1 Corinthians 12

Deo Ega Spiritu Ega Ipeni

Aau akiu Kristiano papiaumi, pau auga oi emi maleleai Deo ega Spiritu ega ipeni fouga opa'aniaina auga fouga maamiai alaifania. Deo ega Spiritu ega ipeni kapa'ina auga afolologo auga lapamafua puo, fouga maamiai alaifania. Oi ologo, oi Kristiano alomia alogai, deo pifoge'i akenini'ani, ke aina'i efua au'i oi maami kela'a me'e keaga i'oi'i i'oi'iai opea. Ega kainai oi lapainimi, aufalao aga'o Deo ega Spiritu alogai eagu auga, iina afaeifa oma afaeinaka, “Deo Iesu afa apala gapenia,” afaeoma. Ke kai aga'o iina afaeifa oma afaeinaka, “Iesu Lopia,” afaeoma kai, Deo ega Spiritu isa alogai ageagu aisama kai, “Iesu Lopia,” ageoma.

Kai Deo ega Spiritu ega ipeni auga i'oina i'oina kai, Spiritu aga'omo mo ipeni ega'ina ma'oai epipeni. Ke Lopia ega pinauga i'oina i'oina akapa kai, Lopia aga'omo mo ega pinauga akapa. Ke papiau pinauga i'oi'i ma'o kekapa'i kai, Deo aga'omo mo, isa ega'ina pinauga fekekapa fekaina auga logo epeni'i kekapa'i.

Ke Deo ega Spiritu papiau aga'o aga'o alo'iai eague au'i, e'i pinaugai papiau aga'o aga'o kepalagaini'i. Ega koa kekapa aisama, Deo ega Spiritu isa alo'iai eague auga efoki. Ega'ina auga pau inamo'e alaifani'i. Deo ega Spiritu papiau isa'i auga, ipeni aga'o epeni'i Deo ega ikifa nini'ani'i keifani'i. Ke Deo ega Spiritu ega'ina mo papiau isa'i ipeni epeni'i, Deo ega logo fouga keifafoua. Ke Deo ega Spiritu ega'ina mo, papiau e'i pako'a akaiki'a femia auga ipenina epeni'i, ega koa isa Deo kepako'ania. Ke Deo ega Spiritu ega'ina mo, papiau isa'i, isafa papiau'i fekepafelo'i auga ipenina epeni'i papiau kepafelo'i. 10 Ke Deo ega Spiritu ega'ina mo papiau isa'i mirakulo isapu'i fekekapa'i auga ipenina epeni'i mirakulo kekapa'i. Ke Deo ega Spiritu ega'ina mo papiau isa'i profeta koa fekemia Deo ega iifa fekeifafoua auga ipenina epeni'i. Ke Deo ega Spiritu ega'ina mo papiau isa'i spiritu kapa felo o apala auga fekelogo ipenina epeni'i kelogo. Ke Spiritu ega'ina mo papiau'i isa'i mala i'oina kai aga'o aelogo auga malagai fekemegamega ipenina epeni'i. Ke Spiritu ega'ina mo, mala ega'ina kapa'ina eifania auga fekeau pagainia ipenina papiau isa'i epeni'i. 11 Deo ega Spiritu aga'omo ega'ina auga, i'ina pinauga'i ma'oai ekapa'i. Ke Spiritu anina eani papiau kapa ipeni kapa gapenia eoma auga mo epenia.

12 Ke Deo ega Spiritu ega koa ekapa, gome i'a papiau aumauni imaau'a auga aga'omo kai, imaau'aisai kapa ma'o mo kekae. Ke imaau'aisai kapa ma'o kekae mo ganinagai, ega'ina kapa'i ma'oai kemai imaau'a aga'omo kepamia. Ega koa i'opoga Kristo imaauga isafa ega koa. 13 Gome i'a Iudea au'a ma, Grik au'a ma, kala'afi, o aagu aage mo ifo'a a'a pinauga akapa ma ganinagai, Spiritu aga'omogai i'a ma'oai baptismo aafiia. Ke imaau'a aga'omo koa i'opoga, i'a ma'oai Iesu fou aga'omo amia. Ega'ina auga Deo ega Spiritu aga'omo mo i'a ma'oai ega ipeni epeni'a ainu koa i'opoga, alo'aisai eague.

