bAisaea 28:11-12

1 Corinthians 14

Deo Ega Spiritu Ega Ipeni Au'i Oko'i Fologo Felo

Oi alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i foani auga laoga maina muninai fopea. Ke alomi ko'agai Deo ega Spiritu ega ipeni foafia auga guakaega fopa'aua kai, profeta koa i'opoga Deo ega iifa foifafoua ipenina auga, guakaega fopa'au alogaina. Gome aufalao aga'o mala i'oinagai emegamega auga, papiau aga'o fou akenini'ani, gome isa kapa'ina eifania auga kai aga'o oko aelogo. Kai isa Deo mo fou kenini'ani. Ke kapa'ina eifania auga Deo ega Spiritu ega isapuai, Deo ega ogefake kapa'i eifani'i. Kai papiau kapa'i profeta koa kemia Deo ega iifa papiau maa'iai keifafou'i aisama, ega koa kekapa papiau kepalagaini'i kepakapulani'i, magogo kapula kepeni'i. Ke kapa aga'o apala ee'iai emia alo'i emafu aisama, kepaame'i. Kai kaisau mala i'oinagai Deo emegamega penia auga, kai aga'o isa kapa'ina eifania auga aelogo puo, isa ifo mo epalagaina. Kai kaisau profeta koa emia, Deo ega iifa eifafou'i auga, iifi e'a epalagaina. Lau anina laani oi ma'oai mala i'oinagai Deo fomegamega penia laoma. Kai kaisau mala i'oinagai Deo emegamega penia kai, kapa'ina eifania auga, afaeafi pagainia papiau afakelogo koa aisama, ega'ina ipenina auga ega pipalagai aga'o iifi e'a eegai laa'i. Ega puo oi profeta koa fomia Deo ega iifa foifafou'i auga, anina laani alogaina. Gome kaisau profeta koa emia Deo ega iifa eifafoua auga, iifi e'a epalagai felo puo, ega'ina pinaugaga auga kapa akaiki'a.

Kai pau aau akiu Kristiano papiaumi, lau oi eemi alafai, ke Deo ega Spiritu mala kai aga'o aelogo auga malagai alanini'ani koa aisama, kapa'ina felo oi eemiai alakapa? Kai lau Deo kapa aga'o epalogoniau auga, o Deo ega logo, o Deo kapa'ina agekapa auga fouga, o Deo ega iifa pamalelega aga'o oi maamiai alaifafoua koa aisama, eemiai kapa felo aga'o alakapa. Ke pau kapa maa'i mauni'i laa'i ineine, o harp,
7 I'ina kapa auga kita koa i'opoga mai'ufe kepa'opuania.
au'i fou'i maamiai maifania laoma. Kaisau ineine keipina au'i ineine afakeipi felo, o harp afakepa'opua felo papiau a'o afakelogo koa aisama, isa iifi kapa kepa'opuania auga papiau ala koa akelogo? Kai isa ineine akeipi felo, o harp akepa'opua felo aisama kai, papiau isa iifi kapa kepa'opuania auga akelogo.
Ega koa i'opoga mo ifani fi'ina afakeipi felo koa aisama, ala koa akelogo akefua akeagu ifani fekelao auga ake'ima? Ke oi isafa eemiai ega koa i'opoga. Oi mala kai aga'o aelogo auga malagai agonini'ani koa aisama, oi kapa'ina oifania auga ala koa papiau akelogo? Oi emi nini'ani ega'ina auga ameku maini. 10 Iifa ko'a agofa'a alogai mala i'oi'i i'oi'i kekae. Ega mo ganinagai papiau mala ega'ina aga'o aga'ogai kenini'ani au'i, ifo'i mala'iai kapa'ina keifania auga kelogo. 11 Kai lau papiau aga'o mala aga'ogai enini'ani auga kapa'ina eifania auga afalalogo koa aisama, lau isa eegai au a'iu koa i'opoga lamia, ke isa isafa lau eeuai au a'ina koa i'opoga emia. 12 Ke oi eemiai isafa ega koa i'opoga. Oi anina oani Deo ega Spiritu ega ipeni foafi'i ooma, afipugu'i opa'au'i. Kai ega'ina okapa alogai Spiritu ega ipeni kapa'i, ifomi faumiai mo laa'i kai, iifi e'a akepalagaina, akepakapulania, ke akepaukia auga mo ipeni'i ani'i foani alogaina.

