bAisaea 22:13
dAisaea 25:8
eHosea 13:14

1 Corinthians 15

Iesu Emaunimue Fouga

Aau akiu Kristiano papiaumi, pau iifa faunina Iesu fouga maamiai laifania auga mapaopolanimi laoma. Oi iifa faunina Iesu fouga ega'ina oafiia opako'ania, ke ega'ina iifaga laagai emi pako'a eapa inoka. Ke lau iifa faunina Iesu fouga maamiai lainogonia auga agoafi inokania aisama, iifa ega'ina oi kaniami ageagamauga. Kai afoloafi inokania koa aisama, kapa'ina opako'ania auga, opako'a aagenia mo.

Gome lau kapa'ina Lopia eegai laafiia auga oi lapenimi. Ke ega'ina kapa auga akaiki'a ipauma. Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai kepapua ekae koa i'opoga, Kristo i'a a'a laomai apala'i fau'iai emae. Ke laai keogeisa, ke Deo ega iifa pukagai kepapua koa i'opoga, kina oiso aisama, emaunimue. Ke isa Peto eapakina peni kakaua afegai kai Apostolo 12 isafa eapakina peni'i. Egae kai isa i'a aa'a aki'a Kristiano papiau'i au'i 500 apiegai, kina aga'omogai eapakina peni'i. Ke ega'ina papiau'i ma'o auga keague paisa kai isa'i auga kemae efua. Ke papiau 500 apiegai eapakina peni'i afegai, ifo akina James eapakina penia, ke ega'ina afegai aisama, apostolo ma'oai eapakina peni'i pugu. Ke fuagai auga, lau e'u kina ko'agai alamauni au auga, eapakina peniau.

Gome apostolo epo'iai lau auga e'eleu ipaumau. Ke papiau lau apostolo fekeomaisau auga afaekaina, gome lau Deo ega iifi e'a papiau'i laafi apalani'i. 10 Kai Deo ega gafegafe akaiki'a kainai, lau pau iina lamia oma oisau, ke Isa egafegafe peniau auga aegafegafe peni aageniau mo. Gome apostolo ma'oai epo'iai lau auga lapinauga kapula alogaina. Ega mo ganinagai lau ega'ina pinauga ifou e'u kapulai alakapaisa kai, Deo ega gafegafe akaiki'a epeniiau auga epalagainiau pinauga ega'ina lakapaisa ekainia. 11 Kai ega mo ganinagai, lau ma lainogo, o isa ma keinogo ganinagai, kapa aga'omo fouga ainogonia, ke oi ega'ina kapa aga'omo opako'ania.

Papiau Maeai Kemaunimue Auga Fouga

12 Kai lai ainogo ainaka, Iesu Kristo maeai emaunimue aoma koa aisama, ala koa i'opoga oi isami oifa papiau maeai afakemaunimue ooma? 13 Papiau maeai afakemaunimue koa aisama, Iesu Kristo ganinagai, maeai aemaunimue. 14 Ke Kristo maeai aemaunimue koa aisama, lai emai inogo auga kapa aga'o aepagama, ke oi emi pako'a isafa kapa aga'o aepagama. 15 Ega'ina mo laa'i kai, lai Deo aina fouga aifafoua aumai pifoge aumai amia. Gome lai aifa Deo Kristo maeai epamaunimue auga papiau maa'iai iifa ko'a aoma. Kai oi oifa papiau maeai afakemaunimue ooma auga iifa ko'a koa aisama, Deo Kristo maeai aepamaunimue. 16 Gome mae papiau'i afakemaunimue koa aisama, Deo Kristo isafa maeai aepamaunimue. 17 Ke Deo Kristo maeai aepamaunimue koa aisama, oi kapa'ina opako'ania auga, opako'a aagenia mo, ke emi laomai apala'i au'i akeka paisa. 18 Ke papiau isa'i Kristo kepako'ania, ke faugai kemae au'i isafa, Deo isa kania'i afaeagamauga puo akegea. 19 Ke i'a pau a'a aagu mo alogai kapa felo'i faafi'i aoma puo, a'a afia'ama Kristo eegai aoge, ke muni kapa aga'o faafia auga afia'amaga afalafia'ama koa aisama, agofa'a papiau'i ma'oai epo'iai i'a auga gua'a fekeani alogaina.

