1 Corinthians 7

Amage Fouga

Ke pau oi malele oulaisa amage pa'anina opa'ani auga, afa alaoge. Oi emi agu kainai, au aga'o afaeamage auga felo. Kai papiau ma'o alogaina au'i, papiau aga'o fou akeamage kai fou kefeu amage koa laoga maina kekapa kainai, papiau keamage koa aisama, au aga'o akafa fepagome paisa, ke papie isafa akafa fepagome. Ke au auga, isa akafa auni'i keamage auga laoga maina eegai fekapa auni'i fekefeu. Ke papie isafa, akafa au eegai i'opoga mo fekapa. Papie imaauga auga, isa ifo mo apuga laa'i kai, akafa au isafa apuga. Ega koa i'opoga, au imaauga isafa, isa ifo mo apuga laa'i kai, papie isafa apuga. Ke oi akafami fou feu foloumaka aage mo kai ifomi alomi ko'agai fomegamega agooma koa aisama, fou kaimialao iifa fopaapa, kina pika koa mo alogai aunimi folofeu. Kai ega'ina agokapa afegai aisama, fomai akafami fou fofeu pugu, ega koa oi alomi apokega kainai Satani fae'opoimi. Lau i'ina laifania auga oi fokapa alaoma kai, opola koa lapenimi, ega koa kapa'ina felo auga mo fokapa laoma. Lau auga alafai gaoma, papiau ma'oai pau lau alaamage koa i'opoga isa fakeamage fai laoma. Kai Deo papiau aga'o aga'o aua e'i ipeni epenii'i, aga'o auga feamage eoma, ke aga'o auga faeamage eoma.

Ke pau auga, akeamage au'i, ke afuafu, oa'oae fou fou'i alaifania. Isa auga pau lau alaamage koa i'opoga, isa isafa afakeamage auga felo. Kai isa ifo'i alo'i afakepakapulania koa aisama, fekeamage. Gome akeamage auga felo kai, afakeamage kai amage lao'i mai'i alo'iai mo ageka, lo koa i'opoga imaau'i ageuma auga apala ipauma.

10 Ke pau keamage au'i e'i iifa kapula i'ina lapeni'i. Iifa ina'ina auga lau ifou ainau fouga alaifania kai, Lopia ega iifa oi maamiai laifania. Papie aga'o isa akafa faepua'afuga. 11 Kai isa akafa agepua'afuga koa aisama, isa faeamage pugu kai feagu mo. O ageagu mo afaekaina koa aisama, isa femue felao akafa auni'i fekegagao fekeagufou pugu. Ke au isafa isa akafa faepaake.

12 Ke epomiai papiau isa'i au'i, i'ina iifaga lapeni'i. I'ina iifaga auga Lopia ega iifa laa'i kai, lau ifou e'u opola oi maamiai laifania. Oi epomiai aami akimi Kristiano auga aga'o akafa Kristiano papiega laa'i kai, papie ega'ina elogo isa auni'i kegaagu eoma koa aisama, akafa ega'ina faepaake. 13 Ega koa i'opoga, Kristiano papiega aga'o akafa Kristiano auga laa'i kai au ega'ina elogo isa auni'i kegaagu eoma koa aisama, papie isa akafa ega'ina faepaake. 14 Gome au ega'ina Kristiano auga laa'i mo ganinagai, akafa papie Iesu epako'ania kainai, ega laomaisai isa Deo maagai alo lolofa auga agemia, ke fuagai Deo isa isafa kania ageagamauga agekaina. Ke ega koa i'opoga, Kristiano papiega laa'i auga, isa akafa au Iesu epako'ania kainai, isa Deo maagai alo lolofa papiega agemia, ke fuagai Deo isa isafa kania ageagamauga agekaina. Kai lau kapa'ina laifania auga afolokapa koa aisama, oi gaumi Deo akelogonia au'i gau'i koa i'opo'i akemia. Kai lau kapa'ina laifania auga agokapa koa aisama, oi ina ama aumi Deo maagai alomi opaina emia puo, oi gaumi isafa Deo maagai alo'i opaina agemia.

