1 Corinthians 16

Kristiano Au'i E'i Ipeni Fouga

Ke pau Deo ega papiau fau'iai ipeni fopagago fopalagaini'i auga fouga maamiai alaifania. Oi Kalatia taoninai Kristiano papiau'i lapaini'i kekapa koa fokapa. Iifi aga'o alogai aufa iifiai emi pinaugai kapa'ina oafia auga afa fooge me'e feka. Ega koa alafai kinagai kai, amu ega'ina folopagago'i. Ke alafai egae aisama, papiau oafilai'i au'i fau'iai isa kaisau auga malelega alapapua akeafia kai, ipeni ega'ina fou akeafi'i Ierusaleme taonina akelaoaina. Ke lau alaopolaga lau isafa eega falao auga ekainia alaoma koa aisama, isa lau akeisaoniau fou agalao.

Paulo Kapa'ina Agekapa Auga Fouga Eifania

Ke lau Masedonia ago mo alapea oma puo, Masedonia ago pagua'i ma'oai alaisa'i afegai kai, oi eemi alafai. Lau laopolaga oi fou afa agaagu koa kai, o fou agaagu agelao inipo aupu agepagai ganinagai, agekaina ega koa oi lau agopalagainiau ala malao alaoma auga, alalao. Gome lau pau oi faisami mo kai, fafiakoa fakailai afu aga'o falao auga anina alaani. Kai Lopia agelogoainiau koa aisama, lau oi fou afa faagu koa kai, fakailai afu aga'o falao laoma. Kai pau auga, lau inae Efesus taoninai mo alaagu agelao Pentikost kina. Gome inae pinauga akaiki'a fekekapa felo auga pa'afina eagalai efua kai, papiau ma'o lau e'u pinauga lakapa auga anina akeani puo kekaisapuisau.

10 Ke Timoti oi eemi afefai koa aisama, foifa koko, ke fo'ima felo, ega koa isa kapa aga'o mani'ina faepa'aua. Gome isa lau koa i'opou Lopia ega pinauga ekapa efai elaoaina. 11 Ke kai aga'o isa faeumakalaina kai, feifa koko. Ke oi isa gagaoai foulaisa ala galao eoma auga felao, ega koa femue femai lau eeuai. Gome lau laague isa, ke Kristiano papiau'i isa'i fou iina akemai au'i la'ima'i.

12 Ke pau i'a aki'a Apolos fouga alaifania. Lau isa la'augaina Kristiano papiau'i isa'i fou oi eemi kegafai laoma. Kai pau oi eemi fai auga afa'agamo eumaka kai, ega kina felo aga'o ageafia aisama, agefai.

13 Oi aufa kina mo fofua foagu. Ke emi pako'ai foapa inoka alo kapula aumi fomia, ke ega'ina kapulagai foagu. 14 Ke kapa ma'oai agokapa'i auga, alomi ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i oani auga laoga mainai fokapa.

15 Ke oi ologo Akaia agogai Stefanas ega famili fou keufai keponi Kristiano papiau'i kemia. Ke isa ifo'i imaau'i Deo kepa'a penia, Deo ega papiau kepalagaini'i. 16 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau oi lagoinimi papiau ega koa'i au'i papa'iai fopinauga, ke kapa'ina akeifania auga aina'i foafia. Ke kaisau mo isa fou ega'ina pinaugagai kepalagaini'i au'i isafa ee'iai ega koa fokapa. 17 Lau Stefanas, Fotunatus, ke Akaikus fou eeu kemai aisama alou egama alogaina. Gome oi kapa'ina lau alopeniau auga isa kemai kepeniiau. 18 Lau isa fou'i ega laifa oma, gome isa lau kepalagainiau e'u pinauga kepa'ilikaea kainai alou kepagama koa i'opoga, oi isafa eemiai ega koa kekapaisa alomi kepagama. Ega puo papiau ega koa'i au'i fopalopiani'i.

Nini'ani Fua Auga

19 Inae Asia ago iifi e'a papiau'i e'i pamego iifa'i eemiai keulai'i. Ke isa mo laa'i kai, Akuila, ke Prisila auni'i, ke iifi e'a papiau isa e'i e'ai kekaigugu au'i isafa, Lopia akagai kepamegonimi. 20 Ke aami akimi Kristiano papiau'i inae keagu au'i ma'oai isafa, oi eemiai pamego iifa'i keulai'i. Ke oi alomi lolofagai aami akimi aga'o aga'o fou fopamegonimi.

21 Ke lau Paulo e'u pamego iifa'i ifou imauai lapapua'i eemiai laulaisa.

22 Ke aufalao aga'o Lopia anina afaeani koa aisama, Deo isa afa apala fepenia laoma.

Emai Lopia mai!
22 Aramik malagai, “Marana tha.”


23 Ke lau Lopia Iesu Kristo lamegamega penia, ega koa ega gafegafe oi eemiai gaka laoma.

24 Ke Iesu Kristo akagai, oi animi laani alogaina auga, iifaga eemiai laulaisa.

Copyright information for `MEK