aProverbs 3:34

1 Peter 5

Iifi E'a Au'i Akaiki'a'i Ke Au Agu'a'i Fou Fou'i

Ke lau oi epomiai iifi e'a au akaiki'a'i au'i koa i'opo'i iifi e'a au akaiki'au aga'o, ke Iesu Kristo i'a fau'aisai ekiekie auga fouga ko'a mo laifafoua au. Ke lau isafa isa agemai ega isapu, ke eaea akaiki'a fou agepafokia aisama, lau isa fou kai'alao ega'ina isapuga agaafia. Lau oi iifi e'a au akaiki'ami aumi lagoinimi: Oi sipi i'ima au'i koa fomia, Deo ega papiau sipi koa i'opo'i fou oague au'i fo'ima felo'i. Kai ega'ina agokapa alogai, oi fokapa puogai folokapa kai, Deo anina eani oi alomiai anina oani puogai fokapa eoma koa i'opoga mo fokapa. Ke ega'ina alogai moni folomogemoge laina kai, alomi ko'agai papiau fopalagaini'i. Ke Deo oi papiau kapa'i epeniimi fo'ima'i eoma auga pinaugaga fokapa felo kai, oi ifomi mo emi isapuai ega'ina papiau'i fololopialaini'i. Ke oi isa kapa'ina fekekapa auga fopakina'i fekekapa. Ke Sipi I'ima'i Lopiaga auga ageapafoki aisama, isa oi kin kania'iai kraon keoge auga koa i'opoga iisa felo ipauma, isapuga ke eaea akaiki'a laa'i afaemia auga agepenimi.

Ke oi au agu'ami aumi isafa, oi iifi e'a au akaiki'a'i au'i aina'i foafia. Ke oi ma'oai auga ifomi e'elemi fopamiaimi laoga maina auga foafi inokania, papiau aga'o aga'o ee'iai fokapa. Gome

“Deo kaisau ifo'i au akaiki'a'i kepamia'i au'i ee'iai eapa emuni.
Kai kaisau ifo'i e'ele'i kepamia'i au'i ega gafegafe akaiki'a epeni'i.” a 
Ega puo Deo ima isapuga akaiki'a papagai auga oi ifomi e'elemi amopamiaimi. Ega koa kina agekaina aisama, Isa oi ageafiakaemi au akaiki'ami agepamiaimi. Ke Deo oi eopopolainimi puo, oi emi opopo ma'oai amopiuni'i Isa eega kegalao.

Ke oi ifomi fo'ima feloimi, ke maami fekiakae foagu. Gome oi emi ou auga tiapolo laion koa eagaga epea aisoge papiau aga'o ekapuga gakogopa eoma. Kai oi emi pako'ai foapa kapula kai isa foumakalaina. Gome agofa'ai oi aami akimi Kristiano au'i oi kiekie alo'iai okoko au'i i'opo'i mo isa alo'iai kekoko auga ologo.

10 Ke Deo gafegafe ma'oai inagome auga, Iesu Kristo faagagai oi eifanimi, Isa ega isapu, ke eaea akaiki'a fou akeka aoniamo auga foafia eoma. Ke oi kina pika koa mo agokiekie afegai, Isa ifo oi emi kiekie eegai agepapealaimi. Ke Isa oi emi pako'ai agepakapulanimi afololao afolomai, ke emi pako'a agoafiapia. 11 Deo ega'ina auga, isapu akaiki'a inagome auga fopamia aoniamo. Amen.

Pamego Fua

12 Ke malele i'ina ofola'oga mo auga, Silas lau lapako'ania ke akiu koa lapamia auga epalagainiau lapapua eemi efai. Ega koa lau oi magogo kapula fapenimi, ke i'ina iifaga auga Deo ega gafegafe akaiki'a ko'a ipauma auga faifafoua laoma. Deo ega gafegafe ega'ina alogai foapa inoka.

13 Ke Babilon agogai iifi e'a aga'o, Deo oi fou kaimialao ekinanimi auga ega pamego iifa'i oi eemiai eulaisa. Ke Mako lau gau koa i'opoga lapamia auga isafa ega pamego iifa'i oi eemiai eulaisa. 14 Ke alomi ko'agai aga'o aga'o animi oani auga laoga mainai, aga'o aga'o fopamegonimi.

Lau lamegamega ega koa Deo ega gagao, oi Iesu Kristo fou omia aumi ma'oai fepenimi laoma.

Copyright information for `MEK