bAisaea 40:6-8

1 Peter 1

Lau Peto, Iesu Kristo ega apostolo au aga'o. Lau malele i'ina lapapua oi Deo ekinanimi papiaumi, agofa'ai ago a'ina aumi koa i'opomi, okani okaoka, olao Pontus, Kalatia, Kapadosia, Asia, ke Bitinia ago'iai oague aumi eemiai laulaisa. Ke oi aumi Deo Ama muni kapa'ina agemia elogo auga ega logoai, ke Deo ega Spiritu papiau alo'i epalolofania auga ega pinaugai oi ekinanimi. Ega koa oi Iesu Kristo aina foafia, ke Iesu Kristo ifagai oi emi apala feikulai'i eoma.

Lau lamegamega ega koa Deo ega gafegafe akaiki'a, ke gagao fou alomi fepapogua, fepafakaua laoma.

Afia'ama Ageka Aoniamo Auga

Deo, i'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama auga, tenkiu akaiki'a amapenia, ke amaau afagaina! Isa ega guani akaiki'a ipaumagai i'a mauni mamaga epenii'a. Ega koa i'a Iesu Kristo maeai emaunimue auga faagagai, afia'ama ageka aoniamo auga faafia eoma. Ke ega koa Deo oi kapa'ina foafia eoma ufai eoge eka auga foafia eoma. Ke ega'ina kapa auga, afaelifu, afaeofu, ke laa'i afaemia. Oi emi pako'a faagagai Deo ega isapuai oi age'imaimi mo agelao, Isa papiau ma'oai kania'i ageagamauga auga kinagai kai. Ke Isa papiau ma'oai kania'i feagamauga auga epafua ekae, kina fuagai kai agepafokia. Ega'ina kainai pau oi kina oisomo mo alogai i'opo i'oi'i i'oi'iai alomi fekiekie mo ganinagai, oi alomi egama alogaina. Ke oi emi pako'a auga gold afa eka'egaina. Papiau gold fekapula keoma puo, loai iuma emia mo ganinagai, afaeka aoniamo laa'i agemia. Kai i'opo i'oi'i i'oi'i oi eemi kefai ega koa oi emi pako'a kapula ipauma femia. Ke Iesu Kristo ageapafoki pugu aisama, oi emi pako'ai feau afagainimi, au akaiki'ami fepamiaimi, ke isapu eaea akaiki'a fepenimi laoma. Ke oi Iesu Kristo aloisa mo ganinagai, oi alomi ko'agai isa anina oani. Ke pau isafa isa aloisa mo ganinagai, oi isa opako'ania, ke emi alogama epagai alogaina, agaifa'opo afaekaina. Gome oi emi pako'a fuagai kapa'ina foafia auga, oi lalaumi feisagamau auga pau oafiia.

10 Ufainagai profeta papiau kania'i isagamauga ega'ina auga fouga alo'i ko'agai oko kekapunia, ke oko kegalogo felo keoma. Ke isa Deo ega gafegafe akaiki'a ega'ina oi eemi agemai auga fouga keifafoua. 11 Ke isa Iesu Kristo kina kapagai agekiekie, ke ala agekiekie oma, ke agekiekie afegai Deo ala ageoma isa au akaiki'a agepamia auga ke'opoisa kegakapulaisa keoma. Ega'ina auga, ega'ina kapa'i ma'oai akemia koa kai, Iesu Kristo ega Spiritu isa alo'iai eagu auga kapa ma'oai isa maa'iai epafokia efua. 12 Kai profeta ega'ina kapa'i keifafou'i auga, isa ifo'i fau'iai akeifafou'i kai, oi faumiai keifafou'i auga Deo epalogoni'i. Ke ega'ina kapa'i ufainagai profeta keifafou'i auga, pau oi maamiai keifafou'i. Ega'ina auga Deo ega Spiritu ufai eulaisa emai auga ega isapuai papiau pau oi maamiai iifa faunina Iesu fouga keinogonia. Agelo isafa alafai kegaoma ega'ina kapa'i kegaisa'i, oko'i kegalogo keoma.

Deo Eifani'i Alo'i Felolofa Eoma

13 Ega puo oi ifomi fopafuaimi foagu, laomai felo'i fokapa'i. Ke ifomi fo'ima feloimi. Ke Iesu Kristo ageapafoki pugu aisama, gafegafe akaiki'a oi agoafia auga eegai emi afia'ama fofouga fooge. 14 Ke imoi ina'i ama'i aina'i keafia koa i'opoga, Deo aina foafia, ke Iesu Kristo alologonia alogai, alomiai laomai apala'i mo omaani'i au'i lao'i mai'i kai'iai folopea. 15 Kai oi eifanimi auga alo elolofa koa i'opoga, kapa ma'oai agokapa'i alogai, alomi lolofagai fokapa'i. 16 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: “Oi alomi felolofa, gome lau alou elolofa,”
16 Leviticus 11:44-45; 19:2; 20:7
eoma.

17 Ke oi Deo kai aga'o afegai aeaulao kai, papiau aga'o aga'o kapa'ina kekapa auga kainai mo afa epeni'i auga oifaga Amami ooma. Ega kainai oi inae agofa'ai au a'imi koa i'opomi omia oague alogai, Deo fomani'iaina. 18 Gome kapa aga'o afakepagama auga aguga, oi ufumi apami ee'iai oafiia oagu. Oi ega'ina agugai oaguega kai, Deo oi afami eogeisa ega'ina agugai epapealaimi auga ologo. Kai Isa oi kapa laa'i akemia au'i kapa'iai, silifai, o goldai afami aeogeisa. 19 Kai Iesu Kristo, sipi gauga faagagai isafa, ke kua afuga aga'o laa'i auga ifa kapa akaiki'a ipauma auga faagagai e'afaimi auga ologo felo. 20 Deo agofa'a aepagama koa kai isa ekinaga. Kai Deo ifo ega logoai oi faumiai i'ina kina fua'i alogai isa epaapa fokia. 21 Oi isa faagagai Deo opako'ania. Deo auga isa maeai epamaunimue, ke au akaiki'a epamia. Ega puo oi emi pako'a ke emi afia'ama Deo eegai ooge.

22 Ke oi pau Deo ega iifa muninai opea kainai, oi alomi elolofa. Ega koa oi alomi ko'agai aami akimi Kristiano papiau'i ani'i oani. Ega koa i'opoga mo, foisa felo oi aga'o aga'o alomi ko'a ipaumagai ke alomi fofougai animi foani. 23 Gome oi mauni mamaga oafiia auga, au oga emae auga faagagai aloafia. Kai Deo ega iifa, au oga maaga mauni ekae afaemaemae, ageka aoniamo auga faagagai mauni mamaga oafiia. 24 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Papiau aumauni imaau'i auga mukimuki koa i'opoga,
ke papiau aumauni iisa'i felo'i ma'oai auga ago alo kaikai'i koa i'opo'i.
Mukimuki eogogo, ke kaikai ke'ualai.
25 Kai Lopia ega iifa auga ekae aoniamo.” b 
Copyright information for `MEK