1 Corinthians 13

Lau papiau mala'i i'oina i'oinagai fanini'ani, ke agelo ganinagai mala'iai fanini'ani ma kai, alou ko'agai papiau ani'i afalaani koa aisama, e'u nini'ani auga, talamu maini keauga a'o emia, o meleki kepaleke'i a'o'i ealogai alogaina koa i'opoga alamia. Ke lau profeta koa famia, Deo ega iifa faifafoua auga ipenina faafia, ke logo ma'oai, ke ogefake kapa'i ma'oai falogo, ke e'u pako'a Deo eegai fekapula alogaina iku fapaini'i fekepea auga pipeni'i faafi'i mo ganinagai, alou ko'agai papiau ani'i afalaani koa aisama, lau auga kapa aga'o laa'i. Ke lau e'u kapa ma'oai eeuai kekae au'i ulalu papiau'i fapeni'i, ke Deo ega iifa lainogonia kainai, papiau isa'i Deo ega iifa anina akeani au'i, lau loai fekeumaisau mo ganinagai, alou ko'agai papiau ani'i afalaani koa aisama, Deo lau afa felo afaepeniau.

Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, kina apala'i, o laomai apala'i eemiai akemia mo ganinagai, emi alomafu agoafiapia mo. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, papiau ma'oai ee'iai agogafegafe. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, papiau ma'oai ee'iai afolopikupa. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, olagami afolo'anina. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, afoloaina'au. Ke alomi ko'agai Deo ke papiau fou ani'i agoani aisama, kapa'ina apala'i au'i afolokapa'i papiau alo'i afolopamafua. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, ifomi mo afoloopolanimi. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, papiau ee'iai guami afaekupu afaefiakoa. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, papiau oi eemiai apala kekapaisa auga, afoloopolani'i. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, laomai apala eegai alomi afaegama kai, Deo ega iifa ko'a auga mo eegai alomi agegama. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, aufa kina papiau agopakaisogoni'i, ke emi pako'a Deo paisa eegai agooge. Ke kapa felo aga'o isa eegai agoafia auga afia'amaga agopa'aua. Ke alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i agoani aisama, kina apala foafia fokiekie mo ganinagai, aufa kina ega'ina kapa'i gamu'i mo agoopo.

Oi Deo, ke papiau fou ani'i oani auga laoga maina afaefua, ageka aoniamo. Kai papiau profeta koa kemia Deo ega iifa keifafoua auga ipenina afaeka aoniamo kai laa'i agemia. Ke papiau mala i'oinagai Deo fekemegamega penia ipenina keafia auga isafa laa'i agemia. Ke papiau Deo ega logo ma'oai fekelogo auga ipenina keafia auga isafa laa'i agemia. Gome pau i'ina kina alogai, i'a Deo ega logo afa'agamo mo alogo, ke profeta koa amia Deo ega iifa afa'agamo mo alogo auga, pau aifafoua. 10 Kai muni Iesu agemai pugu kapa ma'oai agepafoki'i aisama, pau i'ina kina alogai kapa'ina afa'agamo alogo au'i laa'i akemia. 11 Ke lau e'eleuai aisama, imoi koa lanini'ani, imoi kapa'ina keopolani'i au'i laopolani'i, ke imoi koa lakagakaga. Kai laapao au lamia aisama, imoi e'ele'i e'i laomai muniu kelao. 12 Ke pau kapa'ina aisa auga oleoleai kapa aga'o alaisa felo koa i'opoga kai, muni aisama, kapa'ina lalauga aisa auga ifo'a maa'a ko'agai agaisa felo. Ke pau kapa'ina lalogo auga afa'agamo mo lalogo kai, ega kinagai aisama Deo lau elogoniau koa i'opoga, lau isafa kapa ma'oai alalogo afe'ai.

13 Kai pau auga i'ina kapa'i au'i oiso au'i mo akeka aoniamo: Deo fapako'ania, ke Deo eegai faafia'ama. Ke alo'a ko'agai Deo, papiau fou ani'i faani. Kai ega'ina kapa'i oiso epo'iai auga, alo'a ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i faani auga, kapa akaiki'a ipauma.

Copyright information for `MEK