20 Kai iifa ko'a auga, Deo Kristo maeai epamaunimue paisa, ke isa eufai maeai emaunimue kainai, papiau kemae au'i isafa, akemaunimue. 21 Gome au eufai auga aka Adamo faagagai mae emai kainai, maeai maunimue auga, Iesu maeai eufai emauni auga eegai emai. 22 Gome Adamo laomai apala ekapaisa faagagai papiau ma'oai kemae kai, Iesu Kristo emaunimue faagagai papiau ma'oai akemaunimue. 23 Kai ma'oai aua mo a'a kina maagai agamaunimue. Kai Iesu Kristo auga eufai emaunimue efua. Ke agemue agemai pugu aisama, kaisau isa kepako'ania kainai, apuga kemia au'i isafa akemaunimue. 24 Egae kai kina fua auga agemai. Ke ega'ina kinagai, kapa ma'oai akefua laa'i akemia, ke isa Satani ega isapu ma'oai ageauoka afe'aini'i, ke isapu kapa alaisa kai, papiau e'ima'i isapuga auga isafa ageauoka. Ega'ina agekapa'i afegai aisama, agu pagai afuga Deo Ama auga imagai agepaaua. 25 Gome Deo feagu agofa'a fe'ima mo felao, Deo ou au'i ma'oai Iesu ife papagai agepamia'i afegai kai, Deo Ama auga ageafi pagai. 26 Ke isa ega ou auga muniai ipauma ageauoka auga mae. 27 Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Isa kapa ma'oai isa ife papagai maini epamia'i,”
27 Sam 8:6
keoma. Ke Deo ega iifa pukagai eifa kapa ma'oai isa ife papagai epamia'i eoma kai, Deo Ama ifo auga, isa ife papagai laa'i.
28 Ke Deo kapa ma'oai Isa Gauga Iesu Kristo ife papagai agepamia'i afegai aisama, Gauga isafa Ama isa ifo kapa ma'oai isa ife papagai epamia auga papagai agemia, ega koa Deo Ama auga kapa ma'oai age'ima afe'aini'i.

29 Ke papiau maeai afakemaunimue koa aisama, papiau mae au'i fau'iai baptismo keafia au'i ala akeoma? Ke mae papiau'i afakemaunimue koa aisama, kapa puo papiau isa fau'iai baptismo keafia? 30 Ke papiau maeai afakemaunimue koa aisama, lau ke fou apinauga aumai kapa puo iifa faunina Iesu fouga aifafoua, ega koa aufa kina mae mauni epogai alao amai? 31 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau auga aufa kina mae mauni epogai e'u pinauga lakapa. Kai lau iifa faunina i'a a'a Lopia Iesu Kristo fouga lainogonia auga, oi opako'ania kainai lau laina'au lanini'ani, ke ega'ina laifania auga alou ko'agai lapako'ania laifania. 32 Ke lau Efesus taoninai laague alogai, papiau isa'i ago alogai a'o a'i'i e'efa'i koa i'opo'i kemia keafi apalaniau. Ega koa faagauai emia mo ganinagai, papiau lau kegaau afagainiau laoma puo lakapa koa aisama, afa felo alaafia ma? Laa'i, afa felo afalaafia. Kai maeai papiau afakemaunimue koa aisama, Deo ega iifa pukagai kepapua iina keoma koa i'opoga fakapa:

“I'a amainuinu amaaniniani aage mo, gome fafoko agamae.” b 
33 Kai aufalao aga'o faefai oi faefogeimi. Gome ekefa'a apala auga, papiau aga'o ega laomai felo epalifua. 34 Oi opolami gaapai'ai'a omue omai, ke laomai apala'i ikapa'i opaapakipo. Gome epomiai papiau isa'i Deo ega iifa ko'a auga oko akelogo felo. Lau ina'ina laifania auga, oi mapameagainimi laoma puo laifania.

Maeai Agamaunimue Afegai Imaau'a Iisa Ala Koa Agemia

35 Kai oi epomiai aufalao aga'o afepa'ani afeinaka, “Papiau kemae au'i, ala kemaunimue oma? Ke akemaunimue afegai, imaau'i iisa ala koa i'opogai akemai?” afeoma. 36 Kai kaisau ega epa'ani oma auga kafo'o auga! Au aga'o oga ofauga auga, afaemae koa aisama, ikina mamaga afaeuki. 37 Ke palafa o kapa aage aga'o ofauga aisama, ega'ina kapa fofouga mo alofauga kai, oga mo oafia ofauga. 38 Kai Deo anina eani, ega'ina kapa iisa ala koa femia eoma auga, iisa ega epeni oma. Ke au oga'i ma'oai i'opo'i mo laa'i kai, aua mo iisa'i epenii'i. 39 Ega koa i'opoga kapa ma'oai maa'i maunina au'i isafa, imaau'i i'opo'i mo laa'i. Papiau aumauni imaau'i i'oina. A'o imaau'i i'oina, inei imaau'i i'oina, ke ma'a isafa imaau'i i'oina. 40 Ke ufa guagai kapa ma'oai kekae au'i aua mo iisa'i, ke aagoai kapa kekae au'i isafa, aua mo iisa'i. Ega koa i'opoga ufa guagai kapa ma'oai kekae au'i e'i felo iisa i'oina, ke aagoai kapa ma'oai kekae au'i isafa, e'i eaea iisa i'oina. 41 Kina eaea ega felo iisa i'oina, gafa eaea ega felo iisa i'oina, ke mi'imi'i eaea'i e'i felo iisa'i i'oina. Ke mi'imi'i ifo'i mo epo'iai isafa, eaea'i e'i felo i'oina i'oina.