15 Ke Deo auga i'a eifani'a gagaoai faagu eoma. Ega puo Kristiano auga laa'i, o Kristiano papiega laa'i auga akafa Kristiano auga, o papiega gapua'afuga galao ageoma aisama, Kristiano auga o papiega isa akafa ega'ina fepua'afuga felao. Gome Kristiano auga, o Kristiano papiega akafa agepua'afuga agelao auga laoga maina isa aegopeisa. 16 Lau ega laifa oma, gome oi papie aumi, ala ologo oma oi akafami fou agoagu aisama, kania'i agoagamauga ooma? Ke oi au aumi isafa, ala ologo oma oi akafami fou agoagu aisama, kania'i agoagamauga ooma?

Deo Oi Eifanimi Ala Foagu Oma Eoma Agugai Foagu

17 Ke Kristiano auga, o papiega akafa agepua'afuga agelao auga, laoga maina isa aegopeisa. Kai ega mo ganinagai, Deo oi aga'o aga'o ala foagu oma aguga epeniimi, ke eifanimi ega foagu oma eoma auga, agugai foagu. Lau ina'ina iifaga, iifi e'a ma'oai maa'iai laifani'i fekekapa laoma. 18 Ega kainai oi epomiai Iudea auga aga'o maguaega faaga iifalaina emia efua kai, Deo isa eifaga koa aisama, isa maguaega faaga iifalaina afu'i faeogefake'i. Ke ega koa i'opoga, Iudea auga laa'i auga aga'o maguaega faaga iifalaina aemia koa kai, Deo isa eifaga koa aisama, isa maguaega faaga iifalaina faemia. 19 Gome Deo eegai auga, au maguae'i faaga'i iifalaina femia ma, faemia ma ganinagai, kapa aga'o laa'i. Kai Deo ega iifa foafi'i kai'iai fopea auga kapa akaiki'a. 20 Ke lapainimi pugu, oi ma'oai ala oagu oma emai Deo eifanimi kinagai auga, ega mo foagu oma, ke faagamiai kapa aga'o folokapa. 21 Ke oi kala'afi omia alogai Deo eifanimi koa aisama, oi ega'ina opopo folopa'aua. Kai kala'afi pinaugaga ega'ina oi egopeimi koa auga eegai agopealai agekaina koa aisama, fopealai. 22 Gome aufalao aga'o kala'afi pinaugaga ekapa mo ganinagai, Lopia isa eifaga aisama, Lopia agogai auga, isa kala'afi laa'i. Ega koa i'opoga aufalao aga'o kala'afi pinaugaga aekapa eagu aage mo auga Lopia isa eifaga aisama, ega'ina auga Kristo ega kala'afi emia. 23 Ke oi auga, Iesu ifagai i'afami emia kainai, oi papiau aumauni e'i kala'afi folomia. 24 Ega puo aau akiu Kristiano aumi, oi faagamiai kapa aga'o aemia alogai Lopia eifanimi aisama, faagamiai kapa aga'o folokapa kai, Lopia ega logoai ega mo foagu oma felao.

Akeamage Au'i Fou'i

25 Ke pau auga, papiau akeamage au'i fou'i alaifania. Kai i'ina iifaga auga Lopia eegai iifa kapula alaafia kai Lopia ega gafegafe kainai, epako'aniau i'ina opolaga faifania eoma puo, laifania. 26 Lau laopolaga auga, pau i'ina kina auga kina apala'iai aaguega puo, pau ala oagu oma auga, ega'ina agugai mo foagu. 27 Oi oamage ma? Ke oamage koa aisama, akafami ipaake'i auga keagaga folokapuga. Ke oi aloamage ma? Ke aloamage koa aisama, akafami aga'o folokapuga foloamage. 28 Kai oi afoamage koa aisama, laomai apala aga'o afolokapa. Ke kaisau au aga'o, o papie aga'o fou akefeufeu auga fou afekeamage koa aisama, isa isafa apala aga'o afaekapa. Kai kaisau keamage au'i e'i agu alogai kiekie ma'o akeafi'i. Kai lau anina laani oi ega'ina kiekie'i foloafi'i laoma puo, i'ina kapa'i maamiai laifani'i.