13 Ega kainai aufalao aga'o papiau mala akelogo auga malagai Deo emegamega penia koa aisama, isa Deo femegamega penia, ega koa Deo isa mala i'oina ega'inagai kapa'ina eifania auga papiau maa'iai feifafoua auga ipenina fepenia. 14 Gome lau papiau mala akelogo auga malagai Deo alamegamega penia koa aisama, lau e'u spiritu Deo emegamega penia kai, lau minouai kapa'ina laifania auga, kapa felo aga'o afalapagama. 15 Ega puo kapa'ina fakapa? Lau e'u spirituai Deo alamegamega penia, ke minouai isafa Deo alamegamega penia. Ega koa i'opoga mo, lau e'u spirituai Deo alaifi penia, ke minouai isafa Deo alaifi penia. 16 Ke oi emi spirituai mo Deo oau afagaina koa aisama, aufalao aga'o oi fou oague auga, oi emi spirituai kapa'ina oifania Deo oau afagaina, ke tenkiu openia auga aelogo kainai, isa ala koa i'opoga agelogo oi akemiai ageafiau 'Amen' ageoma? 17 Oi emi megamegai Deo tenkiu fopeni alogaina mo ganinagai, papiau ega'ina afolopalagaina.

18 Deo oi mala i'oinagai isa fomegamega penia auga ipenina epeniimi omegamega kai, lau alouai auga ega'ina ipenina akaiki'a ipauma epeniiau oi laka'egainimi puo, lau Deo tenkiu lapenia. 19 Kai iifi e'a alogai lau nini'ani e'ele papiau kelogo auga mo faifania, papiau fapamaleleni'i kai, Deo ega Spiritu mala kai aga'o aelogo auga malagai nini'ani ma'o falaifani'i falapamalele laoma.

20 Aau akiu Kristiano aumi, oi papiau mala i'oinai kemegamega kapa'ina keifania auga oko amologo agooma aisama, oi imoi e'ele'i mino'iai kapa'ina keopolaga, ke kekapa auga laoga maina ikapa foapakipo. Kai laomai apala ega kaisai auga, oi imoi e'ele'i kapa aga'o akelogo koa kekagakaga, koa i'opo'i fomia. Kai ega'ina agokapa alogai, papiau apao'i mino'i foafia. 21 Ke Deo ega iifa pukagai papiau mala i'oinai kemegamega auga fouga iina kepapua oma:

“ 'Lopia eifa,
“Papiau mala i'oinagai kenini'ani au'i, ke ago i'oina papiau'i ake'iai,
Lau i'ina papiau'i alapaini'i.
Kai ega mo ganinagai, isa Lau ainau afakelogo,”
eoma. b 

22 Deo ega eifa oma koa i'opoga, papiau Deo ega Spiritu mala kai aga'o aelogo auga malagai Deo kemegamega penia aisama, Kristiano papiau'i laa'i au'i ee'iai, ega'ina auga Deo eague auga gouga emia. Kai gou ega'ina auga Kristiano papiau'i apu'i laa'i. Kai papiau profeta koa kemia, Deo ega iifa keifafoua aisama, Kristiano papiau'i au'i kepako'ania, gou ega'ina auga, Deo eegai emai keoma. Kai gou ega'ina auga Kristiano papiau'i laa'i au'i apu'i laa'i. 23 Ega puo iifi e'a papiau'i fofouga akemai akekaigugu, ke ma'oai mo mala i'oinagai Deo akemegamega penia alogai, papiau isa'i kapa'ina emia auga akelogo au'i, o Kristiano papiau'i laa'i au'i afekemai aisama, oi okafo'o alogaina afakeoma ma? 24 Kai iifi e'a papiau'i ma'oai profeta koa akemia Deo ega iifa keifaifafoua kai, Kristiano laa'i auga, o aufalao aga'o kapa'ina emia aelogo auga afemai afekoko koa aisama, isa e'i nini'aniai ega'ina papiauga agelogo, isa auga laomai apala ikapa auga. Ke e'i nini'aniai isa ega laomai apala'i ekapai'i au'i akefoki. 25 Ke alogai ogefake kapa'i eopolani'i au'i akefoki kainai, Deo agogai ageloukipo ageau afagaina ageinaka, “Iifa gome Deo oi epomiai eaguega,” ageoma.

