aAisaea 29:14

1 Corinthians 1

Lau Paulo, Deo ifo ega logoai ekinaniau Iesu Kristo ega apostolo epamiaisau. Ke lau i'a aa'a aki'a Kristiano auga aga'o aka Sostenes aunimai akamaisai i'ina malelega lapapua.

Ke laulauisa oi Deo ega iifi e'a papiaumi Korinto taoninai oague aumi eemi efai. Ke oi Iesu Kristo opako'ania kainai, Deo oi emi laomai apala'i e'agegeaini'i, ke eifanimi Isa maagai alo lolofa aumi fomia eoma. Ke lau malele i'ina oi mo eemiai alaulaisa kai, agofa'ai kai mo kai mo Lopia Iesu Kristo aka keifaga au'i isafa ee'iai laulaisa. Ke ega'ina papiau'i Iesu keifaga Lopia keoma kainai, Iesu isa ke i'a isafa a'a Lopia emia.

Lau i'a Ama'a Deo, ke a'a Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peni'i, ega koa e'i gafegafe, ke e'i gagao fou fekepenimi foagu felo laoma.

Paulo Deo Tenkiu Epeniia

Ke oi Iesu Kristo opako'ania kainai, Deo ega gafegafe epeniimi auga fouga lalogo. Ega kainai aufa kina Deo tenkiu lapenia aefuafua. Ke oi Iesu Kristo opako'ania kainai, Deo ega Spiritu ipeni'i ma'oai epeniimi eemiai kekae. Ega kainai aufa kina Deo tenkiu lapenia aefuafua. Ega'ina ipeni'i au'i, oi papiau maa'iai kapa'ina foifania auga, Deo ega Spiritu epalogonimi oifani'i. Ke isa oi epalagainimi kainai, Deo ega iifa kapa'ina eifania auga isafa ologo felo. Ke oi ifomi ologo felo koa i'opoga, Deo ega ipeni epeniimi kainai, lai Iesu Kristo fouga oi maamiai aifafoua auga, oi epomiai ko'a mo emia. Ega puo i'a a'a Lopia Iesu Kristo agemai pugu ageapakina peni'a auga kina o'ima alogai, Deo ega Spiritu ega ipeni aga'o eegai aloafi'afu kai, ma'oai oafi afe'aini'i. Ke Deo oi agepakapulanimi kainai, Iesu agopako'ania mo agelao kina fuagai, ega koa Iesu Kristo agemai pugu aisama, oi kapa apala aga'o okapaisa auga puo afaepenimi. Ke Deo oi eifanimi ega Spirituai i'a a'a Lopia Iesu Kristo fou fomia foagu felo eoma. Deo ega koa ekapa auga, kapa'ina eifania auga ko'a agekapa paisa.

Iifi E'a Papiau'i Ifo'i Ke'ea'i

10 Aau akiu Kristiano papiaumi, i'a a'a Lopia Iesu Kristo akagai magogo kapula lapenimi. Oi ma'oai ainami aga'omo femia, ega koa epomiai folo'eaimi kai, alomi ko'agai opomi minomi fou aga'omo femia. 11 Ke aau akiu Kristiano papiaumi, lau i'ina kapa'i laifani'i, gome oi epomiai akekua emia auga, Kloe aaga akina isa'i kemai fouga maauai keifania. 12 Lau kapa'ina a'o lalogonia auga i'ina: Oi isami oifa, “Lau Paulo muninai lapea,” ooma. Ke isami oifa, “Lau Apolos muninai lapea,” oma. Ke isami oifa, “Lau Peto muninai lapea,” ooma. Kai isami auga oifa, “Lau Kristo muninai lapea,” ooma.

13 Kai oi oopolaga Iesu ifo e'eaisa ooma ma? Ke lau Paulo oi faumiai kolotiai lamae ma? Ke oi, lau Paulo akauai baptismo oafiia ma? Laa'i ipauma! 14 Kai lau Deo tenkiu akaiki'a lapenia, gome lau oi ma'oai baptismo alapenimi kai, Krispus, Kaius auni'i mo baptismo lapenii'i. 15 Ega puo kai aga'o afaeifa, lau akauai baptismo eafiia afaeoma. 16 Ke ko'a lau Stefanas ega famili au'i isafa fou baptismo lapenii'i kai, ega'ina afegai auga, aufalao aga'o baptismo lapeniia ma auga alaopolaga. 17 Gome Iesu Kristo lau baptismo fapipeni puo aeulaisau alamai kai, lau isa ega iifa fainogonia eoma puo, eulaisau lamai. Ke lau papiau aumauni e'i nini'ani ikifagai fainogo puo aeulaisau alamai kai, Deo ega Spiritu ega ikifai iifa faunina Iesu fouga fainogonia eoma puo, eulaisau lamai. Kai lau ega'ina falakapa koa aisama, Iesu Kristo kolotiai emae auga, kapa aga'o laa'i koa i'opoga femia. Ke isa kapa puo emae auga isapuga isafa laa'i femia.