29 Aau akiu Kristiano aumi, lau kapa'ina maifania laoma auga, i'a i'ina kina'i alo'iai aague au'a, a'a agu epo afaemaefa. Ega puo au kapa'i keamage au'i, akeamage koa i'opoga fekekagakaga akafa'i fakepakaukau'i kai, Deo fekepakaukaua. 30 Ke kaisau keapepe au'i, akeapepe koa fekekagakaga. Kaisau alo'i egama au'i, alo'i aegama koa fekekagakaga. Kaisau kapa aga'o moniai ke'afa au'i, ega'ina kapa isa apu'i laa'i koa fekekagakaga. 31 Ke kaisau i'ina agofa'a amu'i kepapinaugani'i au'i, ega'ina kapa'i mino'i faepogu maa'i faela'a me'e. Gome i'ina agofa'a kapa'i auga, pau laa'i kemia kelaoaina.

32 Ke lau anina laani oi kapa aga'o opopo folopa'aua laoma. Au aga'o aeamage auga, Lopia alo ala agepagama oma auga mo opopo epa'aua, ke isa mo ega pinauga ekapa. 33 Kai au kapa eamage auga, i'ina agofa'a kapa'i mo, ke akafa alo ala agepagama oma auga mo opopo epa'aua. 34 Ega koa ekapa, isa opo aga'omo aemia kai, opogai kapa ma'o mo eopolani'i. Ke papie aeamage auga, o papie au aga'o fou akefeufeu auga Deo mo ega pinauga eopolaga puo, imaauga fofougai ke alo lolofagai Lopia mo ega pinauga opopo epa'aua. Kai amage papiega auga i'ina agofa'a kapa'i mo, ke akafa alo ala fepagama oma auga mo opopo epa'aua. 35 Lau i'ina laifania auga oi foamage, o foloamage alaoma. Kai i'ina iifaga auga oi fepalagainimi Deo maagai foagu felo, opomi ke alomi fofouga Lopia mo eegai fooge, ke isa mo ega pinauga fokapa laoma puo laifania.

36 Kai o'oae aga'o ke ifiao aga'o au fou akefeufeu auga auni'i kepako'ania fekeamage keoma. Ke ifiao ega'ina ega amage kina ekainia kai, o'oae ega'ina ifiaoga aeakafania puo, afeopolaga eegai apala ekapa afeoma. Ke o'oae ega'ina ifo faaga gamuga ageopo, anina ageani gaamage afeoma koa aisama, isa ifiao auni'i fekeamage. Gome ega'ina ekapa auga Deo maagai laomai apala aga'o aekapa. 37 Kai o'oae aga'o auga, kai aga'o isa aepaafia gaamage aeoma kai, ifo opo epaapa aga'onia mo afaeamage eoma. Ke faaga gamuga eopo ifo age'ima agekaina, ke ifo mino epaapa aga'onia mo, ifiao au fou akefeufeu auga auni'i afakeamage ageoma koa aisama, isa isafa apala aga'o afaekapa. 38 Ega puo o'oae kapa ifiao au aga'o fou akefeufeu auga ageakafania auga laomai felo ekapa. Kai o'oae kapa ifiao aga'o au fou akefeufeu auga auni'i fekeamage keoma kai aeakafania auga, laomai felo ipauma ekapa, o'oae eamage auga ega felo eka'egaina.

39 Kristiano papiau'i epo'iai auga, papie aga'o akafa auni'i kegopei'i koa i'opoga. Isa akafa eaguega kai, ifo afae'ue au i'oina aga'o afaeakafania. Kai akafa agemae koa aisama, isa ifo kaisau gaakafania ageoma agekaina. Kai au ega'ina auga Lopia Iesu ega papiau aga'o femia. 40 Isa ageamage koa aisama, alo agegama. Kai lau laopolaga isa afaeamage kai ala eagu oma koa mo ageagu koa aisama, alo agegama alogaina. I'ina auga lau opolau laifania. Kai lau laopolaga kapa'ina laifania auga, Deo ega Spiritu epalagainiau laifania.

Copyright information for `MEK