aProverbs 11:31

1 Peter 4

Deo Faugai Foagu

Ega puo Iesu Kristo imaaugai ekiekie kainai, oi isafa isa ekapaisa koa i'opoga mo opolaga foafia fofua foagu. Gome aufalao aga'o imaaugai ekiekie aisama, laomai apala ikapa eapakipo. Ega'ina afegai isa eagu alogai, papiau aumauni kapa'ina apala'i emaani'i au'i fau'iai afaeagu. Kai Deo ega logoai kapa'ina anina eani auga faugai ageagu. Gome oi ufainagai Deo akelogonia au'i kapa'ina anina keani au'i mo kapa'i okapai'i emai pau emi kina ekainia. Ega'ina auga oi amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i au'i, ke kapa apala'i omaani'i, ke oinuinu alogaina, ke omiamia oinuinu, ke ogefa a'oa'o akaiki'a ipauma okapaisa, ke pifoge deo'i oau afagaini'i, Deo alo ko'agai anina aeani au'i lao'i mai'i okapai'i. Ke pau laomai apala'i ega'ina kekapa'i au'i auga, oi fiakoa mo isa fou alomia, ega koa kapa'i apala'i ipauma'i ma'o alokapa'i auga eegai kekauai alogaina. Ke isa oi keifa apala peni alogainimi. Kai ega'ina papiau'i auga, Deo efua eague papiau keague au'i ke mae au'i fou e'i laomai apala afa agepeni'i auga maagai isa kapa'ina kekapa auga akeifafoua. Gome ega'ina kainai papiau isa'i kemae efua au'i isafa maa'iai Iifa Faunina Iesu fouga keinogonia. Ega koa Deo papiau aumauni imaau'iai kapa'ina kekapaisa auga i'opoga mo afa fepeni'i kai lalau'i auga, Deo maagai Deo ega aguai fekeagu eoma.

Kai pau kapa ma'oai fekefua laa'i fekemia auga kina emai kainagai. Ega puo oi alomi fo'ima felo, ke opolami felogai foagu. Ega koa oi fomegamega fekaina. Ke ega'ina laagai auga, oi alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani alogaina. Gome oi alomi ko'agai animi agoani koa aisama, ega'ina laoga mainai papiau oi eemiai laomai apala'i ma'o kekapa'i au'i agemoka'i ago'agegeaini'i. Ke aga'o aga'o foifa kokoimi kai ega'ina agokapa alogai foloifa mugumugu. 10 Ke aga'o aga'o Deo eegai pipeni i'oi'i i'oi'i oafii'i au'i pinauga felo auga koa i'opomi fomia, Deo ega gafegafe akaiki'a pipeni'i ega'ina fopapinaugani'i aga'o aga'o fopalagainimi. 11 Ke aufalao aga'o enini'ani koa aisama, isa Deo ega iifa eifafoua auga koa i'opoga fenini'ani. Ke aufalao aga'o papiau epalagaini'i koa aisama, isa Deo kapula epipeni auga kapulagai papiau fepalagaini'i. Ega koa kapa ma'oai agekapa'i alogai, Iesu Kristo faagagai papiau ma'oai Deo mo fekeau afagaina. Ke papiau Deo ega'ina auga au akaiki'a fekepamia ke isapu gome auga fekepamia aoniamo. Amen.

Kristiano Papiaumi Omia Kainai Okiekie

12 Ekefa'auagai, oi i'opo kiekie'i akaiki'a'i oafi'i aisama, ega'ina auga kapa mama'i koa i'opo'i folopamia'i folokauai alogaina. 13 Kai Iesu Kristo ekiekie auga kiekiegai oi isafa okiekie auga alogama fopa'aua. Ega koa isa ega isapu ke eaea akaiki'a agepafokia aisama, oi alomi alogama fepogu laoma. 14 Ke Iesu Kristo aka puogai papiau oi akeifa apala penimi koa aisama, oi auga Deo eegai kapa felo'i oafi'i aumi. Gome Deo ega Spiritu, isapu ke eaea akaiki'a gome auga oi alomiai eague. 15 Kai oi okiekie koa aisama, oi auau aumi, o painao aumi, o kelele akaiki'a'i i'oi'i i'oi'i ma'oai, o aufalao aga'o ago okaina puogai folokiekie. 16 Kai oi Kristiano omia kainai okiekie koa aisama folomeagai. Kai oi Iesu Kristo aka oafiia kainai, Deo foau afagaina. 17 Gome Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga, kina e'ina efua. Ke ega'ina auga Deo ega papiau au'i faaga'iai age'ina. Ke Deo i'a faaga'aisai age'ina a'a laomai felo, o apala afa agepeni'a koa aisama, papiau Deo ega Iifa Faunina kainai akepea au'i auga faaga'iai kapa'ina agemia? 18 Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai eifania koa i'opoga:

“Deo papiau alo'i opaina au'i kania'i feagamauga auga e'inoka koa aisama,
papiau Deo maagai alo'i opaina laa'i au'i,
ke laomai apala'i kekapa'i au'i auga faaga'iai kapa'ina agemia?” a 
19 Ega puo kai mo Deo ega logoai kekiekie au'i auga laomai felo mo fekekapa faefuafua. Ke ega'ina akekapa alogai, isa e'i agu maunina isa Epagama'i Auga, ke e'i pako'a eegai akeoge agekaina auga imagai fekeogeaua.

Copyright information for `MEK