1 Corinthians 4

Iesu Kristo Ega Apostolo Au'i

Ke papiau lai fekeisamai Iesu Kristo ega pinauga aumai fekeoma, ke fekeifa Deo lai epako'animai kainai, ega ogefake kapa'i imamaisai epaaua fekeoma. Ke pau pinauga au'i kaisau isa epako'ani'i pinauga epeni'i au'i, kapa'ina fekekapa eoma auga fekekapa. Ke oi, o iifa ipakaina au'i lau pinauga lakapa felo, o lakapa apalania ma fekeoma ganinagai, lau ega'ina gefa alaau alogaina. Iifa ko'a lau ifou ganinagai lapinauga felo, o lapinauga apala ma auga, fouga alaifania. Gome Lopia ifo lau felo, o apala lakapa auga fouga eifania. Ega puo lau alou auga felo ipauma. Kai lau e'u alo felo ega'ina auga, lau laomai apala aga'o alakapaisa aeoma. Ega puo papiau e'i laomai felo, o apala auga afa isafina kina aemai koa kai, oi Iesu ega pinauga au'i pinauga felo, o apala kekapa folooma. Kai foagu Lopia ega mai pugu kina fo'ima. Isa agemai aisama, kapa'ina uminagai kemia alaisa'i au'i, eaeai agepafoki'i. Ke papiau pinauga kekapa au'i, gua'i alogai kapa'ina keopolaga kainai kekapa auga isafa agepafokia. Ke ega kinagai aisama, Deo kaisau epinauga felo auga ageau afagaina.

Aau akiu Kristiano papiaumi, lau Apolos aunimai faagamaisai kapa'ina pau laafi'opo auga, oi kapa'ina alologo auga, fologo laoma puo, ega laifa oma. Ke maamiai ega laifa oma, gome lau anina laani oi lai faagamaisai fomalele, ega koa aufalao aga'o ikifa iifaga iina epapua oma auga kapa'ina eifania auga fologo laoma. “Kapa'ina ipapua emia auga mo fokapa kai, laagai kapa i'oina aga'o folokapa,” eoma. Ke iifa ega'ina kapa'ina eifania auga oko agologo aisama, Deo ega pinauga auga aga'o afoloau afagaina, ke aga'o auga afolopaake alogaina, ke afoloifa apala penia. Lau ega'ina laifania, gome oi ega koa alokapa kai, Deo ega pinauga au'i isa'i oau afagaini'i, ke isa'i auga opaake alogaini'i, ke oifa apala peni'i. Kaisau oi isapu epeniimi ega koa okapa? Deo oi kapa ma'oai aepenimi ma? Ke Deo oi kapa ma'oai epeniimi koa aisama, kapa puo oaina'au, oi Deo eegai kapa ega'ina aloafi'i koa i'opoga laoga maina okapa?

