1 Corinthians 10

Pifoge Deo'i Foisa Felo'i

Aau akiu Kristiano aumi, lau kapa puo oi alomi fekapula pifoge deo'i foloau afagaini'i laoma auga alaifania. Lau anina laani ufainagai i'a ufu'a apa'a Israel papiau'i Moses muninai kepea au'i faaga'iai kapa'ina emia auga fouga fologo laoma. Isa ma'oai Isiptoai kepealai aisama, Deo apuapuai emai ma'oai laa'iai epea e'imai'i. Ke kelao A'u Pitogai aisama, a'u efolapea, ma'oai afu fugagai kepea pagai. Ke isa ma'oai e'i pako'a Deo eegai keogeisa. Ega kainai apuapu ala elao auga, kainai mo kepakaisa kelao a'uai kepea pagai. Ega koa emia auga, Deo isa baptismo koa i'opoga epenii'i, Moses ega papiau kemia. Ke isa ago maininai kepea aisama, Deo mirakulo akaiki'a ekapaisa, palafa ufai eake ma'oai keaniia. Ke fei laa'i aiso'i ekupu aisama, Deo mirakulo ekapaisa, kepo alogai fei epealai ma'oai keinu. Ke kepo ega'ina auga Deo eegai emai isa fou kelao kemai koa i'opoga. Ke ega'ina kepo auga Iesu Kristo. Ke kepo ega'ina auga Iesu pau agu pagai maunina feina epipeni koa i'opoga emia, ago maininai fei kepo ega'ina alogai epealai Israel papiau'i keinu. Kai Deo ega koa ekapaisa epalagai felo'i mo ganinagai, papiau ma'o Isa akepako'ania. Ega aisama Deo isa ee'iai alo aegama kainai, ma'o egae epamaei'i, ago maininai imaau'i keka aage mo kefai kelaoaina.

Ega'ina kapa'i kemia auga, pau kapa aga'o koa epakinai'a, aina'a epalogo, ega koa i'a isa ufainagai kapa apala'i kemaani'i kekapai'i au'i falakapa'i eoma. Ke oi ega'ina papiau'i isa'i deo pifoge'i keau afagaini'i koa folokapa, deo pifoge'i foloau afagaini'i. Isa fou'i Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma ekae: “Isa kemiamia deo pifoge agogai fo'ama keaniia, ke keinuinu, ke ke'ue Deo ega papiau laa'i koa i'opo'i kekagakaga.”
7 Exodus 32:6
Ke Deo ega iifa pukagai ega eifa oma koa i'opoga, isa epo'iai papiau isa'i aufalao aga'o fou akeamage auga fou kefeu aage mo aisama, Deo isa ee'iai gua ekupu, kina aga'omo alogai au'i ma'oai 23,000 kemae. Ega puo i'a isa koa falamia, aufalao aga'o fou alaamage auga fou falafeu. Ke isa epo'iai papiau isa'i Deo ke'opoisa aisama, Deo gua ekupu, kaapa epaula keagai'i kemae. Ega puo i'a isa koa falamia Deo fala'opo. 10 Ke isa epo'iai papiau isa'i Deo eegai keifa mugumugu aisama, Deo gua ekupu, ega agelo eulai'i keaupugui'i. Ega puo i'a isa koa falamia, Deo eegai falaifa mugumugu.

11 I'ina kapa'i isa faaga'iai kemia auga i'a kapa aga'o koa kepakinai'a. Ke Deo ega iifa pukagai kepapua ekae auga, i'a aina'a kepalogo, ega koa isa kekapa koa falakapa keoma. Gome ufainagai kapa ma'oai keifani'i au'i, pau i'ina kina i'a Iesu apako'ania au'a aague alogai, Iesu faugai ko'a'i mo akemia. 12 Ega puo oi kaisau oopolaga, oapa inoka emi pako'a kapula ooma aumi, foisa felo folo'ualai! 13 Gome i'opo ma'oai auga, papiau aumauni ma'oai i'opo keafi'i au'i mo oi eemi kefai. Ke Deo kapa'ina eifania auga agekapa paisa. Ke oi ifomi kapulamiai i'opo aga'o laagai agopagai afaekaina auga i'opoga afaelogoaina eemi afaefai. Kai i'opo oi eemi akefai aisama, Isa keaga aga'o agepakinaimi, ega koa i'opo ega'ina papagai agoagu mo ganinagai, agokapula laomai apala aga'o afolokapa.

Deo Pifoge'i E'i Miamia Ke Lopia Ega Aniani Fua Auga Fouga

14 Ega puo ekefa'au Kristiano papiaumi, papiau deo pifoge'i keau afagaini'i au'i lao'i mai'i ee'iai fopiaukoko. 15 Ke lau auga oi papiau felomi mo maamiai lanini'ani. Ega puo kapa'ina laifania auga felo o apala ma auga, oi ifomi amoisa amoifania. 16 Ke i'a fino kaputina aafiakae amainu aoma aisama, Iesu Deo tenkiu epeniia koa i'opoga, i'a isafa Deo tenkiu apenia afegai kai fino ega'ina ainu. Ega koa akapa Iesu i'a a'a laomai apala'i fau'iai emae, ifa efaka auga alaopolaga, ke i'a ma'oai Iesu fou aga'omo alamia ma? Ke i'a palafa aafia amaania aoma aisama, Iesu Deo tenkiu epeniia koa i'opoga, i'a isafa Deo tenkiu apenia kai, palafa ega'ina afaipoga aania. Ega koa akapa, Lopia i'a fau'aisai kolotiai emae auga alaopolaga ma? E, ega'ina aopolaga puo akapa. 17 Ke Iesu ifogamo i'a fau'aisai ega koa ekapaisa koa i'opoga palafa isafa aga'omo mo. Ke i'a ma'oai papiau i'oi'a i'oi'a mo ganinagai, palafa ega'ina aga'omo auga fou kai'alao aania puo, ma'oai imaau'a aga'omo koa i'opoga emia.

