1 John 2

Gauagai, Kristiano papiaumi, oi laomai apala'i folokapa'i laoma puo, malele i'ina laulaisa eemi efai. Kai oi epomiai aufalao aga'o laomai apala afekapa koa aisama, aufalao aga'o eague i'a ii'a eoge fau'aisai Ama'a Deo egoina. Ega'ina papiauga auga Iesu Kristo, Deo maagai Alo Opaina Auga. Isa ifo imaauga Deo epa'a penia, i'a a'a laomai apala'i ma'oai fau'iai emae, ega koa Deo i'a a'a laomai apala'i fea'ini'i eoma. I'ina ekapaisa auga, i'a mo fau'aisai laa'i kai, agofa'a papiau'i ma'oai isafa fau'iai ekapaisa.

Ke i'a Deo ega iifa kainai agapea koa aisama, agalogo i'a Deo alogonia. Kai aufalao aga'o ageifa isa Deo elogonia ageoma kai, Deo ega iifa kai'iai afaepea auga, pifoge auga. Ke isa Deo ega iifa ko'a auga aeafia alogai aeka. Kai aufalao aga'o Deo ega iifa kai'iai epea aisama, Deo papiau ani'i eani auga laoga maina isa alo epogu. Ega puo i'a ega koa agakapa aisama, agalogo i'a auga Deo fou aague. Ke aufalao aga'o Deo fou keagu eoma koa aisama, isa ifo Iesu Kristo agofa'ai epea kapa'ina ekapaisa auga i'opoga mo fekapa.

Ekefa'auagai, Kristiano papiaumi, lau Deo ega iifa kapula mamaga alapapua alapenimi kai, Deo ega iifa ufaina auga lapapua lapenimi. Oi Kristiano papiaumi omia mo aisama, ega'ina kinagai emai pau alogai, Deo oi kapa'ina fokapa eoma auga ologo efua. Ke ega'ina kinagai emai pau alogai isafa, Deo ega iifa ufaina ega'ina auga a'o ologonia efua. Ke Deo ega iifa ufaina ega'ina auga Iesu ega laomaisai, ke oi Kristiano papiaumi emi laomaisai eko'a mamaga emia. Kai lau Deo ega iifa kapula mamaga ega'ina auga lapapua oi eemi efai. Gome Iesu puogai papiau uminagai laomai apala'i kekapai'i au'i pau laa'i kemia. Ke Deo ega ikifa ko'a auga eaea i'a egefai'a.

Ega kainai aufalao aga'o afeifa eaeai eague afeoma kai, alo ko'agai aaga akina Kristiano papiau'i ani'i afaeani koa aisama, isa laomai apala ekapa puo, uminagai mo eague. 10 Kai aufalao aga'o alo ko'agai aaga akina Kristiano papiau'i ani'i eani aisama, isa eaeai eague puo Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai epea, ke laomai felo'i mo ekapa'i. Ega koa ekapa kainai, kapa apala aga'o isa fefoge laomai apala fekapa auga afaekaina. 11 Kai aufalao aga'o aaga akina Kristiano papiau'i ani'i aeani auga, laomai apala ekapa puo uminagai eague. Ke isa Deo aina elogo kai, aelogo koa i'opoga umina laoga maina ekapa. Ega puo isa kapa'ina ko'a, ke felo auga aelogo felo, gome ega'ina laoga maina isa maaga epakimi'inia.

12 Gauagai, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa,
gome oi Iesu aka opako'ania aisama,
Deo oi emi laomai apala'i e'agegeaini'i.
13 Amau aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa,
gome aagoa ufa fou akegama koa kai,
Iesu eagu auga ologonia.
Aau akiu au agu'ami aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa,
gome oi Iesu opako'ania aisama,
Satani opalutinia.
Gauagai, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa,
gome Iesu puogai oi Deo Ama auga ologonia efua.
14 Amau aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa,
gome aagoa ufa fou akegama koa kai,
Iesu eagu auga ologonia.
Ke aau akiu au agu'ami aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa,
gome Iesu puogai oi okapula alogai, Deo ega iifa alomiai ekae,
ke Satani opamafua efua.

