1 John 4

Deo Ega Spiritu Ke Spiritu Pifoge Auga Fou Fou'i

Ekefa'auagai, papiau spiritu ega isapuai kenini'ani keoma au'i folopako'a afe'aini'i. Kai oi isa kapa'ina keifania auga Deo ega Spiritu ma eegai emai keifania auga fo'opo foisa. Gome profeta pifoge'i ma'o kepealai agofa'a fofouga kepea. Aufalao aga'o eifa, Iesu Kristo papiau aumauni imaaugai emai agofa'ai eoma auga, kapa'ina isa eifania auga Deo ega Spiritu eegai emai eifania. Oi isa Deo ega Spiritu isapugai ma kenini'ani auga, iina agokapulai oma'i. Kai kaisau afaeifa, Iesu Kristo papiau aumauni imaaugai emai afaeoma auga, Deo eegai aemai. Kai isa auga Iesu ega ou auga ega isapuai emai enini'ani. Oi Iesu ega ou auga agemai eoma auga fouga a'o ologonia. Ke ou auga ega'ina, pau ganinagai emai efua i'ina agofa'agai eague.

Kai gauagai, oi auga Deo eegai omai, ke oi Iesu ega ou au'i opalutini'i efua. Gome Iesu oi alomiai eague auga, ou auga agofa'ai papiau epo'iai epinauga auga eka'egaina. Kai papiau kapa'i ou auga ega'ina papagai kepinauga au'i agofa'a papiau'i. Ega puo isa agofa'a papiau'i e'i nini'aniai kenini'ani. Ke agofa'a papiau'i isa kapa'ina keifani'i au'i aina'i kelogo. Kai i'a auga Deo ega papiau. Ke kaisau Deo elogonia auga, i'a kapa'ina aifania auga aina'a elogo. Kai kaisau Deo ega papiau laa'i auga, i'a kapa'ina aifania auga aina'a aelogo. Iina koa emia aisama kaisau Deo ega Spiritu ko'a auga ega nini'ani eifania, ke kaisau spiritu pifoge ega nini'ani eifania auga alogo.

Deo Papiau Ani'i Eani Alogaina

Ekefa'auagai, i'a alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a faani, gome ega'ina laoga maina auga Deo eegai emai. Ke kaisau alo ko'agai papiau ani'i eani auga Deo gauga emia, ke isa Deo kaisau auga elogo. Kai kaisau alo ko'agai papiau ani'i aeani auga Deo aelogonia, gome Deo auga aufa kina mo alo ko'agai papiau ani'i eani. Ke Deo alo ko'agai anina eani Gauga faagagai i'a agu pagai maunina faafia eoma. Ega puo Gauga ega mo aga'omo auga eulaisa emai agofa'ai. Deo iina ekapa oma, i'a ani'a ala eani oma auga epakinai'a. 10 Ke i'a Deo anina aani puo laa'i kai, Deo ifo alo ko'agai i'a ani'a eani. Ega puo ifo Gauga elogoaina eulaisa emai i'a a'a laomai apala'i fau'iai ifo imaauga Deo epa'a penia emae. Deo papiau fou ani'i agaani auga laoga maina iina koa. 11 Ekefa'auagai, Deo alo ko'agai i'a ani'a ega eani oma kainai, i'a isafa alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a ega faani oma. 12 Kai aga'o Deo aeisaisa. Kai i'a alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a agaani aisama, Deo i'a alo'aisai ageagu. Ke Deo papiau ani'i eani koa i'opoga, i'a isafa papiau ani'i ega faani oma auga laoga maina alo'a agepapogua.

13 Ke i'a alogo i'a Deo alogai aague, ke isa i'a alo'aisai eague, gome Deo ega Spiritu i'a epenii'a. 14 Ke Deo Ama auga Gauga agofa'a papiau'i ma'oai kania'i feagamauga eoma puo, eulaisa emai. Ega koa emia auga lai ifomai maamaisai aisa, ke pau papiau ma'oai maa'iai ko'a auga aifafoua. 15 Ke aufalao aga'o alo ko'agai ageifa Iesu Deo Gauga ageoma auga, Deo isa alogai eague, ke isa Deo alogai eague. 16 Ke ega koa emia puo alogo, ke apako'ania Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga laoga maina faugai aague.

Ke Deo auga alo ko'agai i'a ani'a eani. Ega puo kaisau ega agu alogai alo ko'agai papiau ani'i eani auga, Deo isa fou keagu, ke isa Deo fou keagu.
17 Iina koa agakapa aisama, i'a epo'aisai Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga laoga maina alo'a agepogu. Ega koa Deo muni papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, i'a alo'a agekapula Deo agogai agaapa. Gome agofa'ai aagu alogai, Iesu papiau ani'i eani alogaina koa i'opoga, i'a isafa papiau ani'i aani alogaina. 18 Kaisau alo ko'agai Deo ke papiau fou ani'i eani koa aisama, afaemani'i. Ke isa alo ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i feani auga laoga maina alo agepogu aisama, alogai mani'i agepealai. Gome kaisau emani'i auga, Deo isa afa apala agepenia auga mani'ina epa'aua. Kaisau emani'i auga alogai Deo alo ko'agai papiau ani'i eani auga laoga maina alo afaepogu.

19 Ke i'a alo'a ko'agai Deo anina aani, gome Isa alo ko'agai i'a ani'a eani kaukau. 20 Kai aufalao aga'o ageifa, alo ko'agai Deo anina eani eoma kai, papiau ani'i afaeani koa aisama, isa pifoge auga. Gome isa papiau maagai eisa'i kai, alo ko'agai ani'i aeani auga, Deo aeisa auga alo ko'agai anina ageani afaekaina. 21 Kai Deo i'a iifa kapula i'ina epenii'a: Kaisau alo ko'agai Deo anina eani auga, papiau i'oi'i isafa ani'i feani eoma.

Copyright information for `MEK