te sane totorong ta i kalingpa ka otte e soali nge ri. One ngo kuma minmina ta baina ragau reke bai ta sanangkala one sane ngeke kalipa ka pangamologa te ta rolengsoali kita kia. Minmina na ri nga balenglengerea.

One ngo role gingging ka ra lopatokonakana ra kumangngatulu ta ri ngeke ulopisigia ri muni ngape nga ravollalaukerea memena nga orume kinung. Ba ngeke kuma ka bainga ra ravollalaukerea memena ke mate rea. Sane ngeke longosasa te ri. 10 Ba sane ngeke gole oru nga ravollalaukerea memena kanrea. Ke sa. Ngeke pakosining rea roma, ka ri ra ragau ra lokalakana. Ngeke kuma minmina ta baina nga orume kinung ra ri ke kuma ki, ragau ngeke kelapatokona roma, pangalomatana re ta Nutu a i a Aravunglelekana ae ita ke pe.

11 One ngo palomatane ra lopatokonakana ta ri loangakurumea bainga nginngina reke pepe kurumea, lopengana ae Nutu a i tungumane ora kana ka gingging ta ravunglelenge ragau kinung ke pota tapu. 12 Ba lopengana laeala ae i ke palomatantana ita ta baling ka gira ta bainga ra i sane mate rea. Ba ke palomatantana ita ta baling ka gira ta lomatengana reke sosoali re nga mogalo laekia e ngape. Ke palomatantana ita ta baling ka gira ta oru nginngina ba ta taongakurumea bainga e nga kelangpatalimasi ta loramatenganame, ba bainga reke tupu nge Nutu raguna. Ba ke palomatantana ita ta taongakurumea bainga rae Nutu mate rea ta ita loangakurume rea ka kae kokorai re sonrau. 13 Ita ngaka kumkuma minmina ka ina ita ka momalla ta kavingtulu e bollau ore la leleng ngarume nga inae Iesus Karais a i ae Nutu e bollau bae Aravunglelekana ae ita la atung nga olamana ae i e toakala. 14 Ka i a i e tunge i muni ta mateng te ita ta baina i nge kolilele ita nga baingarame kinung re nga longasa te Nutu, ba nge palellepa ita ta ita ra ragau ra i muni kanna onreke matea raumana ta ri kumangng ka kumangng reke pepe.

15 One ngo palomatantane ra lopatokonakana ka pangamologa nginngina. Ba ngo tungtunge pangamologa te ri ta pangagingginge loreame ba ta pangatupu rea. Ngo kumkuma minmina ka gia bolinglaungana ae Nutu tunge te one. Ba sano ngo ngatakale agau te ta i kaningpe one.

Copyright information for `MEE