1 Corinthians 11

Lau Kristo ega laomai muninai lapea koa i'opoga, oi isafa lau e'u laomai muninai fopea.

Deo Oau Afagaina Alogai Kapa'ina Fokapa

Oi kapa ma'oai okapa'i alogai, lau oopolaniau, ke e'u pamalele lapeniimi au'i kai'iai mo opea puo laau afagainimi. Kai lau anina laani i'ina iifaga oi mapalogonimi laoma: Papie kania'i laagai auga au, ke au kania laagai auga Iesu Kristo. Ke Iesu Kristo kania laagai auga Deo. Kristiano auga kapa kania tiapuai emoka kai emegamega, o profeta koa i'opoga enini'ani auga, isa kania laagai eagu auga, Iesu Kristo epameagaina. Ke Kristiano papiega kapa kania tiapuai aemoka kai, la'afouai emegamega, o la'afouai profeta koa enini'ani auga, isa kaniagai auga, ifo akafa fou i'opo'i mo epamia. Ega puo isa akafa epameagaina. Gome isa ega koa ekapa auga papie aga'o kania kekagolaisa emeagai koa i'opoga emia. Ega puo papie aga'o kania tiapuai afaemoka koa aisama, isa fufuga fekepaepe. Kai isa fufuga akepaepe, o akekagolaisa auga meagaina agepa'aua aisama, isa kania femoka. Kai au auga kania faemoka, gome Deo au auga isa iisagai mo epagama, ke Deo ega isapu, ke ega akaiki'a fou, au faagagai efoki. Kai papie faagagai auga, au ega isapu ala koa auga efoki. Gome au papie faagagai aemai kai, papie au faagagai emai. Lau ega laifa oma, gome Deo au epagama auga, papie faugai aepagama kai, papie au faugai epagama. 10 Ega'ina kainai, ke agelo fou kai'iai, papie kania femoka, ega koa papiau fekelogo isa au papagai eague, ke au isa kania laagai fekeoma. 11 Kai ega mo ganinagai, i'a Iesu Kristo apako'ania aisama, papiau aga'omo'a koa i'opoga amia. Ega kainai papie auga, au faagagai e'afeau, ke au papie faagagai e'afeau. 12 Gome Deo papie epagama aisama, au faagagai papie epagama. Ega koa i'opoga, au isafa papie faagagai emauni. Kai kapa ma'oai auga, Deo eegai kemai. 13 Ke papie kania faemoka kai, la'afouai feapa Deo femegamega penia auga felo, o apala ma auga, oi ifomi amoisa amoifania. 14 Ke oi Deo ega pagama kapa'i ma'oai oisa'i aisama, ega'ina kapa'i oi kepamalelenimi, ega koa ologo au aga'o fufuga epamaefania auga, isa ifo epameagaina. 15 Kai papie fufuga epamaefania aisama, fufuga maefa ega'ina isa iisa epafelo, ke papiau isa keifagaina. Gome Deo fufu maefa ega'ina isa epeniia kania femoka eoma. 16 Lau i'ina iifa'i laifani'i kai, kaisau ega'ina akekua'i gapa'aua ageoma koa aisama, lau, ke fou apinauga au'i, ke Deo ega iifi e'a papiau'i isafa fou laomai i'oina aga'o alakapa.