42 Ke papiau kemae au'i akemaunimue aisama, isa isafa faaga'iai ega koa agemia. Papiau kemae imaau'i kefufuga auga, i'a au oga afauga emae koa i'opoga, isa isafa imaau'i ega'ina laa'i emia. Kai akemaunimue pugu aisama, imaau'i ega'ina laa'i afaemia kai, ageka aoniamo. 43 Ke mae papiau'i imaau'i kefufuga auga aekapula kainai, efoka iisa apala ipauma emia elao laa'i emia. Kai maeai kemaunimue pugu aisama, imaau'i mamaga iisa felo ipaumagai kemaunimue, ke imaau'i ega'ina auga ekapula kainai, afakemaemae. 44 Isa imaau'i ega'ina kefufuga aisama, imaau'i ipauma mo kefufuga kai, maeai kemaunimue aisama, lalau'iai kemaunimue.

Ke imaau'a ipauma ekaega koa aisama, lalau'a imaauga isafa ekae.
45 Ega koa i'opoga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma ekae: “Adamo eufai emai auga, papiau aumauni emia.”
45 Genesis 2:7
Kai Adamo muniai emai auga, aka Iesu Kristo. Isa Spiritu mauni epipeni auga gome auga.
46 Kai papiau lalau'i aemai kaukau kai, imaau'i emai kaukau. Ke imaau'i emai afegai kai, lalau'i emai. 47 Deo Adamo eufai emai auga, aagoa aeapugai epagama. Kai Adamo muniai emai auga, Iesu Kristo ufai Deo eegai emai. 48 Ke Adamo koa i'opoga, kaisau aagoai keague au'i, isa koa i'opoga kemia. Ke Iesu ufai emai auga Spirituai emai koa i'opoga, kaisau ufai keague au'i isafa, isa koa i'opoga kemia. 49 Ke i'a au aagoa aeapugai egama auga koa i'opoga amia. Ega koa i'opoga i'a au ufai emai auga koa i'opoga agamia.

50 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau kapa'ina maifa kapulania laoma auga, kapa'ina pitioai o ifai egago auga, Deo ega agofa'a apuga agemia afaekaina. Ke kapa'ina agemae laa'i agemia auga, kapa aga'o afaemae laa'i afaemia auga, afuga ageafia afaekaina. 51 Ainami opaaua, lau ogefake nini'anina aga'o maamiai laifania a'o amologo. I'a ma'oai afalamae kai kimage eafi, o ma'a apake'e koa kina maaga alogai, ke fi'i fua ipauma ageagaga a'o agologo aisama, i'a ma'oai agaponi i'oi'a agamia. Gome fi'i ageagaga aisama, mae papiau'i akemaunimue ke afakemaemae pugu. Ke ma'oai isafa agaponi. 53 Gome imaau'a pau ee'aisai ekaega auga, laa'i agemia, ke Deo imaau'a mamaga agepeni'a. Ke imaau'a pau ee'aisai ekae auga isafa agemae kai, Deo imaau'a mamaga agepeni'a. Ke imaau'a ega'ina auga ageka aoniamo. 54 Ke imaau'a pau ee'aisai ekaega auga, agemae laa'i agemia, ke imaau'a afaemaemae auga agepeni'a afegai aisama, kapa'ina Deo ega iifa pukagai keifania auga agemai ageko'a. Ega'ina iifaga auga iina koa.

Papiau fekemae umamo isapuga auga, Deo eauoka efua. d 
Ke i'ina iifaga isafa Deo ega iifa pukagai kepapua:

55 “Ke mae, oi lai fopakiekieimai auga kapulaga kapai?
Ke mae, oi lai fopamaeimai auga isapuga kapai?” e 
Pau oi lai fo'imaimai auga isapuga efua.
56 Papiau laomai apala kekapa aisama, mae isapu eafia ega'ina papiau'i e'ima'i epalifu'i. Ke papiau Deo ega iifa Moses epeniia auga laagai keaopagai aisama, laomai apala isa e'ima'i. 57 Kai Deo i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai ega'ina isapuga eauoka afe'aina kainai, Deo tenkiu akaiki'a ipauma amapenia.

58 Ega kainai aau akiu Kristiano papiaumi animi laani alogaina aumi, oi emi pako'ai foapa inoka, ke kapa aga'o faepakaagainimi. Ke ifomi imaaumi Deo fopa'a penia, ke aufa kina Isa mo ega pinauga fokapa, gome oi ologo Lopia ega pinauga okapa auga, alokapa aagenia mo kai, pinauga ega'ina mai'afa.

Copyright information for `MEK