aAisaea 64:4
bAisaea 40:13

1 Corinthians 2

Paulo Einogo

Aau akiu Kristiano papiaumi, lau oi eemi lafai mo aisama, Deo ega iifa kapa'ina eifania auga maamiai laifafoua. Ke ega'ina lakapaisa alogai, lau nini'ani maefa'i alaifani'i, ke ikifa akaiki'agai alanini'ani. Gome lau oi fou aagu alogai, kapa ma'oai fa'agegeaini'i kai Iesu Kristo kolotiai emae, oi kaniami eagamauga auga mo fouga, alou ko'agai maamiai faifafoua laoma. Ke lau oi fou aagu lapinauga alogai, faagau eapoke lamani'i, ke lapigugu alogaina. Ega'ina mo laa'i kai, lau oi fou aagu alogai, papiau aumauni e'i ikifa iifa'i alaifani'i alomi alaania kai, Deo ega Spiritu isapugai kapa ma'oai laifani'i, ke lainogoni'i. Ega koa lakapaisa auga, oi emi pako'a, papiau aumauni ikifaga eegai folooge kai, Deo ega isapu eegai emi pako'a fooge laoma puo lakapaisa.

Deo Ega Ikifa Auga Deo Ega Spiritu Epafokia

Kai lau ke papiau fou apinauga au'i, papiau e'i pako'ai keapao au'i maa'iai ikifa iifaga aifania. Kai ikifa ega'ina auga, i'ina agofa'a ikifaga laa'i, o i'ina agofa'agai papiau ke'ima'i lopia'i au'i e'i ikifa laa'i. Gome isa keagu alogai, e'i isapu ikifaga ega'ina eka kai, kemae aisama ega'ina isapuga laa'i emia. Ega puo lai agofa'a ikifaga ega'ina auga fouga alaifania kai, Deo ega ogefake ikifaga fouga aifania. I'ina ikifaga auga ufainagai Deo agofa'a aepagama koa kai, ega logoai i'a Isa fou faagu aoniamo auga ekapaisa, ke papiau aelogoaini'i ee'iai eogefake auga ikifaga fouga aifania. Ke i'ina ikifaga auga, i'ina agofa'a ke'ima lopia'i epo'iai kai aga'o ganinagai ikifa ega'ina oko akelogo. Gome isa kegalogo koa aisama, Lopia Iesu isapu, ke ikifa akaiki'agai kapa ma'oai e'ima'i auga kolotiai fakeau'u'ua. Kai isa ega koa kekapaisa auga, Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma auga, ko'a femia kainai ega emia oma:

“Deo alo ko'agai papiau ani'i eani au'i fau'iai kapa'ina epafua eka auga,
papiau aumauni epo'iai kai aga'o maagai ega'ina kapa aeisa.
Ke ainagai ega'ina kapa a'o aelogonia,
ke minogai isafa ega'ina kapa aeopolaga.” a 
10 Kai ega'ina kapa auga, Deo ega Spirituai i'a epalogoni'a. Gome Deo ega Spiritu, kapa ma'oai elogo afe'ai, ke Deo ega ogefake kapa'i ganinagai ma'oai elogo afe'ai puo, isa Deo kapa'ina eopolaga auga i'a epalogoni'a. 11 Gome papiau aumauni epo'iai, papiau kapa auga aufalao aga'o minogai kapa'ina eopolaga auga elogo? Kai aga'o isa kapa'ina eopolaga auga aelogo kai, isa ifo alogai lalauga eague auga mo, isa kapa'ina eopolaga auga elogo. Ega koa i'opoga, kai aga'o Deo kapa'ina eopolaga auga aelogo kai, Deo ega Spiritu auga mo elogo. 12 Ke i'a auga, spiritu agofa'ai papiau e'ima'i kapa'ina kekapa auga spirituga alaafia kai, Deo apako'ania aisama, Deo ifo eegai Spiritu emai auga aafiia. Ke Deo ega Spiritu aafiia kainai, Deo i'a kania'a eagamauga, kapa'ina epeni aageni'a mo auga oko alogo felo. 13 Ke lai auga, Deo i'a kapa'ina epeni aageni'a mo auga fouga aifania. Kai ega'ina akapa alogai, lai iifa papiau aumauni e'i ikifai kepamalelenimai auga iifa'iai alanini'ani kai, Deo ega Spiritu iifa epamalelenimai auga iifa'iai anini'ani. Ke ega koa akapa puo, lai Deo ega Spiritu iifa ko'a maamaisai eifania auga mo, papiau kapa'i alo'iai Deo ega Spiritu eague au'i maa'iai aifania. 14 Kai papiau kapa alogai Deo ega Spiritu aeagu auga, Deo ega Spiritu eegai kapa'ina kemai au'i, isa eegai auga kafo'o kapa'i puo eumakalaini'i. Ke isa ega'ina kapa'i oko'i afaelogo paisa, gome ega'ina kapa'i auga, papiau kapa alogai Deo ega Spiritu eague auga mo agelogo agekaina. 15 Au aga'o alogai Deo ega Spiritu eague auga, Deo ega Spiritu isa epalagaina puo kapa'ina felo o apala auga elogo. Kai aufalao aga'o alogai Deo ega Spiritu aeagu auga, au ega'ina alogai Deo ega Spiritu eagu auga kapa'ina eifania auga ko'a, o ko'a laa'i ma auga ageifania afaekaina. 16 Gome ega koa agemia auga fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“Papiau kapa, Deo kapa'ina eopolaga auga elogo,
ega koa isa Deo agepaina kapa aga'o gakapa ageoma?” b 
Iifa ko'a, aufalao aga'o alogai Deo ega Spiritu aeagu auga, Deo kapa'ina eopolaga auga afaelogo, ke agepaina kapa aga'o gakapa ageoma afaekaina. Kai i'a auga, Deo ega Spiritu alo'aisai eaguega, ke epalogoni'a kainai, i'a opola'a auga Iesu Kristo opolaga koa i'opoga emia.

Copyright information for `MEK