Oi auga papiau fo'ama ma'o keania keanipugu koa i'opo'i omia, Deo fouga, ke ega ikifa ma'oai fologo auga oopolaga ologo efua ooma. Ke oi oopolaga Deo ega Spiritu ipeni ma'oai epipeni au'i oafii'i efua ooma puo, pa'amu'amu au'i amu ma'o ee'iai kekae au'i koa okagakaga. Ke oopolaga Kristo emue emai efua aagoai papiau e'ima'i, ke oi isa fou omia aagoa papiau'i o'ima'i ooma, ke lai opua'afunimai animai aloani. Kai lau alou ko'agai anina laani auga, ala mo gaoma oi Kristo Kin emia papiau e'ima'i koa amomia, ega koa oi lai fou kai'alao kin famia papiau fa'ima'i laoma! Lau ega'ina laifania, gome laopolaga papiau aumauni epo'iai, Deo lai apostolo aumai auga, kapa aga'o laa'i koa i'opoga, papiau ma'oai papa'iai epamiaimai. Deo lai faagamaisai ega ekapa oma puo, lai auga papiau la'afouai fekemae keoma au'i koa i'opo'i amia. Ega kainai agofa'a fofouga alogai, papiau aumauni ke agelo ganinagai, lai faagamaisai kapa'ina emia auga keisa kelogo. 10 Ke Iesu Kristo faugai papiau lai kafo'o aumai keoma. Kai oi auga Iesu Kristo faugai oikifa alogaina. Ke papiau lai apoke aumai keoma kai oi auga kapula aumi. Ke papiau oi au akaiki'ami kepamiaimi ainami keafia kai, lai auga au akaiki'amai akepamiaimai ke ainamai isafa akeafia. 11 Ke lai auga aulalu mo emai i'ina kina. Lai inaemai ekimu, aisomai ekupu, tiapu ke'i'i au'i ai'iukai'i, papiau lai keafi apalanimai, keauniimai faagamai kepalifua, ke afu aga'omogai alaagu kai, alao mo amai. 12 Ke lai ifomai imamaisai apinauga kapula, ifomai faumaisai aagu. Ke papiau lai keifa apala penimai, Deo lai afa apala gapenimai keoma aisama, lai Deo agoina isa felo mo ee'iai gakapa aoma. Ke papiau lai keafi apalanimai aisama, gamuga mo aopo. 13 Ke papiau lai keifa apala penimai, aka apala'i kepenimai aisama, lai isa aifa gafegafe peni'i. Ke ega kinagai emai pau kina auga, lai agofa'a ega ama'ama amia, ke papiau keumakalainimai.

14 Lau i'ina iifa'i lapapua'i auga, oi mapameagainimi puogai alapapua'i. Kai oi auga lau gau ko'ami koa omia kainai, i'ina iifa'i lapapua'i eemiai laulaisa ainami lapalogo. 15 Lau oi ainami lapalogo, gome papiau ma'opa'i au'i 10,000 koa i'opoga, oi maamiai Iesu Kristo fouga keifania mo ganinagai, oi amami ma'o laa'i. Kai lau laufai iifa faunina Iesu Kristo fouga oi eemi lafaiseina, ke oi Iesu opako'ania kainai, lau oi amami ko'a ipauma koa lamia. 16 Ega puo lagoinimi kapa'ina lakapa auga i'opoga mo fokapa laoma. 17 Ke kapa'ina lakapa auga i'opoga mo fokapa laoma kainai, Timoti lau gau koa lapamia, ke anina laani alogaina auga laulaisa eemi efai. Isa auga alo ko'agai Lopia Iesu faugai epinauga. Ke isa lau Iesu Kristo lapako'ania kainai ala laagu oma auga, oi agepaopolanimi. Ke isa lau afu ma'oai lalao, iifi e'a'i ma'oai lapeai'i alogai kapa'ina papiau lapamaleleni'i au'i i'opo'i mo oi agepamalelenimi.

18 Kai oi isami oopolaga lau oi eemi afalafai ooma puo, oaina'au ifomi akaiki'ami opamiaimi. 19 Kai Lopia lau agelogoainiau aisama, epo afaemaefa eemi alafai. Ke alafai aisama, papiau kapa'i keaina'au ifo'i akaiki'a'i kepamia'i au'i ala kenini'ani oma auga alaisa alalogo. Ke isa Deo ega Spiritu isapugai ma kepinauga auga isafa alaisa alalogo. 20 Gome papiau nini'aniai mo Deo ega agofa'ai akekoko afaekaina kai, Deo ega Spiritu isapugai e'i laomai felo emia afegai kai, Deo ega agofa'ai kekoko. 21 Oi kapa'ina anina oani? Oi anina oani lau papiau e'i laomai apala afa keafia koa i'opoga, papiau keauni'i faokina faafia faafai, o lau oi animi laani alogaina auga laoga maina fakapa faafai, o guaniai gafegafeai faafai?

Copyright information for `MEK