1 Corinthians 6

Kristiano Papiau'i Laomai Apala Akekapa Aisama Oi Ifomi Oko'i Fopakai'i

Ke pau oi epomiai aami akimi Kristiano auga aga'o fou kapa aga'o puogai oakekua aisama, kapa puo isa Deo ega papiau ee'i alolaoaina oko akepakaisa kai, oafia iifa ipakaina au'i, Deo oko akelogo au'i ee'i olaoaina ago'iai iifa epakaisa? Oi kina fuagai Deo agofa'a papiau'i ma'oai e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, Deo ega papiau au'i isafa ega'ina afugai Deo fou akemia ega'ina pinauga akekapa auga oko alologo ma? Ke agofa'a papiau'i e'i laomai felo, o apala afa akeafia afugai Deo oi fou agoagu koa aisama, kapa iina koa'i e'ele'i au'i oi ifomi oko'i agopakai'i afaekaina ma? Ke ega'ina mo laa'i kai, i'a Kristiano papiau'a, agelo isafa e'i laomai felo, o apala auga afa akeafia afugai Deo fou agamia ega'ina pinauga agakapa auga, alologo ma? Ke oi Deo fou agomia agelo e'i laomai felo, o apala afa akeafia pinaugaga agokapa koa aisama, i'ina agofa'agai kelele e'ele'i kegama au'i isafa oko'i agopakai'i agekaina! Ega puo kapa aga'o puogai akekua emia aisama, oi Kristiano papiau'i laa'i, ke iifi e'a papiau'i isa akepako'ani'i au'i okinani'i, oi emi laomai ega'ina oko kegapakaisa ooma ma? Afaekaina! Lau i'ina kapa'i laifani'i auga oi mapameagainimi laoma puo laifani'i. Oi Kristiano papiaumi epomiai ikifa auga aga'o laa'i ma puo, Kristiano papiau'i auni'i epo'iai akekua emia aisama, oko aepakaisa? Iifa gome oi epomiai aufalao aga'o ikifa auga eague akekua ega'ina oko agepakaisa agekaina. Kai oi aami akimi Kristiano papiau'i fou epomiai akekua emia aisama ega'ina alokapa kai emi akekua oafia iifa ipakaina papiau'i, Deo akepako'ania au'i ee'i olaoaina.

Ke ega'ina okapa aisama, Deo maagai apala okapa puo iifa ipakaina ega'ina alogai fouini, o foluti ma kai, Deo maagai auga oi oluti ipauma mo. Ega puo Kristiano papiau'i aga'o oi eemiai kapa aga'o apala ekapaisa koa aisama, oi isa iifa ipakainai folopaapauka kai, ega apala eemiai ekapaisa auga foafiapia mo. Ke Kristiano papiau'i oi kefogeimi aisama, laomai felo auga, oi isa fopua'afuni'i fekefogeimi. Kai oi ega alokapa oma kai, oi isa iifa ipakaina olaoaini'i. Ega okapa oma auga, oi ifomi isafa aami akimi Kristiano papiau'i ee'iai opifoge, ke apala ee'iai okapa.

Oi papiau laomai apala'i kekapa'i au'i, Deo ega agofa'ai afakekoko auga alologo ma? Iifa gome isa Deo ega agofa'ai afakekoko auga ologo. Ega puo ifomi folofogeimi laomai apala'i okapakapa'i kai, Deo ega agofa'ai agokoko folooma. Ega'ina lao'i mai'i apala'i au'i inamo'e'i: papiau aufalao aga'o fou akeamage kai fou kefeu amage koa laoga maina apala kekapa au'i, deo pifoge'i keau afagaini'i au'i, papiau keamage kai aufalao aga'o i'oina fou kefeu au'i, au ifo'i faaga'i moniai ke'afa'afalaina kai, au fou kefeu au'i, ke au au mo fou kefeu ke papie papie mo fou kefeu, au papie koa laoga maina kekapa au'i. 10 Ke painao au'i, piopio au'i, inuinu au'i, papiau aka'i apala kepamia au'i, ke papiau kefoge'i e'i amu ma'oai kepainaoni'i au'i ma'oai isafa, Deo ega agofa'ai afakekoko. Ega puo ifomi folofogeimi laomai apala'i okapakapa'i kai, Deo ega agofa'ai agokoko folooma. 11 Ufainagai oi isami isafa ega koa i'opomi omia. Kai Lopia Iesu Kristo akagai, ke Deo ega Spiritu ega isapuai oi emi laomai apala'i iiku'i emia, ke Deo maagai alo lolofa aumi omia. Ke Deo oi Isa ega papiau ipaumami epamiaimi, ega agofa'a oi apumi epamia. Ega puo emi laomai apala'i ma'oai fopua'afuni'i.