14 Ko'a ipauma imaau'a auga aga'omo ekae kai, kapa aga'omo imaau'a aepagama kai, kapa ma'o kemai imaau'a kepagama. 15 Ega kainai ife'a afeifa, “Lau papiau ima laa'i puo, lau papiau imaauga faagagai laa'i,” ageoma mo ganinagai, isa ega'ina eifania puo, isa papiau imaauga faagagai laa'i afaemia kai, egae mo ageka. 16 Ke aina'a afeifa, “Lau papiau maaga laa'i puo, lau papiau imaauga faagagai laa'i,” ageoma mo ganinagai, isa ega'ina eifania puo, isa papiau imaauga faagagai laa'i afaemia kai, egae mo ageka. 17 Kai i'a imaau'a fofouga maa'a mo gamia koa aisama, papiau aina'i ala falogo oma? Ke imaau'a fofouga aina'a mo gamia koa aisama, kapa foga'i ala falogo oma'i? 18 Kai iifa gome, Deo i'a imaau'aisai kapa'a ma'oai isa anina eani koa i'opoga, aua aua afu'iai eogei'i. 19 Kai kapa'a ma'oai i'oi'i fakemia kai, kapa aga'omo kegamia koa aisama, imaau'a auga kapai feka? 20 Kai pau auga, kapa'a ma'oai i'oina i'oina mo ganinagai, ma'oai kemai imaau'a aga'omogai ke'afai imaau'a aga'omo emia.

21 Ega puo i'a maa'a ima'a afaepaina afaeinaka, “Lau ifou mo laague ekainia puo, oi animu alaani,” afaeoma. Ke kania'a ife'a afaepaina afaeinaka, “Lau ifou mo laague ekainia puo, oi animu alaani,” afaeoma. 22 Kai imaau'aisai faaga'a kapa'i e'ele'i keapoke au'i mo ganinagai, imaau'aisai afakeka koa aisama, kapa aga'o agakapa felo afaekaina. 23 Ke imaau'aisai faaga'a isa'i, iisa'i aefelo alogaina mo ganinagai, i'a faaga'a ega'ina au'i kapa akaiki'a'i koa i'opo'i apamia'i a'ima lopiani'i. Ke aopolaga imaau'aisai faaga'a isa'i, kai aga'o faeisa aoma au'i, tiapu felo'i ai'iukai'i apakaisapu felo alogaini'i. 24 Kai imaau'aisai faaga'a iisa'i felo'i ipauma'i auga ega ala'ima oma'i. Kai faaga'a isa'i kapa e'ele'i koa apamia'i au'i mo ganinagai, Deo faaga'a ega'ina au'i kapa akaiki'a'i epamia'i, imaau'aisai eoge felo alogaini'i kainai, faaga'a ega'ina au'i a'ima felo'i, apalopiani'i. 25 Deo ega koa ekapaisa, ega koa imaau'aisai faaga'a ifo'i mo epo'iai fake'ea'i kai, ma'oai aga'o aga'o fekepalagaini'i eoma. 26 Ega koa emia, faaga'a aga'o ekiekie aisama, faaga'a fofouga isafa isa fou kekiekie. Ke aufalao aga'o faaga aga'o kapa akaiki'a koa epamia e'ima felo epalopiania aisama, imaauga fofouga faaga ega'ina fou kai'ialao alo'i egama.

27 Ke oi auga Kristo imaauga, ke oi aga'o aga'o auga Kristo ima ife, ke faaga fofouga omia. 28 Ke iifi e'a alogai auga, Deo apostolo au'i ekina kakau'i. Isa muni'iai auga profeta au'i ekinani'i. Profeta au'i muni'iai auga, pamalele au'i ekinani'i. Pamalele au'i muni'iai auga mirakulo fekekapa au'i, ke isafa papiau'i fekepafelo'i ipenina keafia au'i, ke papiau fekepalagaini'i au'i, ke Deo ega iifi e'a pinauga fekepapea ipenina keafia au'i ekinani'i. Ke fuagai auga, mala i'oina papiau akelogo auga malagai Deo fekemegamega penia auga ipenina keafia au'i ekinani'i. 29 Kai Deo i'ina papiau'i ekinani'i au'i ma'oai apostolo ma? Ke isa ma'oai profeta ma? Ke isa ma'oai pamalele au'i ma? Ke isa ma'oai mirakulo kekapa ma? 30 Ke isa ma'oai isafa papiau'i fekepafelo'i auga ipenina keafiia ma? Ke isa ma'oai mala i'oina papiau akelogo auga malagai Deo kemegamega penia ma? Ke isa ma'oai papiau mala i'oinagai kemegamega auga, keau pagainia ma? Laa'i! Isa ma'oai iifi e'a alogai, aua aua e'i ipeni keafia kepinauga. 31 Kai oi auga guami fofouga ipeni kapa akaiki'a auga eegai fooge.

Alomi Ko'agai Deo Ke Papiau Fou Ani'i Foani

Ke pau Deo ega Spiritu ega ipeni ala fopapinauga oma auga keagaga felo ipauma inamo'e alapakinaimi.

Copyright information for `MEK