1 Corinthians 3

Deo Ega Iifi E'a Papiau'i Ifo'i Ke'ea'i Auga Fouga

Aau akiu Kristiano papiaumi, lau papiau alo'iai Deo ega Spiritu eagu au'i lapaini'i koa i'opoga, oi ega alapaini omaimi. Kai lau oi auga agofa'a papiau'i Deo ega Spiritu alo'iai aeagu au'i koa lapainimi. Oi Kristiano papiaumi mo ganinagai, emi laomai auga, imoi e'ele'i kapa aga'o akelogo koa i'opomi. Ega puo imoi e'ele'i ala kepamalele oma'i koa i'opoga, lau oi ega lapamalele omaimi. Ke lau lapamalelenimi aisama, anina laani fo'ama ipauma oi mapenimi amoania laoma. Kai oi auga imoi e'ele'i u'uai au'i koa i'opo'i omia. Ega puo lau u'u mo oi lapeniimi oaniia. Kai ega'ina kinagai emai pau ganinagai, oi auga alominifa'a koa puo, fo'ama ipauma alapenimi agoania afaekaina. Lau oi foumi ega laifa oma, gome oi auga agofa'a lao'i mai'i mo oapae okapa'i paisa. Oi epomiai piapu, ke akekua emia auga, oi agofa'a lao'i mai'i alokapa'i ma ooma? Ke oi papiau aumauni koa alokagakaga ma ooma? Lau pa'ani ega'ina lapa'ani, gome aufalao aga'o eifa, “Lau Paulo muninai lapea,” eoma, ke aga'o eifa, “Lau Apolos muninai lapea,” eoma. Oi ega okapa oma auga, papiau aumauni ega laomai ega koa laa'i ma?

Kai Apolos auga kaisau? Ke lau Paulo auga kaisau? Lau isa aunimai auga, Deo ega pinauga aumai mo. Ke Deo lai aunimai pinauga epeniimai auga akapaisa, ke emai pinaugai oi Iesu opako'ania. Lau e'u pinauga auga, au oga lafaunia koa i'opoga, ke Apolos ega pinauga auga, au oga ega'ina e'efaisa koa i'opoga kai, Deo eoge au oga ega'ina epaukia. Ega puo kaisau au oga efauga auga, ke kaisau au oga e'efa auga auni'i, kapa akaiki'a'i laa'i. Kai Deo au oga epaukia auga mo, au akaiki'a ipauma. Ke kaisau au oga efauga auga, ke kaisau au oga e'efa auga, auni'i e'i pinauga i'oina kai, e'i pinauga fuagai auga, kapa aga'omo emia. Ke isa aga'o aga'o e'i pinauga kainai, afa kapa fekeafia auga mo Deo maagai akeafia. Gome lai ifomai auga Deo ega pinauga aumai, ke oi auga lai apumai laa'i kai, Deo apuga, ega uma, ke ega e'a koa i'opoga omia.

10 Ke Deo ega gafegafeai, lau e'a ipaapa kelogo alogaina au'i koa lamia, uu'u lafaunia. Ke papiau isa'i uu'u ega'ina laagai e'a kepaapa. Ega mo ganinagai isa aga'o aga'o uu'u ega'ina laagai e'a kepaapa auga, ala akepaapa oma auga fekeisa felo kai, fekepaapa. 11 Gome kai aga'o uu'u i'oina aga'o agefauga afaekaina kai, lau uu'u lafau kakaua auga mo laagai e'a ipaapa agemia agekaina. Ke uu'u ega'ina auga Iesu Kristo. 12 Ke e'a ipaapa au'i ega'ina uu'uga laagai e'a akepaapa alogai, isa'i au'i gold, silifa, ke kepo afa'i akaiki'a'i au'i akeafi'i e'a akepaapa. Kai isa'i au'i, au, upi, ke ao akeafi'i e'a akepaapa. 13 Ke isa aga'o aga'o e'i pinauga ala kekapa oma auga agefoki, gome Kristo agemai kinagai aisama, e'a ega'ina eaeai ageapa, papiau ma'oai akeisa. Ke ega'ina kinagai aisama, isa e'i pinauga kekapa felo, o kekapa apalania ma auga, ma'oai loai agei'opo akeisa. Ke isa e'i pinauga ega'ina loai agefoki. 14 Ke e'a ipaapa au'i kapa'i e'i e'a kepaapa auga, loai agei'opo kai afaeaga koa aisama, Deo isa e'i pinauga kekapa felo auga afa felo agepeni'i. 15 Kai e'a ipaapa au'i e'i e'a kepaapa auga loai agei'opo kai ageaga aisama, isa e'i e'a ega'ina eaga auga, kiekie akepa'aua. Kai isa ifo'i auga, aufalao aga'o lo alogai feaga koa i'opoga kai, epiaulai ifo kania eagamauga koa i'opoga, e'i amu auga akeaga kai, ifo'i auga ega'ina logai akepiaulai, kania'i ageisagamau.

16 Ke oi ifomi auga Deo ega e'a, ke Deo ega Spiritu oi alomiai eague auga alologo ma? Iifa gome oi Deo ega Spiritu alomiai eague auga ologo. 17 Ega kainai aufalao aga'o Deo ega e'a agepalifua koa aisama, Deo isa ageauoka, gome Deo ega e'a ega'ina auga elolofa. Ke Deo ega e'a ega'ina auga oi.

18 Oi ifomi folofogeimi. Oi epomiai aufalao aga'o eopolaga i'ina agofa'a ikifagai eikifa eoma auga ifo efoge, gome Deo agogai auga ega'ina ikifaga kapa aga'o aepagama. Kai isa i'ina agofa'a ikifaga fepua'afuga kai, Deo ega ikifai feikifa. Ke isa ega agekapa oma aisama, papiau isa kafo'oga akeifania. Ega mo ganinagai isa Deo agogai auga, ikifa auga agemia. 19 Gome Deo agogai i'ina agofa'a ikifaga auga kafo'o ikifaga. Ke ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Lopia, papiau agofa'a ikifagai kepipifoge kai, eafii'i epafoki'i, ke e'i ikifa ega'ina auga anina laa'i emia.”
19 Job 5:13
20 Ke Deo ega iifa pukagai, afu aga'ogai isafa iina kepapua oma: “Papiau i'ina agofa'a ikifagai keikifa au'i, opo'iai kapa'ina keopolaga auga kapa aga'o afaepagama auga Lopia elogo.”
20 Sam 94:11
21 Ega puo Deo ega iifa pukagai ega kepapua oma koa aisama, oi papiau aumauni foloau afagaini'i foloifa, “Lau Paulo muninai lapea,” o “Lau Apolos muninai lapea,” o “Lau Peto muninai lapea,” folooma. Gome kapa ma'oai oi apumi. 22 Paulo, Apolos, Peto au'i oiso ganinagai oi apumi, gome isa oi faumiai keague kepinauga. Ke isa mo laa'i kai, agofa'a, mauni, mae, ke pau kapa'ina kemia au'i, ke muni kapa'ina akemia au'i isafa ma'oai oi apumi. 23 Ke oi auga Iesu Kristo apuga, ke Iesu Kristo auga, Deo apuga.

Copyright information for `MEK