1 Corinthians 9

Apostolo Ifo'i Ii'i Keogeisa

Ko'a ipauma! Lau ifou kapa'ina makapa laoma auga alakapa afaekaina ma? E, alakapa agekaina! Ke lau apostolo au laa'i ma? E, lau apostolo au. Ke lau i'a a'a Lopia Iesu Kristo alaisa ma? E, laisa. Ke oi auga lau Lopia ega pinauga lakapaisa auga puaga laa'i ma? E, oi ega'ina pinauga puaga. Ega puo papiau isa'i ee'iai lau auga apostolo laa'i fekeoma mo ganinagai, iifa gome oi eemiai auga, lau apostolo paisa. Gome lau e'u pinaugai oi Lopia Iesu opako'ania auga ipakina koa i'opoga omia.

Kai papiau isa'i lau kepakefeisau aisama, lau ina'ina mo laifania iiu laoge. Ke lai Lopia ega pinauga akapa alogai, oi lai emai pinauga afa kapa aga'o fopenimai faania, o fainu auga afaekaina ma? E, agekaina! Ke apostolo Peto, ke apostolo isa'i fou Lopia aaga akina fou pako'a papie'i keakafani'i koa i'opo'i, lai isafa pako'a papie'i faakafani'i ala alao fou falao auga afaekaina ma? E, agekaina! O Banabas lau aunimai mo ma kapa'ina anina aani auga pinauga fapa'aua?

Ke kaisau ifani auga emia kai, ifo ega moni epapinauga ega'ina pinauga ekapa? Kai aga'o laa'i. Ke kaisau ega umai fino efauga kai, anina aga'o aeafia aeania? Kai aga'o ega aekapakapa oma. Ke sipi i'ima auga kapa, ega sipi e'ima'i kai, u'u'i milikaga aeafia aeinu? Iifa gome kai aga'o ega aekapakapa oma. Lau i'ina laifania auga papiau aumauni keifani'i puo, laifani'i ma? Laa'i, Deo ega iifa Moses epeniia auga alogai, lau kapa'ina laifania auga i'opoga mo egae ekae. Gome Deo ega iifa Moses epeniia auga alogai Moses iina epapua oma; “Polomakau, laiti faaga egafa ikia aisama, ake fologope, gome isa epinauga afa feafia laiti afa feania,”
9 Deuteronomy 25:4
eoma. Kai Deo polomakau opopo epa'aua puo, ega eifa oma ma? Laa'i.
10 Deo ega'ina iifaga eifania auga, i'a fau'aisai aeifania ma? Ko'a ipauma ega'ina iifaga auga i'a fau'aisai ipapua emia. Gome fani auga efani, ke au laiti faaga eau'ikia auga auni'i, ega'ina laitina afa akeania auga afia'amaga kepa'aua puo, e'i pinauga kekapa. 11 Ega koa i'opoga, lai auga oi faumiai apinauga, ke Iesu opako'ania puo, lai oi epomiai lalaumi fo'amaga afaunia ko'a i'opoga. Ega koa aisama, lai emai pinauga afa oi eemiai faafia auga, apaalogaina ma? 12 Papiau isa'i Deo ega iifa oi maamiai keifafoua au'i, oi eemiai pipalagai ega koa keafii'i. Ke ega koa aisama, lai oi eemiai pipalagai ega koa akaiki'a faafia auga afaekaina ma? E, lai oi eemiai afa akaiki'a faafia paisa kai, alaafia.

Gome lai ega'ina afa alaafia mo puogai Iesu fouga iifafouga pinaugaga feapakipo auga anina alaani. Ega puo lai ega'ina meauga oi alapenimi kai, lai kapa'ina faagamaisai emia auga, aafiapia, gamuga mo aoponia.
13 Ke papiau Deo ega e'a alogai kepinauga au'i, e'i fo'ama Deo ega e'a alogai keafia auga alologo ma? Ke papiau Deo amu kepa'a penia afugai kepinauga au'i, e'i fo'ama Deo amu kepa'a penia afugai keafia auga, alologo ma? Oi ologo isa e'i fo'ama auga, e'i pinauga afugai emai keania. 14 Ega koa i'opoga, Lopia eifa kapula peni'a einaka, kaisau iifa faunina isa fouga papiau maa'iai keifafoua au'i, isa papiau ega'ina ee'iai fo'ama fekeafia eoma.