Iifi E'agai Deo Ala Foau Afagai Oma Auga Fouga

26 Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, kapa'ina maifania laoma auga ina'ina. Oi ma'oai omai ola'afou aisama, epomiai aufalao aga'o iifi aga'o gaifinia eoma, ke aga'o nini'ani aga'o gaifania papiau gapamaleleni'i eoma. Ke aga'o auga, Deo isa kapa aga'o epalogo auga gaifania eoma, ke aga'o auga Deo ega Spiritu mala kai aga'o aelogo auga malagai ganini'ani eoma. Ke aga'o auga Deo ega Spiritu mala gaau pagainia eoma. I'ina kapa'i ma'oai fokapa'i, ega koa iifi e'a fopalagaina fekapula. 27 Ke aufalao aga'o Deo ega Spiritu mala kai aga'o aelogo auga malagai afenini'ani koa aisama, papiau auni'i, o oiso koa ega fekemegamega oma. Kai ega'ina akekapa alogai, ma'oai fakemegamega aga'omo kai, aga'o emegamega efua kai, aga'o femegamega. Ke aufalao aga'o isa kapa'ina keifania auga, feau pagainia papiau ma'oai fekelogo. 28 Kai isa epo'iai kai aga'o isa ega kemegamega oma auga afaeau pagainia koa aisama, isa iifi e'a alogai komo mo fekeoma kai, ifo'i mo alo'iai Deo fekemegamega penia.

29 Ke aufalao aga'o profeta koa i'opoga agemia Deo ega iifa ageifafoua aisama, papiau auni'i, o oiso koa isa fou ega'ina iifaga fekeifafoua. Ke papiau i'oi'i au'i isa kapa'ina keifania auga Deo maagai felo, o apala ma auga a'o fekelogo felo. 30 Ke Deo aufalao aga'o eagukipo auga kapa aga'o agepalogo gaifania ageoma koa aisama, kaisau eufai enini'ani auga feapakipo. Kai eagukipo auga fe'ue fenini'ani. 31 Gome oi ma'oai aua mo emi kina maaga foafia profeta koa Deo ega iifa foifafoua, ega koa papiau ma'oai fekemalele, ke alo'i fekapula. 32 Ke papiau kapa'i Deo ega Spirituai profeta koa kemia Deo ega iifa keifafoua au'i, isa ega'ina Spirituga feke'ima auga isapuga isafa keafia. 33 Gome Deo auga kapa aga'o aekapa aagenia mo kai, kapa ma'oai okogai mo ekapa'i.

Ke iifi e'a'i ma'oai alo'iai Deo ega papiau epo'iai papie auga, fekeagu komo mo fekeoma. Gome isa kai aga'o aelogoaini'i fekenini'ani aeoma. Kai Deo ega iifa Moses epeniia auga alogai eifa koa i'opoga, isa au akaiki'a'i au'i kapa'ina akeifania auga, aina'i kainai mo fekepakaisa.
35 Ke isa kapa aga'o kegalogo akeoma koa aisama, isa ifo'i akafa'i e'ai fekepa'ani peni'i maa'iai fekeifania. Gome papie iifi e'a alogai akenini'ani auga, meagaina akaiki'a ipauma. 36 Deo ega iifa oi faagamiai e'ina ma? O Deo ega iifa oi mo ma eemi efai?

37 Ke epomiai aufalao aga'o afeopolaga isa profeta afeoma, o Deo ega Spiritu ega ipeni eafiia eoma koa aisama, isa lau kapa'ina lapapua oi eemiai laulaisa auga, Lopia ega iifa kapula'i feoma. 38 Kai isa lau kapa'ina lapapua auga, epamafua koa aisama, Lopia isafa isa agepamafua.

39 Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, profeta koa fomia Deo ega iifa foifafou'i auga guakaega fopa'aua, ke mala i'oinagai Deo fomegamega penia auga isafa folopaapakipo. 40 Kai kapa ma'oai auga fokapa felo'i, ke oko'iai mo fokapa'i.

Copyright information for `MEK