Lopia Ega Fo'ama

17 Ke pau i'ina iifa'i alaifani'i alogai, oi afalaau afagainimi. Gome oi okaigugu Lopia Iesu faumiai kapa'ina ekapaisa auga oopolaga fo'ama oania alogai, kapa felo aga'o alokapa papiau alopalagaini'i kai, apala mo okapa papiau opa'ualai'i. 18 Lau kapa'ina maifa kakaua laoma auga, oi ma'oai okaigugu alogai, ifomi epomiai o'eaimi keoma. Ke papiau oi foumi ega keifa oma auga afa'agamo lapako'ani'i. 19 Kai ko'a oi epomiai ago'eaimi paisa, ega koa Deo kaisau afegai eaulao auga agoisa agologo. 20 Oi okaigugu Lopia oi faumiai kapa'ina ekapaisa auga oopolaga fo'amaga oania aisama, oi Lopia aloopolaga kai ega'ina fo'amaga aloania. 21 Gome oi oaniani aisama, kai aga'o kaina alokai kai ifomi mo oopolanimi. Ega koa okapa aisama, papiau isa'i fo'ama ma'o akeania puo, inae'i ekimu kai, isami auga fo'ama ma'o oania, ke oinuinu alogaina. 22 Ega'ina laomai apala ipauma kai okapa. Oi ega koa okapa auga, oi e'a eemi laa'i ma egae aloaniani aloinuinu? Oi ega okapa oma auga, Deo ega iifi e'a papiau'i amopakafo'oni'i, ke Deo ega iifi e'a papiau'i kapa aga'o ee'i laa'i au'i, amopameagaini'i ma ooma? Mo lau kapa'ina oi maamiai alaifania? Lau oi faau afagainimi ma? Laa'i afalaau afagainimi!

23 Gome Lopia lau epainiau kapa'ina fakapa eoma epeniau auga, oi isafa lapenimi. Judas Lopia Iesu age'afa'afalaina gapinai, Iesu ega imoi fou keaniani alogai, Iesu palafa eafiia, ke Deo tenkiu epeniia afegai efaipoga kai eifa einaka, “I'ina palafaga auga lau imaau oi faumiai alapipeni auga. Ke muni iina koa agokapa aisama, foopolaniau kai fokapa. Pau amoafia amoania,” eoma. 25 Ega koa i'opoga keaniani efua aisama, fino kaputina eafiakae kai, eifa einaka, “I'ina fino kaputina auga, oi faumiai lau ifau agefaka auga. Ke ega'ina ifagai Deo oi fou epomiai pako'a kapula mamaga gouga alakapa. Ke muni i'ina fino agoinu aisama, foopolaniau kai fokapa,” eoma. 26 Gome kina kapagai i'ina palafaga agoania, ke fino kaputina i'ina agoinu aisama, Lopia ega mae agoifafoua mo agelao ega mai pugu kinagai kai.

27 Ega puo aufalao aga'o Lopia laomai anina aeani auga laoga mainai, Lopia ega palafa ageania, ke ega fino kaputina fou ageinu aisama, isa Lopia imaauga, ke ifa fou ee'iai laomai apala ekapa. 28 Ega puo au aga'o ifo alo fegagai felo kai, palafa feania, ke fino kaputina feinu. 29 Gome aufalao aga'o Lopia imaauga ifa fou kapa'ina auga aelogo felo kai, palafa eania ke fino kaputina einu auga, Lopia isa faagagai kapa'ina ekapaisa auga aelogo felo kai, palafa eania fino einu. Ega kainai isa ifo afa apala epenia. 30 Ega kainai papiau ma'o oi epomiai keapoke keisafa, ke papiau ma'o isa'i isafa kemae. 31 Kai i'a ifo'a alo'a fagagai felo, ke kapa'ina apala Deo eegai, ke papiau fou ee'iai akapaisa auga agaisa, ke agaopo pagai laomai felo agakapa aisama, Deo i'a afa apala afaepenia. 32 Ke Lopia i'a a'a laomai felo, o apala afa epeni'a aisama, ega'ina ekapa auga epaikifani'a, ega koa Deo i'a, ke agofa'a papiau'i fou kai'alao a'a laomai apala afa afaepeni'a.

33 Ega puo aau akiu Kristiano aumi, oi agokaigugu Lopia ega fo'ama amoania agooma aisama, aga'o aga'o kaimi fokai ma'oai fomai afe'ai kai fo'ina foaniani. 34 Kai aufalao aga'o inaega afekimu aisama, isa ega e'ai feaniani, ega koa agomai agokaigugu aisama, isa afaeufai afaeaniani, ega koa Deo isa ega apala afa afaepenia. Lopia ega fo'ama fouga egamo'e laifani'i kai, iifa isa'i auga alafai kai maamiai alaifania.

Copyright information for `MEK