aAisaea 28:16
bSam 118:22
cAisaea 8:14

1 Peter 2

Ke Deo ega iifa ega'ina auga fouga oi maamiai keinogonia.Ega puo kapa ma'oai apala'i ipauma'i au'i, pifoge ma'oai, ke pifogeai papiau felomi koa okagakaga auga laoga maina, ke pikupa, ke pikafa i'oi'i i'oi'i ma'oai fooge me'e'i. Kai imoi mama'i kemauni au'i u'u anina keani alogaina koa i'opo'i fomia, Deo ega iifa u'u ko'a ipauma auga koa i'opoga alomi ko'agai anina foani. Ega koa u'u ega'ina faagagai fouki felao Deo kaniami ageagamauga kinagai kai. Ke oi Lopia Iesu Kristo ega felo gamuga ooponia koa aisama, oi ega'ina fokapa.

Kepo Ekae Aoniamo Auga Ke Deo Ekinani'i Papiau'i

Ke oi Lopia ega'ina kepo ekae aoniamo, papiau keumakalaina kai Deo ekinaga maagai kapa akaiki'a ipauma auga eega fomai. Ke oi isafa kepo ega'ina ekae aoniamo koa i'opoga fomia, Deo oi fepapinauganimi, Isa ega e'a fepaapa. Egae oi Deo ega sakedote au'i koa fomia, Iesu Kristo faagagai Deo pipeni anina eani koa i'opomi fomia, ifomi imaaumi Deo fopalao penia. Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Amoisa, Lau kepo aga'o lakinaga, ke uu'u kapula ipauma kiugai eapa, kapa akaiki'a auga
Sion ikugai laogeisa.
Ke kaisau isa epako'ania auga, afakepapameagaina,”
eoma. a 

Ega puo oi kepo ega'ina opako'ania aumi, kepo ega'ina oi eemiai auga kapa akaiki'a. Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma koa i'opoga mo emia:

“E'a ipaapa au'i kepo keumakalaina auga,
kepo ega'ina pau e'a ega'inagai kiuga uu'uga kapula ipauma emia,”
eoma. b 

Kai kaisau kepo ega'ina akepako'ania au'i fou'i Deo ega iifa pukagai iina eifa oma. Ega'ina kepo auga:

“Kepo aga'o papiau e'i keaga ekaisapua ife'i ke'anina auga,
ke fopa aga'o papiau epa'ualai'i auga,”
eoma. c 

Deo ega iifa pukagai eifania koa i'opoga, isa ega'ina kepogai ife'i ke'anina, gome isa Deo ega iifa muninai akepea. Ega'ina auga Deo isa fau'iai kapa'ina ekapaisa ekae auga, isa faaga'iai emia.

Kai oi auga, Deo ekinanimi papiaumi. Ke oi sakedote, Deo, Kin ega pinauga okapa aumi. Ke oi Deo ega ago papiaumi, ke Deo apuga omia. Ega koa Deo oi uminagai eifalaimi elaoainimi Isa ega eaea felo ipaumagai epakokoimi auga isau afagaina foifafoua eoma. 10 Ufainagai oi auga Deo ega papiau alomia. Kai pau auga oi Deo ega papiau omia. Ufainagai oi Deo ega guani aloafia. Kai pau auga oi Isa ega guani oafiia efua.

11 Ekefa'auagai, lau oi i'ina agofa'agai, ago i'oina aumi, ke au a'imi koa i'opomi oague aumi magogo kapula lapenimi. Ega koa papiau aumauni imaauga kapa'ina apala emaaga, oi lalaumi fou kepipaini auga fomunia. 12 Oi Deo akepako'ania papiau'i epo'iai oague alogai, agu felogai foagu. Ega koa isa oi laomai apala okapa keoma keifa apala penimi mo ganinagai, isa oi felo okapa auga fekeisa, ke Iesu Kristo agemai i'a ageisa'a kinagai aisama, isa Deo au akaiki'a fekepamia laoma.

Isapu Keafia Au'i Aina'i Foafia

13 Papiau epo'iai isapu keafia papiau ke'ima'i au'i aga'o aga'o auga Lopia faugai oi ifomi ega'ina au'i aina'i foafia. Ega'ina au'i auga, kin au akaiki'a'i ma'oai kania'iai auga. 14 Ke kin kafana eulaisa papiau laomai apala'i kekapa'i au'i afa apala kepeni'i, ke papiau laomai felo'i kekapa'i au'i afa felo kepeni'i au'i. 15 Gome Deo ega logo auga, oi laomai felo fokapa, ega koa kafo'o papiau'i oi akelogonimi kai keifa apala peni aagenimi mo au'i ake'i foafuga eoma. 16 Deo agogai auga oi kapa ma'oai agokapa'i agekaina. Kai oi Deo agogai kapa ma'oai agokapa'i agekaina auga laoga maina folopapinaugania, laomai apala'i folomoka'i. Kai oi Deo ega pinauga aumi koa foagu. 17 Ke papiau ma'oai au akaiki'a'i fopamia'i. Ke alomi ko'agai aami akimi pako'a au'i ani'i foani. Deo fomani'iaina, ke kin auga au akaiki'a fopamia.

18 Ke oi kala'afi aumi, oi kapa ma'oai agokapa'i alogai, ke'imaimi au'i fomani'iaini'i ke aina'i foafia. Ke ega'ina agokapa alogai, keopolanimi ke ke'ima feloimi au'i mo faaga'iai ega'ina folokapa. Kai eemiai kefa'i'i akekapa feloimi au'i isafa faaga'iai ega koa fokapa. 19 Gome au aga'o Deo eopolaga kainai, aufalao aga'o isa eegai laomai felo aekapa puogai ekiekie mo ganinagai, gamuga mo ageopo ageafiapia mo auga, Deo isa felo ikapa auga ageoma. 20 Kai oi laomai apala lokapaisa kainai, keaunio kai oi kiekie ega'ina gamuga mo loopo loafiapia mo koa aisama, kapa aga'o felo oi faagamuai afaemia. Kai oi laomai felo lokapa kainai faagamu kepakiekie, ke oi ega'ina kiekie gamuga mo aloopo aloafiapia mo koa aisama, Deo maagai ega'ina auga felo ageoma. 21 Ega'ina puogai Deo eifanimi, gome Iesu Kristo oi faumiai ekiekie. Ke isa ega koa ekapaisa, oi isa iisa mo fo'opo auga keagaga epakinaimi. Ega koa oi isa ife afugai mo fopea eoma. 22 Isa laomai apala aga'o aekapaisa. Ke isa akegai pifoge aga'o akekapulaisa. 23 Ke papiau isa eegai keifa apala aisama, isa e'i iifa afa aeogeisa aeifa apala peni'i. Ke papiau isa faaga kepakiekie aisama, isa iifa aga'o aeifania aepamani'ini'i. Kai isa ifo elogoaina, Deo afa felogai epipeni auga eega elao. 24 Isa ifo imaaugai kolotiai i'a a'a laomai apala'i epuai'i. Ega koa i'a laomai apala'i ee'iai famae kai, alo opai agugai faagu eoma. Ke isa faaga keau kanini'i auga kainai oi Deo maagai felomi omia. 25 Gome ufainagai oi auga sipi keaga i'oina keafia au'i koa omia. Kai pau auga omue omai Deo Sipi I'ima auga, ke lalaumi e'ima auga eegai.

Copyright information for `MEK