aSam 34:12-16

1 Peter 3

Au Papie Fou

Ke kala'afi isa ke'ima'i au'i aina'i keafia koa i'opoga, oi papie aumi, akafami aina'i foafia. Ega koa oi papie kapami akafami Deo ega iifa akepako'ania au'i isafa oi emi laomaisai iifa aga'o aloifania komo mo ooma, ke oi Deo omani'iaina, ke alomi elolofa auga fekeisa. Ke oi emi laomaisai isa fola'a pagaini'i laoma. Ke oi iisami felo amopamia agooma koa aisama, oi faagami afe folopakaikaisa. Ega'ina auga oi fufumi opakaikaisa kapa'i ke tepole, o ou'ou goldai kekapa'i au'i, ke afemi tiapu'i felo'i ipaumagai folokaikai. Kai oi alomi fopakaikaisa. Ke oi alomi iisa felo ega'ina auga, Deo maagai papiau gagafe'i mo eafia, ke komo mo eoma auga, ke alomi kaikaina ega'ina auga laa'i afaemiamia. Ke ega'ina auga Deo maagai kapa akaiki'a ipauma. Gome ufainagai keagu papie'i alo'i elolofa au'i, ke Deo eegai e'i afia'ama keoge au'i auga, ega koa kekapaisa alo'i kepakaikaisa. Ke isa ifo'i akafa'i aina'i keafiia. Ke ega koa kekapaisa auga, Sara akafa Abraham aina eafiia, ke eifaga ega lopia eoma auga koa i'opoga mo kekapaisa. Oi kapa'ina felo auga mo agokapa, ke kapa'ina mo fekemia mo ganinagai, afolomani'i akafami aina'i agoafia paisa koa aisama, oi Sara gauga papiemi, Deo gauga ipaumami.

Ke oi au aumi, papie oi eemiai kekapa koa i'opoga, oi akafami fou oague alogai, oi isafa kapa'ina isa ee'iai okapa auga foopola felo kai fokapa. Ke oi isa fopalopiani'i. Ke ega'ina okapa alogai, oi akafami keapoke akekapula au'i koa ee'iai fokapa, ke Deo ega gafegafeai agu pagai maunina pipenina epipeni auga, isa oi fou kaimialao agoafia auga koa i'opoga laoga maina ee'iai fokapa. Ega koa kapa aga'o oi emi megamega keagaga faekaisapua.

Laomai Felo Okapa Kainai Okiekie Auga Fouga

Ke nini'ani ega'ina laifani'i fuagai auga, oi ma'oai aga'o aga'o alomi aga'omo femia. Ke aga'o aga'o emi kiekie fopua'i. Ke aami akimi koa alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani. Ke aga'o aga'o guami foania, ke ifomi e'elemi fopamiaimi. Ke aufalao aga'o oi eemiai apala ekapaisa koa aisama, oi isa afa folopenimue eegai apala folokapa. Ke aufalao aga'o oi eifa apala penimi koa aisama, oi isa ega iifa afa folopamue, foloifa apala penia. Kai Deo kapa felo'i isa agepenia auga maagai foifania, foifa felo penia. Gome oi ologo Deo oi eifanimi auga i'ina puogai eifanimi, ega koa Deo kapa felo'i oi fepenimi eoma auga foafi'i eoma. 10 Gome,

“Kaisau alo ko'agai ifo ega agu maunina anina eani auga,
ke anina eani kina felo'i feisa'i eoma auga,
mala fe'ima malagai iifa apala'i aga'o faepealai.
Ke fifina isafa fe'ima, fifinagai pifoge iifa'i aga'o fakepealai.
11 Isa laomai apala femunia ke laomai felo fekapa.
Ke isa gagao fekapuga muninai fepiau.
12 Gome Lopia maaga auga,
papiau Isa maagai alo'i opaina au'i ee'iai ekae.
Ke Isa aina auga, isa e'i megamega eegai ekae.
Kai Lopia kaisau laomai apala'i kekapa'i au'i emuni'i.” a 
13 Ke oi alomi ko'agai laomai felo muninai amopea ooma koa aisama, kai aga'o oi afaepalifuimi. 14 Kai oi felo okapa auga puogai papiau oi fekepakiekieimi mo ganinagai, Deo oi kapa felo'i epeniimi efua. Ke oi isa e'i pamani'i folomani'iaina ke foloopopo isafa. 15 Kai alomiai Iesu Kristo auga Lopia alo elolofa auga fopamia. Ke aufa kina fofua foagu, papiau aga'o aga'o oi emi afia'ama oafiia auga gome afekepa'aniaina koa aisama, e'i pa'ani afa fopenimue'i. 16 Kai ega'ina agokapa alogai, Deo maagai kapa'ina felo auga mo foopolaga fokapa, papiau gagafe'i mo foafia, ke au akaiki'ai fopamia'i. Ega koa papiau kapa'i oi Iesu Kristo faugai laomai felo'i okapa'i au'i ee'iai keifa apala, ke kepaagu fofou aagenimi mo au'i, ega'ina meagaina fekepa'aua laoma. 17 Gome oi felo okapa kainai Deo ega logoai okiekie koa aisama, ega'ina auga Deo agogai felo ipauma. Kai oi apala okapa kainai Deo ega logoai okiekie koa aisama, ega'ina auga Deo agogai apala ipauma. 18 Gome Iesu Kristo alo opaina auga, oi alomi opaina laa'i aumi emi laomai apala'i fau'iai emae aga'onia mo, ega koa isa oi Deo eega felaoainimi eoma. Isa imaauga auga keaupugua kai, Deo ega Spiritu ega isapuai isa emaunimue pugu. 19 Ke Spiritu ega'ina ega isapuai isa elao papiau e'i spiritu ketipula au'i maa'iai einogo. 20 Ega'ina au'i auga ufainagai Noa eagu kina'iai sikuna ekapaisa alogai, papiau Deo aina akeafia au'i. Kai Deo alo isa ee'iai eafiapia mo. Ke Deo sikuna ega'inagai papiau oisomo mo, au'i imagea gua mo fei eegai kania'i eagamauga. 21 Ke fei ega'ina auga, pau oi feisai baptismo oafia, ke Deo oi isafa kaniami eagamauga auga feina gouga. Ke ega'ina auga, fei ega'ina oi emi laomai apala'i, ofu koa i'opo'i faagamiai kekae au'i aeikulai'i. Kai oi pako'a iifaga koa okapa, alomi felogai Deo eega olao. Ke baptismo ega'ina auga, Iesu Kristo ega maunimueai, Deo oi kaniami eagamauga auga gouga. 22 Ke Iesu Kristo auga, e'agaukae elao ufai Deo kaina kainai eaguega. Ke agelo ke ufai isapu keafia au'i, ke ufai isapu ma'oai fou isa papagai kemia.

Copyright information for `MEK