15 Ke lau auga Lopia Iesu fouga laifafoua kainai, oi eemiai fo'ama faafia auga ekainia. Kai lau ega'ina iifaga alapapinaugania oi alapaafimi fo'ama oopeniau alaoma. Ke i'ina kapa'i lapapua'i auga, oi lau fo'ama oopeniau puo alapapua'i. Kai lau iifa faunina Iesu fouga oi maamiai laifafoua ganinagai, lau oi eemiai e'u pinauga afa aga'o alaafia auga, aina'auga lapa'aua. Ke aufalao aga'o lau e'u pinauga afa kapa aga'o fepeniau, ega koa e'u aina'au ega'ina laa'i femia auga anina alaani. Lau alamae kai ega koa i'opoga agemia. 16 Lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia mo ganinagai aina'auga afalapa'aua, gome Deo lau eifa kapula peniau fainogo eoma puo lainogo. Ko'a ipauma! Lau iifa faunina Iesu fouga afalainogonia aisama, Deo lau afa apala ipauma fepeniau laoma! 17 Ke lau ifou logouai lainogo koa aisama, afa felo faafia laoma. Kai lau ifou logouai alainogo kai, Lopia Iesu lau epako'aniau pinauga ega'ina epeniiau lapinauga koa aisama, afau laa'i lapinauga mo. 18 Ega koa aisama, lau e'u pinauga afa kapa'ina alaafia? Lau e'u pinauga afa auga, iina koa i'opoga: Lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia aisama, lau e'u pinauga afa kapa aga'o afalaafia, ega koa ega'ina iifaga faifafoua isapuga laafiia auga falapapinauga apalania laoma.

19 Lau ega lakapa oma puo, lau papiau aumauni aga'o papagai laa'i. Lau kai aga'o papagai alapinauga mo ganinagai, lau ifou auga papiau ma'oai e'i kala'afi lapamiaisau, ega koa papiau ma'o paisa fala'a pagaini'i Iesu fekepako'ania laoma. 20 Ke lau Iudea papiau'i fala'a pagaini'i Iesu fekepako'ania laoma puo, ee'i lalao aisama, Iudea papiau'i koa lakagakaga. Ke isa mo laa'i kai, papiau Moses ega iifa kai'iai kepea au'i isafa fala'a pagaini'i Iesu fekepako'ania laoma. Ega puo lalao ega'ina papiau'i ee'iai aisama, Moses ega iifa ega'ina papagai alaagu mo ganinagai, lau isa koa i'opo'i lamia, Moses ega iifa kai'iai mo lapea. 21 Ke papiau Moses ega iifa papagai akeagu au'i isafa fala'a pagaini'i Iesu fekepako'ania laoma puo, lalao ee'iai aisama, isa koa lakagakaga. Lau ega koa lakapaisa auga, lau Deo ega iifa kai'iai alapea folooma. Gome lau auga Kristo Deo Gauga auga ega iifa kai'iai mo lapea. 22 Ke lau papiau e'i pako'ai keapoke au'i ee'i lalao aisama, isa fala'a pagaini'i laoma puo isa koa lakagakaga, ifou apoke au koa lapamiaisau. Ke kapa ma'oai la'opo afe'aini'i, ega koa afekaina koa aisama, papiau isa'i fala'a pagaini'i Iesu fekepako'ania, ke kania'i feisagamau laoma. 23 Lau i'ina kapa'i ma'oai lakapai'i auga, iifa faunina Iesu fouga fekepako'ania laoma puo lakapai'i, ega koa ega'ina papiau'i fuagai Deo maagai e'i laomai felo afa akeafia aisama, lau isafa ega'ina papiau'i epo'iai faapauka laoma.

24 Ke pipalau emia aisama, papiau ma'o kepiau kai, kapa eufai auga mo afa eafia auga alologo ma? Oi ologo kaisau eufai auga afa eafia. Ega koa i'opoga oi isafa afa agoafia koa pipalaugai fopipalau, ega koa fuagai afa agoafia. 25 Ke papiau ma'oai pipalau opuaga alogai kega'opua keoma au'i, alo'i ke opo'i fofougai ega'ina amekuga keafia. Ke e'i opua kepafua aisama, afa auga kaikai kraon koa kekapa auga isa kania'iai keogeaua. Kai isa e'i pipalau afa keafia auga afaeka pagainia agelifu. Kai i'a Kristiano papiau'a auga, a'a pipalau afa agaafia auga afaelifu, ageka pagainia. 26 Ega puo lau auga, au aga'o kapa aga'o afaeafia kai, epipalau aage mo koa alakapa kai, e'u pipalau ega'ina fua laisa. Ega koa i'opoga mo, lau au aga'o epipaini aisama, ima e'afo aagenia mo koa alakapa kai, pipaini okogai mo lapakaisa. 27 Ke lau imaau ae'imaisau kai, lau imaau la'ima e'u kala'afi lapamia, ega koa papiau ma'oai maa'iai iifa faunina Iesu fouga alainogonia afegai, Deo lau afa fepeniau eoma auga fepeniau laoma.

Copyright information for `MEK