Imaaumi Fofouga Deo Fopalao Penia

12 Ke oi epomiai aufalao aga'o afeifa afeinaka, “Lau kapa ma'oai alakapa'i agekaina,” afeoma. Kai lapainimi. Ko'a kapa ma'oai agokapa'i agekaina kai ega'ina kapa'i auga ma'oai afakepalagainimi. Ega puo lau alaifa, “Lau kapa ma'oai alakapa'i agekaina,” alaoma. Kai lau ega'ina kapa'i ma'oai alakapa'i agekaina auga ega kala'afi afalamia. 13 Ke aufalao i'oina aga'o afeifa afeinaka, “I'a inae'a puogai fo'ama egama, ke fo'ama ekae kainai, inae'a isafa ekae,” afeoma. Kai lau oi lapainimi. Ko'a i'a inae'a puogai fo'ama egama, ke fo'ama ekae kainai inae'a isafa ekae. Ega mo ganinagai, Deo ega'ina kapa'i auni'i kai'ialao agepalifu'i. Ke Deo i'a imaau'a epenii'a auga, i'a papiau aga'o fou alaamage auga fou fafeu amage koa lao'i mai'i apala'i fakapa'i puo aepeni'a. Gome i'a imaau'a auga Lopia ega pinauga fekapa puogai ekae, ke Lopia auga i'a imaau'a feagamauga puogai eague. 14 Deo ifo ega isapuai Lopia Iesu maeai epamaunimue. Ega koa i'opoga i'a isafa agepamaunimuei'a. 15 Ke oi imaaumi auga Iesu ifo imaauga aga'o auga alologo ma? Iifa gome oi ologo. Ke lau Iesu imaauga aga'o faafia, peage lapau papiau'i fou fapaagufou'i auga agekaina pagu? Afaekaina! 16 Ke aufalao aga'o peage lapau papiauga fou kefeu auga, ega'ina auga peage lapau papiauga ega'ina fou imaau'i aga'omo emia auga alologo ma? Iifa gome oi ologo, gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Papiau auni'i auga imaau'iai aga'omo akemia,”
16 Genesis 2:24
eoma.
17 Ega koa i'opoga kaisau Lopia fou kemia au'i, lalau'iai Lopia fou aga'omo kemia.

18 Au aga'o laomai apala'i i'oi'i ma'oai ekapa'i au'i, imaauga afegai ekapa'i. Kai au kapa papiau aga'o fou afakeamage kai fou akefeu auga ifo imaauga alogai laomai apala agekapa. Ega puo oi papiau laomai apala'i kekapa'i, papiau aga'o fou akeamage kai fou kefeu au'i lao'i mai'i ma'oai ee'iai fopiaukoko. 19 Ke oi auga Deo ifo Gauga Iesu Kristo imaaugai e'afaimi, ke Deo ega Spiritu epeniimi auga alomiai eague. Ega kainai pau oi imaaumi auga Deo ega Spiritu ega e'a emia auga alologo ma? Iifa gome oi ologo oi imaaumi auga oi ifomi apumi laa'i kai, Deo ega Spiritu ega e'a. Ega puo oi imaaumi, ke lalaumi fofouga Deo apuga emia auga amopapinauga Deo au akaiki'a amopamia, amopalopiania.

Copyright information for `MEK