1 John 3

Amoisa! Deo Ama'a alo ko'agai i'a ani'a eani alogaina auga gouga ekapaisa kainai, i'a Deo gauga au'a keomai'a! Ke i'a Deo gauga paisa. Ke agofa'a papiau'i Deo akelogonia kainai, isa i'a isafa akelogoni'a. Gome Deo i'a eifani'a gauga eomai'a kainai, Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga i'a alogo. Ekefa'auagai, pau i'a au'a Deo gauga kai, kapa'ina i'a faaga'aisai agemia auga aepalogoni'a koa. Kai i'a alogo Iesu agemai pugu aisama, i'a auga isa i'opoga mo agamia, gome isa iisa ala koa i'opoga auga i'opoga mo agaisa. Ke kaisau Iesu agemai pugu afia'amaga eafia'ama auga, Iesu Deo maagai alo opaina ipauma koa i'opoga, isa ifo alo e'ima laomai apala aga'o aekapa.

Ke kaisau laomai apala ekapa auga Deo ega iifa eaupea. Gome laomai apala auga, Deo ega iifa kainai aepea. Kai oi ologo Iesu i'a a'a laomai apala'i gaa'ini'i eoma puo, emai i'ina agofa'agai. Ke isa alogai apala aga'o laa'i. Ke aufalao aga'o isa fou keagu auga laomai apala afaekapa mo afaelao. Kai kaisau laomai apala agekapa mo agelao auga, isa afaeisa, ke afaelogo.

Gauagai, oi kai aga'o faefogeimi keaga i'oinagai folopea. Kaisau laomai felo mo ekapa auga Iesu Deo maagai alo opaina auga koa i'opoga, isa isafa alo opai auga emia. Kai aufalao aga'o laomai apala'i ekapa'i aefuafua auga, Satani apuga. Gome aagoa ufa fou kegama aisama, Satani isafa ega'ina kinagai e'ina laomai apala'i ekapai'i mo emai pau. Kai Deo Gauga auga, Satani ega pinauga gaauoka eoma puo, emai i'ina agofa'agai. Kai kaisau Deo gauga emia auga, isa alogai Deo ega mauni mamaga ekae euki puo, laomai apala afaekapa afaelaolaoaina paisa. Ke isa Deo gauga ipauma kainai, laomai apala afaekapa afaelaoaina paisa. 10 Ke kaisau laomai felo afaekapa aisama, isa auga Deo gauga laa'i. Ke kaisau aaga akina Kristiano auga alo ko'agai anina afaeani aisama, isa isafa Deo gauga laa'i. Iina koa emia aisama, i'a fiakoa mo kaisau auga Deo gauga, ke kaisau auga Satani gauga auga alogo.

Alomi Ko'agai Aga'o Aga'o Animi Foani

11 Oi Kristiano omia mo kinagai, i'ina iifaga a'o ologonia; I'a aga'o aga'o alo'a ko'agai ani'a faani. 12 Ega puo oi Kaino koa folomia. Isa auga Satani gauga emia kainai, ifo akina eaupugua. Kapa puo Kaino ifo akina eaupugua? Gome isa kapa'ina ekapai'i au'i Deo maagai apala'i kai, isa akina kapa'ina ekapai'i au'i Deo maagai felo'i. 13 Aau akiu Kristiano papiaumi, papiau agofa'ai laomai apala'i kekapa'i au'i oi animi afakeani aisama folokauai. 14 Ke i'a alogo i'a aa'a aki'a ani'i aani kainai, a'a agu ufaina auga emae efua, ke pau mauni mamaga agu pagai maunina aafia. Ke kaisau aaga akina ani'i aeani aisama, isa ega agu ufaina auga aemae, ke mauni mamaga, agu pagai maunina isafa aeafia. 15 Ke kaisau aaga akina ani'i aeani auga, Deo maagai isa auga auau auga koa i'opoga. Ke oi ologo auau auga, agu pagai maunina afaeafia.

16 Iesu i'a fau'aisai emae. Ega koa ekapaisa i'a alo'a ko'agai papiau ani'i ala faani oma auga pau alogo. Ke i'a Iesu koa i'opoga famia, alo'a ko'agai aa'a aki'a ani'i faani, ke fau'iai famae mo ganinagai ekainia. 17 Oi amoopolaga. Aufalao aga'o kapa aga'o eegai ekae kai, papiau aga'o kapa ega'ina anina eani auga eisa ganinagai, gua aeania aepenia koa aisama, ala koa i'opoga Deo papiau ani'i eani alogaina auga laoga maina isa alogai ageka? 18 Gauagai, i'a ake'aisai mo falaifa papiau ani'i aani falaoma kai, alo'a ko'agai isa ani'i aani auga laoga maina fakapa, ke alo'a ko'agai fapinauga fapalagaini'i. 19 Iina koa agakapa aisama, alogo i'a Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai mo apea. Ke epogai alo'a agepaini'a i'a papiau apala'a ageoma mo ganinagai, Deo agogai auga, alo'aisai gagao mo ageka. Gome Deo auga alo'aisai kapa'ina ekaega, ke aopolani'i au'i eka'egaini'i, ke kapa ma'oai mo elogo afe'ai.

21 Ekefa'auagai, i'a alo'aisai alogo apala aga'o alakapaisa koa aisama, i'a Deo agogai afalamani'i. 22 Ke kapa'ina Isa agagoina auga isafa eegai agaafia paisa. Gome Isa i'a kapa'ina epaini'a fakapa eoma auga akapa, ke alo fapagama kapa'i mo akapa'i. 23 Ke Deo ega iifai i'a kapa'ina fakapa eoma auga i'ina: I'a Isa Gauga Iesu Kristo aka fapako'ania. Ke Iesu epaini'a koa i'opoga alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a faani. 24 Kaisau Deo eifania koa kekapa au'i, Deo fou keagu, ke Deo isafa isa fou keagu. Ke Deo ega Spiritu i'a epenii'a i'a Deo fou aague auga epalogoni'a.

Copyright information for `MEK