1 Corinthians 5

Apala Ikapa Au'i Fou'i

Kai ainau amologo. Iifa ko'a oi epomiai papiau aufalao aga'o fou akeamage kai, fou kefeu auga fouga emai lalogo. Ke ega'ina lao'i mai'i isa okapa'i au'i, Iesu Kristo akelogonia papiau'i ganinagai epo'iai aemiamia auga okapa'i. Ega'ina laoga maina auga, au aga'o ifo ama akafa eke auga eakafania auni'i keagu. Ke ega'ina emia aisama, oi oaina'au ega'ina alogama opa'aua. Kai oi ega'ina folokapa kai, papiau ega'ina ega ekapa oma auga alomafuga fopa'aua, ke emi la'afou alogai fopapealaisa. Lau ifou imaau auga egae oi fou laa'i mo ganinagai, opouai auga egae oi fou aague. Ega kainai papiau ega'ina laoga maina ekapa auga, lau egae oi fou aaguega koa i'opoga, isa ega apala afa lapeniia efua. Ke oi kina aga'o Iesu Kristo akagai agokaigugu aisama, lau lalauai oi epomiai alaagu, ke Iesu Kristo ega isapu isafa oi epomiai ageka. Ega aisama oi au ega'ina apala ekapa auga emi la'afou alogai fopapealaisa Satani imagai fopaaua. Ega koa Satani isa faagagai kapa apala aga'o agekapa aisama, inae aagoai eague alogai, agekiekie ageulalu alogaina. Ke ega koa faagagai agemia aisama, ageopo pagai ifo ega laomai apala'i ageumakalaini'i. Ke muni Lopia agemai aisama kania ageagamauga.

Oi kapa aga'o felo alokapa puo, aina'auga folopa'au aagenia mo. Papiau palafa keuma aisama, palafa iuma mulamula afa'agamo palafai keoge ganinagai, palafa epaufua auga alologo ma? Ke palafa iuma mulamula afa'agamo mo ganinagai, palafa epaufua koa i'opoga, oi epomiai papiau apala aga'omo ageagu aisama, isa oi ma'oai agepalifuimi. Ega puo emi laomai apala'i, palafa iuma mulamula ufaina koa i'opoga au'i amoafi'i amopuake'i. Kai mulamula mamaga amoafia palafai amooge, ega koa mulamula mamaga koa i'opoga, oi isafa papiau mamami fomia. Ke oi auga papiau mamami paisa. Gome Iesu Kristo Pasover sipina emia, i'a fau'aisai ifo imaauga Deo epa'a penia, a'a laomai apala'i ma'oai ea'i afe'aini'i, ke pau i'a papiau mama'a amia efua. Kai laomai apala auga, palafa iuma mulamula ufaina koa i'opoga. Ke laomai felo auga palafa maini koa i'opoga. Ega puo i'a laomai apala'i, ke papiau aafi apalani'i laoga mainai Pasover miamiaga falakapa kai, laomai felogai, ke laomai ko'agai Pasover miamiaga ega'ina fakapa.

Lau e'u maleleai oi papiau kapa'i aufalao aga'o fou akeamage kai, fou kefeu amage koa laoga maina apala kekapa au'i fou fololao folomai laoma. 10 Kai lau ega'ina lapapua auga, oi agofa'a papiau'i Deo akelogonia au'i ega koa kekapa au'i fou fololao folomai alaoma. Isa aufalao aga'o fou akeamage kai fou kefeu amage koa laoga maina apala kekapa, isa kepiopio, ke papiau kefoge'i e'i kapa ma'oai kepainaoni'i, ke isa deo pifoge'i keau afagaini'i. Ega mo ganinagai lau oi isa fou fololao folomai alaoma, gome oi isa fou afololao afolomai aisama, oi i'ina agofa'agai afoloagu. 11 Kai paukai oi lapainimi. Oi epomiai aufalao aga'o ifo eifaga pako'a auga eoma kai, papiau aga'o fou akeamage kai fou kefeu amage koa laoga maina apala kekapa, o epiopio, o deo pifoge'i eau afagaini'i, o pifogeai papiau aka'i apala epamia, o einuinu alogaina, o papiau efoge'i e'i amu ma'oai epainaoni'i koa aisama, oi papiau iina koa auga fou fololao folomai. Ke fou foloaniani isafa.

12 Lau kai puo, aufalao aga'o iifi e'a alogai laa'i auga, ega laomai felo, o apala auga afa alapenia? Lau isa ega laomai felo, o apala auga afa afalapenia kai, Deo isa ega laomai afa agepenia. Ega mo ganinagai Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma; “Au laomai apala'i ekapa'i auga oi epomiai fopapealaisa,”
12 Deuteronomy 17:7; 19:19; 22:21,24; 24:7
keoma. Ega puo oi epomiai kaisau laomai apala ekapa auga afolopapealaisa ma?

Copyright information for `MEK