1 John 5

Iesu Deo Gauga Fapako'ania

Ke papiau kapa Iesu Mesaia auga epako'ania aisama, isa Deo gauga. Ke kaisau alo ko'agai au aga'o anina eani aisama, au ega'ina gauga isafa anina eani. I'a alo'a ko'agai Deo anina aani, ke Isa kapa'ina eifani'i au'i akapa'i. I'a iina agakapa oma aisama, agalogo i'a alo'a ko'agai Deo gauga au'i isafa ani'i aani. I'a Isa kapa'ina eifania auga fakapa. Ke kapa'ina eifania fakapa eoma auga i'a ee'aisai afaemeau. I'a alo'a ko'agai Deo anina aani auga laoga maina iina koa. Gome kaisau Deo gauga kemia au'i, agofa'a lao'i mai'i apala'i keumakalaini'i. Ke i'a a'a pako'a Iesu eegai aoge aisama, agofa'a ega apala apalutini'i. Kaisau auga agofa'a lao'i mai'i apala'i agepalutini'i? Kaisau epako'ania Iesu Deo Gauga eoma auga mo, ega koa agekapa agekaina.

Iesu Kristo ega'ina emai i'ina agofa'agai. Ke isa feisai baptismo eafiia, ke kolotiai emae ifa efaka. Ke ega koa emia isa kaisau auga i'a epakinai'a. Ke Deo ega Spiritu auga iifa ko'a ipauma mo eifania puo, Iesu faagagai ega koa emia auga, ko'a auga eifafoua. Gome kapa oiso i'ina kapa aga'omo fouga keifafoua: Ega'ina kapa'i oiso epo'iai aga'o auga, Deo ega Spiritu. Ke aga'o auga Iesu feisai baptismo eafiia aisama, kapa'ina egama auga, ke kapa oiso auga, Iesu kolotiai ifa efaka aisama, kapa'ina egama auga. I'ina kapa'i oiso kegama auga, Iesu Kristo Deo Gauga ko'a auga fouga keifafoua. Papiau kapa aga'o emia auga keisa, ke ko'a mo keifafoua aisama apako'ania. Kai Deo kapa'ina eifania auga kapa akaiki'a ipauma, gome ega'ina auga Deo ifo ko'a mo eifafoua. Ke Deo kapa'ina eifania auga, Isa Gauga fouga eifafoua. 10 Kaisau Iesu Deo Gauga epako'ania auga, ega'ina iifaga ko'a auga isa gua alogai eka. Kai kaisau Iesu Deo Gauga auga aepako'ania auga, Deo pifoge auga epamia. Gome isa Deo ifo Gauga fouga ko'a mo eifafoua auga aepako'ania. 11 Deo i'a agu pagai maunina epenii'a. Ke agu pagai maunina ega'ina auga Iesu Kristo eegai ekae. I'ina iifaga auga Deo eifa ko'ania. 12 Ke kaisau Deo Gauga epako'ania auga agu pagai maunina eafia. Ke kaisau Deo Gauga aepako'ania auga, agu pagai maunina aeafia.

Nini'ani Fua

13 Lau oi Deo Gauga aka opako'ania aumi eemiai i'ina malelega laulaisa. Ega koa oi agu pagai maunina oafiia auga fologo laoma. 14 I'a Isa ega logoai kapa'ina anina eani auga kainai mo agagoina aisama, aina'a agelogo. Ke i'a i'ina kapulagai Deo eega alao apinoi. 15 Ke kapa'ina Isa agoina auga aina'a elogo auga agalogo aisama, kapa'ina Isa agoinia auga, alogo aafiia efua.

16 Ke aufalao aga'o aaga akina Kristiano papiauga, laomai apala aga'o agekapa kai, laomai apala ega'ina isa afaepamae umania mo koa aisama, isa papiau ega'ina faugai femegamega. Ega koa Deo isa ega apala fe'agegeaina, ke agu pagai maunina fepenia. Kai laomai apala'i isa'i au'i papiau kepamae umani'i mo. Lau isa ega'ina lao'i mai'i fau'iai femegamega alaoma. 17 Ke laomai apala'i ma'oai auga Deo maagai apala'i moa'ina. Ega mo ganinagai laomai apala'i isa'i au'i mae umamo afakepagama.

18 Ke i'a alogo aufalao aga'o Deo gauga emia auga, laomai apala afaekapa mo afaelaolao. Ke Iesu Deo Gauga auga, isa e'ima kania egagaoga puo, Satani isa faagagai kapa aga'o aekapa. 19 Ke i'a alogo i'a auga Deo ega papiau kai, agofa'ai Deo oko akelogo au'i, Satani ega isapuai isa e'ima'i. 20 Ke Deo Gauga emai agofa'ai ikifa epenii'a, ega koa Deo ko'a auga isafa alogo. Ke pau i'a auga Deo ko'a auga, ke Gauga Iesu Kristo fou e'i papiau. Ke Iesu Kristo ega'ina auga, Deo ko'a, ke agu pagai maunina gome auga.

21 Ega puo gauagai, oi deo pifoge'i au'i fomuni'i laoma.

Copyright information for `MEK