18 Amoopolaga galao Israel papiau'i amaafi'opo'i. Isa a'o keumai'i Deo kepalao penia aisama, a'o ega'ina afa keafiia keaniia. Ega koa kekapaisa aga'omo kemia Deo keau afagaina. 19 Lau fo'ama deo pifoge ipa'a penia emia fo'amaga auga, kapa aga'o ma puo ega laifa oma, o deo pifoge ega'ina auga kapa aga'o ma puo ega laifa oma? 20 Laa'i! Lau ega'ina alaifania kai, papiau Deo akelogonia au'i fo'ama, o kapa aga'o isa e'i deo pifoge kepa'a penia auga, Deo akepa'a penia kai, tiapolo kepa'a penia. Ega puo oi tiapolo fou fomia auga anina alaani. 21 Ke oi auga Lopia ifa oi faumiai efaka auga gouga kaputinai agoinu, ke agolao tiapolo e'i kaputiai agoinu afaekaina. Ke oi Lopia ega teipoloai agoaniani, ke agolao tiapolo e'i teipoloai agoaniani afaekaina. 22 Kai Lopia i'a ee'aisai gapiapu ma aoma puo, kapa auni'i akapafou'i? Laa'i! Ke i'a Lopia ega kapula aka'egaina ma puo, iina akapa oma?

Kristiano Papiau'i Deo Maagai Kapa Aga'o Akekapa Agekaina

23 Ke oi epomiai aufalao aga'o afeifa afeinaka, “Lau kapa ma'oai alakapa'i agekaina,” afeoma. Kai lau oi lapainimi. Ko'a kapa ma'oai agokapa'i agekaina kai, ega'ina kapa'i au'i isa'i mo pipalagai kapa'i kai, isa'i au'i felo'i laa'i. Ega puo lau alaifa, “Lau kapa ma'oai alakapa'i agekaina,” alaoma kai, ega'ina kapa'i isa'i au'i mo pipalagai kapa'i kai, isa'i au'i lau ke aau akiu Kristiano papiau'i isafa afakepalagai felo'i alaoma. 24 Ke oi ifomi mo emi agu felo foloopolaga kapa aga'o folokapa kai, aami akimi Kristiano papiau'i isafa e'i agu felo foopolaga kai, kapa aga'o fokapa.

25 Ke titi kapa afa'afa afugai ke'afa auga foania mo kai, alomiai foloifa deo pifoge'i kepa'a peni'i kai oania folooma. 26 Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Aagoa auga Lopia apuga, ke kapa ma'oai aagoai kekae au'i isafa, Lopia apuga.”
26 Sam 24:1


27 Ega kainai Kristiano papiauga laa'i auga iifa afeulaisa ega e'ai fou foaniani afeoma, ke oi anina afoani molao afooma koa aisama, fo'ama kapa agomuai akeoge auga foania mo. Ke aloaniani alogai ifomu alomuai foloifa, i'ina fo'ama'i deo pifoge'i kepa'a peni'i ma kai, laani'i folooma. 28 Kai aufalao agepainio ageinaka, “I'ina fo'amaga auga deo pifoge'i kepa'a peni'i,” ageoma aisama, ega'ina auga oi epainio auga faugai, ke isa alo afeofu kainai, fo'ama ega'ina foloania.
28 Papiau isa'i 28 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Gome aagoa Deo apuga, ke kapa ma'oai aagoai kekae au'i isafa Deo apuga.”
29 Ega'ina laifania auga, oi alomu ageofu auga fouga alaifania kai, au ega'ina alo ageofu auga fouga laifania. Kai lau kapa ma'oai mo alakapa'i agekaina kai, kapa puo au ega'ina alo ageofu mo puogai, lau epaapakipoisau kapa isa'i mo alakapa'i? 30 Ke lau Deo tenkiu lapenia kai fo'ama laania koa aisama, kapa puo papiau lau Deo tenkiu lapenia auga fo'amaga laagai iifa kepalifua.

31 Ega puo oi agoaniani, o kapa aga'o agoinu, o kapa aga'o agokapa aisama, papiau Deo au akaiki'a fekepamia, ke fekeau afagaina auga laoga mainai fokapa. 32 Ke oi emi agu alogai kapa ma'oai agokapa'i aisama, Grik papiau'i, o Iudea papiau'i, o Deo ega iifi e'a papiau'i oi kapa'ina okapa akeisa auga, isa e'i pako'ai afolopa'ulai'i au'i mo lao'i mai'i fokapa'i fekeisa'i. 33 Ke ega'ina agokapa alogai, lau lakapa koa fokapa. Lau keaga i'oi'i i'oi'i la'opo'i papiau ma'oai alo'i mapagama laoma. Gome lau kapa aga'o makapa laoma aisama, ifou e'u agu felo mo alaopolaga alakapa kai, papiau ma'oai e'i agu felo isafa laopolaga kai, ega'ina kapa lakapa. Ke ega koa lakapa auga, isa kania'i feisagamau laoma puo, lakapa.

Copyright information for `MEK