1 Corinthians 8

Kristiano Papiau'i E'i Laomai Ipauma Auga

Ke pau auga, oi emi maleleai papiau fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i fou'i opa'aniaina auga fouga maamiai alaifania. I'a alogo i'a ma'oai ee'aisai logo ekae. Kai logo ega'ina papiau efoge'i keaina'au alogaina. Kai i'a alo'a ko'agai papiau ani'i agaani koa aisama, ifo'a agapauki'a. Ke aufalao aga'o eopolaga kapa ma'oai elogo afe'ai eoma auga, isa Deo ega iifa ko'a ipauma felogo auga aelogo. Kai kaisau alo ko'agai Deo anina eani auga, Deo ega iifa, ikifa ko'a auga elogo. Ke Deo isafa isa elogo.

Ke pau alamue alalao fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i auga fouga alaifania. I'a alogo agofa'ai deo pifoge'i au'i kapa aga'o laa'i, ke alogo deo i'oina isafa aga'o laa'i kai, Deo ko'a auga aga'omo paisa eague. Kai papiau isa'i auga opola apala keafia, keopolaga ufai ke aagoai deo ma'o keaguega keoma. Ke keopolaga deo ega'ina au'i isa e'i deo, ke e'i lopia koa i'opo'i keoma. Isa ega keoma mo ganinagai, ega'ina deo'i kepako'a aageni'i mo kai, i'a alogo auga, i'a Ama'a Deo aga'omo paisa. Isa eegai kapa ma'oai kemai, ke i'a auga Isa faugai aague. Ke alogo Lopia isafa aga'omo paisa eague. Ke ega'ina Lopiaga auga Iesu Kristo ifogamo. Kapa ma'oai isa faagagai kemai, ke isa i'a fau'aisai kapa'ina ekapaisa auga kainai aague.

Kai papiau isa'i auga, i'ina iifaga ko'a auga akelogo. Isa deo pifoge'i kemagakalaini'i efua puo, fo'ama ega'ina keania aisama, keopolaga ega'ina fo'amaga auga, deo pifoge'i fo'ama kepa'a penia au'i e'i fo'ama keoma. Ega keopola oma aisama, ifo'i alo'i kepaapokenia puo ega'ina fo'amaga Deo maagai felo eoma auga eofu. Kai fo'ama i'a Deo eega aelaoaini'a. Ke i'a fo'ama agaania mo ganinagai, Deo maagai papiau felo'a afalamia. Ke afalaania mo ganinagai, Deo maagai papiau apala'a isafa afalamia.

Ega koa i'opoga, fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i agoani'i, o afoloani'i auga, oi eemiai kapa aga'o laa'i. Kai oi ega'ina puogai, afu kapagai o kina kapagai agoaniani mo ganinagai, oi papiau kapa'i e'i pako'ai akekapula au'i folopaapokeni'i fake'ualai. 10 Gome oi ega'ina logo ologo efua. Ke oi ega'ina logo ologo efua kainai, oi olao deo pifoge'i keau afagaini'i au'i e'a'i alo'iai okoko, fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i fo'ama'i oani'i. Ke ega'ina okapakapa kai aufalao aga'o ega pako'a aekapula auga ageisami aisama, isa oi okapa eisami puo, alo afaepakapulania ega'ina fo'ama'i afaeani'i ma? Ke isa fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i ageani'i auga, kapa aga'o laa'i afaeoma ma? E, isa ega ageoma paisa! 11 Kai Kristo au ega'ina ega pako'a aekapula auga isafa faugai emae. Kai oi emi logoai ega koa okapa eisami aisama, isa e'ualai laomai apala ekapa egea umamo. 12 Oi aami akimi Kristiano papiau'i ee'iai laomai apala iina okapa oma, ke e'i pako'a aekapula auga opalifua aisama, oi laomai apala Iesu Kristo eegai okapa. 13 Ega puo lau kapa'ina laania aau akiu Kristiano auga aga'o lapa'ualaisa laomai apala ekapa koa aisama, lau fo'ama ega'ina deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i afalaani'i pugu, ega koa lau isa ega pako'ai afalapa'ulaisa.

Copyright information for `MEK