Titus 3

Bainga E Nga Taongakurumea Bainga Rae Nutu Mate Rea

One ngo palokalipage ra lopatokonakana ta ri ngeke ulopisigia ri muni ngape nga kelangpatalime ba ragau ra giareame ke bollau. Ri ngeke longlongo te ri ba ngeke momo ta kumangng ka kumangngme kinung reke pepe. Ba ngo palokalipaga rea ta ri nga manereasa rolengsoali ka ragau pattoto, ba sana nga ri ra ragau ra palingtetekana. Ke sa. Ri ngeke legemasia ragau pattoto. Ba ngeke pakosining ka baingarea e nga ulongpisiginge ri muni ta ragau kinung.

One ngo palokalipage ra lopatokona ka oru nginngina kurumea, pala na ka ita ra ragau ra sana loreamatana kae Nutu bole. Ka ita ra ragau ra longasakana te Nutu, ba ragau reke taopa kurumea pangamologa ra goanga, ba ragau ra kumangngatulu re nga lomatengana matantana ba kaningmai matantana re nga pangaloserengkalange mirareame. Ba ka ita ra ragau reke tataokurumea bainga reke sosoali ka kaeme kinung basema: bainga re nga baingasoalinge ragau pattoto, ba bainga re nga kelangalele, ba bainga re nga bainga'iu ka ragau pattoto, ba bainga re nga palingbainga'iu kita. Pala na ka ita ra ragau matana nginngina, avae Nutu a i a Aravunglelekana ae ita ka lonananne ragau ba ke matmate rea raumana. Ba ka ina bainga laeala ae i lele nga karakarangana, na i ke ravulele ita. Ava ke sane ravulele ita kurumea kumangngarangana ka kumangng palu reke tupu. Ke sa. I ka lonananna ita, minmina na ke ravulele ita ka magoenga e nga toangapisigi a pau ba ka Kannu E Tupu tungngana ka mauling a pau te ita. Ka i a Kannu E Tupu ae Nutu kelingia raumana nge ita ngallo nge Iesus Karais a i ae Aravunglelekana ae ita. I ke kuma minmina ta baina ita ngaka rave mauling e momo passavele a ita ka momalla te kurumea Nutu patongana kita ka ragau reke tupu nga raguna. Ba ita kaka rave patongana kita ka ragau reke tupu nga raguna ka tungnganamana ka lopengana ae i te ita. Ragau kinung nga loreakala ta pangamologa laeala. Ba iau ka matea ta one ngo pamologa gingging ta oru nginngina nga baina ragau ra loreapatokona te Nutu ngeke ella masi te ri ba ngeke kumkuma ka kumangng reke pepe. Oru kokorai keke pepe ba keke la kalaunge ragau karolu.

Ava one ngo momopatali nga palingtete nginngina onrae ragau ra sana ramarea, ba pangamologa nginngina re ta ragau sisiukerea memena, ba palingvaling ba palingtete re ta bangapaga rae Moses kanna. Ngo kuma minmina kurumea, pangamologa matana nginngina ke sane ke kalaue ragau. Ke sa. Ke sane ke kuma ka otte e pe bavakena. 10 Ngaroma agau nge baipagpage pangamologa ta kalingpalange ra lopatokonakana, na one ngo role gingging te i ta i nga manenasa kumangng ka kumangng laeala. Ba ngaroma i nge kuma minmina muni, na ngo role gingging te i pa kena muni. Ava ngaroma i sane nge longo te one, na ngo momo balakala nge i mana. 11 One ngo kuma minmina kurumea, ka longmatana roma agau matana laeala lonavainganame ke soali tapu, ba i ke lolakurumea bainga reke sosoali. Ka i a agau e ute kalingnana kana alang e soali te i muni.

12 Iala na, nga ina iau nga ba'e Artemas o Tikikus te one, na one ngo tumvugu ta atung ta kelanga iau na'ina ngae Nikopolis. One ngo kuma minmina kurumea, iau ka la momong nga inaeala ka kae re nga marusu. 13 Ba one ngo tumvugu ta kalaunge Apolos riluae Senas a i a alomatanakana ka bangapagame ka oru re nga taongarea ta baina sane ngeke moro ta otte. 14 Ba ngo palomatane ragau rae ita ka bainga reke pepe re nga kalaunge ragau pattoto onreke moro ta karea oru bole. Ke sane pe ngaroma ri ngeke tara mana ba sane ngeke pakosining ka kumangng reke pepe.

15 Ragau kinung reke momo kala nge iau nakai keke ba ka sinro ae ri te one. One ngo tunge sinro ae mangng ta reke materaumana mangng onra lopatokona ae ri ka tongana kena me mangng.

Lopengana ae Nutu a i tungtungumane nge momo kala nge one.

Copyright information for `MEE