Aagoa Amu'i Ani'i Foloani

15 Ke papiau agofa'ai keagu laomai apala'i kekapa'i au'i lao'i mai'i ani'i foloani. Ke agofa'a kapa'i ma'oai alomi ko'agai ani'i foloani. Ke kaisau alo ko'agai agofa'a kapa'i ani'i eani auga, Deo alo ko'agai papiau ma'oai ani'i eani auga laoga maina isa alogai laa'i. 16 Gome agofa'ai laomai apala'i ma'oai Ama'a Deo eegai akemai kai, agofa'ai papiau aumauni laoga maina apala auga eegai kemai. Ega'ina lao'i mai'i auga, i'a anina aani laomai apala'i amakapa'i ifo'a alo'a amapagama aoma. Ke kapa ma'o aisa'i amaani'i amaafi'i aoma. Ke i'a a'a agu felo auga aina'auga apa'au alogaina. 17 Kai agofa'a, ke agofa'ai kapa'ina aisa'i ani'i aani, ke alo'a kepagama, ke aisa'i amaani'i au'i ma'oai laa'i akemia. Kai kaisau Deo laomai anina eani au'i mo lao'i mai'i ekapa'i auga, ageagu pagainia.

Maami Fogoa Iesu Ega Ou Au'i Foisa'i

18 Gauagai, agofa'a ega fua auga kina emai kainagai. Ke Iesu ega ou auga agemai auga a'o ologonia efua. Ke oi a'o ologonia koa i'opoga, pau ganinagai Iesu ega ou au'i ma'o kemai efua. Iina koa emia auga, i'a epalogoni'a agofa'a ega fua kina emai kainagai aoma. 19 Ke Iesu ega ou au'i ega'ina au'i, i'a ee'aisai kepealai kelao mo ganinagai, isa auga i'a fou laa'i. Gome i'a isa fou amamia koa aisama, isa i'a fou faagu mo. Kai isa kelao auga, isa i'a fou laa'i auga epakinai'a.

20 Kai oi auga Iesu puogai Deo ega Spiritu oafiia fou oague. Ke Deo ega iifa ko'a'i ma'oai ologo afe'ai. 21 Lau oi Deo ega iifa ko'a auga alologo puo eemiai i'ina malelega alaulaisa aefai. Kai oi Deo ega iifa ko'a auga ologo felo, ke pifoge auga Deo ega iifa ko'a eegai aemai auga ologo puo, i'ina malelega laulaisa eemi efai.

22 Kai kaisau auga pifoge auga? Ega'ina papiauga auga, Iesu Mesaia auga epuniaiaina auga. Ke isa auga, Iesu Kristo ega ou auga. Ke isa Deo Ama auga, ke Deo Gauga auga fou epuniaiaini'i. 23 Ke kaisau Gauga eumakalaina auga Ama isafa eumakalaina. Kai kaisau Iesu Deo Gauga eoma auga, Ama isafa isa fou kemia.

24 Ega puo foisa felo mamagai mo Iesu fouga a'o ologonia auga fopako'ania alomiai feka. Ke ega'ina iifaga alomiai mo ageka aisama, Deo Gauga aufa kina mo oi fou agoagu, ke Deo Ama auga isafa, aufa kina oi fou agoagu. 25 Ke Iesu ifo i'ina iifaga epako'ania eifania. Ega'ina auga isa agu pagai maunina agepeni'a eoma.

26 Ke papiau isa'i oi kefogeimi keaga i'oinagai opea keoma. Lau ega'ina papiau'i ega kekapa oma kainai, i'ina malelega oi eemiai laulaisa. 27 Oi Iesu opako'ania kainai Deo ega Spiritu oafiia auga fou oague. Ega puo aufalao aga'o oi fepamalelenimi apuga laa'i. Kai Iesu opako'ania kainai Deo ega Spiritu oi fou oague auga, oi kapa ma'oai epamalelenimi ologo. Ke isa kapa'ina epamalelenimi auga, pifoge laa'i, ko'a'i mo oi epamalelenimi. Ega puo Deo ega Spiritu kapa'ina epamalelenimi auga i'opoga mo fokapa, ega koa Iesu fou foagu.

Deo Gauga Au'i

28 Ke pau gauagai, oi Iesu fopako'ania fou foagu, ega koa isa agemai aisama, alomi fopakapulania folomeagai agogai foapa.

29 Ke Deo kapa ma'oai felo'i ekapa'i auga ologo koa aisama, papiau ma'oai laomai felo'i kekapa'i au'i, Deo gauga auga isafa ologo.

Copyright information for `MEK