Kristo Auga Deo Ega Ikifa Ke Ega Isapu

18 Gome papiau kapa'i Iesu akepako'ania au'i lalau'iai kemae kelaoaina puo, Iesu kolotiai emae fouga a'o kelogo auga, isa ee'iai kapa aga'o laa'i, kafo'o iifaga koa kepamia. Kai i'a, Deo kania'a eagamauga au'a alogo, Iesu Kristo kolotiai emae auga, Deo ega isapu i'a epakinai'a. 19 Lau ega'ina laifania, gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“Lau aagoa ikifaga au'i e'i ikifa alaauoka afe'aina,
ke mino'i felo ipauma, logo akaiki'a au'i,
e'i logo alapaapagea, alaoge me'e.” a 
20 Deo ega iifa pukagai ega eifa oma koa i'opoga, Deo kapa'ina kolotiai ekapaisa auga kainai, aagoa ikifaga au'i e'i ikifai kapa aga'o kepagama ma? Ke Moses ega iifa papiau epeni'i auga iifaga kemaleleaina au'i isafa, e'i maleleai kapa aga'o kepagama ma? Ke i'ina kina alogai papiau agofa'a amu'i kemaleleaini'i au'i isafa, e'i maleleai kapa aga'o kepagama ma? Laa'i! Deo i'ina agofa'agai keagu au'i ma'oai e'i ikifa, kafo'o kapa epamia. 21 Gome Deo ifo ega ikifa logo kainai, papiau agofa'a ikifagai Isa kaisau auga fekelogo auga aekainia. Ke lai Iesu Kristo papiau kania'i gaagamauga eoma puo, emai kolotiai emae auga fouga ainogonia, ke papiau kapa'i ega'ina iifaga akepako'ania au'i, Deo alogamai isa kania'i ageagamauga aoma. Kai agofa'a ikifagai keikifa au'i keifa, ega'ina kafo'o iifaga keoma. 22 Ega mo ganinagai Iudea papiau'i auga, mirakulo gou'i mo kegamia kegaisa'i keoma puo, i'a Iesu Mesaia, kolotiai emae fouga aifafoua auga, isa ee'iai meagai iifaga kepamia. Ega kainai ega'ina iifaga keumakalaina, ke a'o ilogo isafa anina akeani. Ke Grik papiau'i auga, aagoa ikifaga, ke logo auga mo kekapuga puo, i'a Iesu kolotiai emae fouga aifafoua auga, kafo'o iifaga kepamia. 24 Kai Iudea ke Grik papiau'i epo'iai papiau kapa'i Deo eifani'i au'i ma'oai, i'a Iesu kolotiai emae fouga aifafoua auga, isa ee'iai kafo'o ke meagai iifaga laa'i. Kai ega'ina iifaga auga Deo ega isapu, ke ega ikifa keoma. 25 Gome Deo kapa'ina ekapaisa auga, papiau maa'iai kafo'o ke apoke kapa koa i'opoga. Kai iifa gome maamiai laifania, Deo ega kafo'o auga papiau aumauni e'i ikifa eka'egaina. Ke Deo ega apoke auga, papiau aumauni e'i kapula eka'egaina.

26 Aau akiu Kristiano papiaumi, Deo oi eifanimi mo aisama, oi papiau kapami auga amoopolaga. Papiau aumauni e'i logoai auga, oi epomiai papiau isa'i mo keikifa, ke isa'i mo ee'iai isapu eka papiau kepaini'i kapa aga'o kegakapa keoma. Ke epomiai papiau isa'i mo lopia mauninai kemauni. 27 Kai Deo agofa'a alogai ikifa au'i gapameagaini'i eoma puo, ikifa au'i laa'i, kafo'o koa i'opoga papiau'i au'i ekinani'i. Ke Deo agofa'a alogai isapu keafia papiau'i isafa gapameagaini'i eoma puo, isapu laa'i au'i, apoke papiau'i ekinani'i. 28 Ke Deo agofa'a papiau'i e'i ikifai kapa'ina akaiki'a'i keoma au'i, kapa aga'o laa'i gapamia'i eoma puo, papiau isa'i e'ele'i keoma'i keifa apala peni'i, ke kapa aga'o afakepagama keoma au'i ekinani'i. 29 Ke Deo ega ekapa oma, ega koa kai aga'o isa agogai faeaina'au eoma. 30 Kai Deo oi faumiai ega koa ekapaisa kainai, oi auga Iesu Kristo fou omia. Ke Iesu Kristo auga i'a a'a ikifa Deo eegai emai auga. Ke isa faugai i'a Deo maagai alo opai au'a amia, ke alo lolofa au'a amia. Ke isa faugai Deo i'a kania'a eagamauga. 31 Ega puo oi Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma koa i'opoga mo fokapa: “Kaisau eaina'au auga, Lopia isa faugai kapa'ina ekapaisa auga aina'auga fepa'aua.”
31 Jeremaia 9:24


Copyright information for `MEK