1 John 1

Agu Pagai Maunina Iifaga

Ufainagai aagoa ufa fou akegama koa kai, aufalao aga'o agu pagai maunina iifaga epipeni auga eagu. Isa eake emai agofa'ai aisama, lai i'ina iifaga isa eegai a'o alogonia, ke ifomai maamaisai aisa. Ke ifomai imamaisai isafa isa aafi opogaina. Pau lai ega'ina auga fouga aifafoua. Isa agu pagai maunina epipeni auga, Deo Ama auga fou keague. Isa lai eapakina penimai, ifomai maamaisai aisa. Ega puo lai isa kaisau auga ko'a mo aifafoua. Ke pau auga isa lai agu pagai iifaga epeniimai auga aifafoua. Ke lai kapa'ina aisa, ke a'o alogonia auga pau oi maamiai aifafoua. Ega koa oi isafa lai fou aga'omo famia aoma. Ke lai auga Ama'a Deo, ke Gauga Iesu Kristo fou aga'omo amia. Lau i'ina kapa'i fou'i lapapua'i oi eemiai laulaisa, ega koa lai kapa'ina maamiai aifafou'i au'i agokapa'i aisama, alomai agegama alogaina, emai alogama agepagai.

Deo Ega Eaeai Fopea

Lai isa eegai i'ina iifaga a'o alogonia, ke pau oi maamiai aifafoua. Ega'ina iifaga auga, Deo eaea, ke kapa ma'oai ko'a'i mo i'a epakinai'a. Ke Isa alogai umina aga'o laa'i. Ega puo i'a agaifa, i'a Deo fou aga'omo amia agaoma kai, uminagai mo agaagu laomai apala'i agakapa'i paisa koa aisama, i'a pifoge au'a. Ke i'a Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai alapea. Kai Deo eaea puo, i'a Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai mo agapea, ke laomai felo'i mo agakapa'i aisama, i'a ma'oai opo'a aga'omo, ke fou kai'alao apea. Ke Deo Gauga Iesu i'a fau'aisai kolotiai ifa efaka auga, i'a a'a laomai apala'i ma'oai eikulai'i.

Ke i'a agaifa, i'a a'a agu alogai laomai apala'i aga'o alakapa'i agaoma aisama, ifo'a afogei'a. Ke ega koa akapa aisama, Deo ega iifa ko'a'i alo'aisai akeka. Ke i'a laomai apala'i akapai'i au'i Deo maagai agaifafou'i koa aisama, Deo i'a a'a apala'i ega'ina au'i age'agegeaini'i, ke laomai apala'i ma'oai alo'aisai ageikulai'i. Gome Deo auga kapa'ina eifania agekapa eoma auga agekapa paisa, ke Isa auga afa felo mo epipeni. 10 Ke i'a agaifa laomai apala'i alakapai'i agaoma aisama, Deo eifa i'a laomai apala'i akapai'i eoma puo, i'a Deo pifoge auga apamia. Ega koa akapa aisama, i'a Deo ega iifa alaafia alo'aisai aeka.

Copyright information for `MEK