1 Thessalonians 1

Lau Paulo, i'ina malelega lapapua, Silas, ke Timoti aumai oiso akamaisai laulaisa oi Deo ega iifi e'a papiaumi Tesalonika taoninai oague aumi eemi efai. Oi auga Iesu Kristo opako'ania kainai, Deo Ama auga, ke Lopia Iesu Kristo fou e'i papiau omia.

Lai i'a Ama'a Deo amegamega penia, ega koa Lopia Iesu Kristo fou e'i gafegafe akaiki'a, ke e'i gagao fou fekepenimi foagu felo aoma.

Tesalonika Taonina Papiau'i E'i Pako'a Faugai Paulo Deo Tenkiu Epeniia

Lai amegamega aisama, oi aopolanimi faumiai Deo tenkiu apenia aefuafua. Ke oi Iesu Kristo opako'ania, ke emi pako'ai pinauga okapai'i auga fouga alogo. Ke oi alomi ko'agai Deo papiau fou ani'i oani alogaina kainai, ala opinauga oma auga isafa fouga alogo. Ke oi emi afia'ama Lopia Iesu Kristo eegai oogeisa kainai, kina apala'i oafii'i ganinagai, gamu'i mo ooponia oafiapia mo, emi pinauga okapaisa paisa. Ega'ina kapa'i ma'oai okapai'i au'i, aufa kina emai megamegai, Ama'a Deo agogai aopolanimi aefuafua.

Aau akiu Kristiano papiaumi, lai Deo tenkiu apenia, gome alogo Isa alo ko'agai oi animi eani alogaina kainai ekinanimi ega papiau omia. Gome lai iifa faunina Iesu fouga auga, nini'anina mo oi eemi alafaiseina kai, Deo ega isapuai isafa mirakulo kemia oisa'i, ke Deo ega Spiritu oi guami eafi opogaina kainai, iifa faunina Iesu fouga auga iifa ko'a ipauma paisa auga ologo. Ke lai oi epomiai aagu aisama, oi kaimiai emai agu ala akapa oma auga isafa oisa ologo. Ke oi lai oisamai iisamai mo o'opoisa, ke ega koa okapaisa Lopia Iesu Kristo isafa iisa mo o'opoisa. Kai ega'ina okapaisa alogai, papiau oi keafi apalanimi okiekie alogaina mo ganinagai, Deo ega Spiritu alogama epipeni auga alogamagai, iifa faunina Iesu fouga oafiia opako'ania. Ke ega koa okapaisa kainai, oi auga Masedonia ke Akaia ago'iai pako'a papiau'i ma'oai kapa'ina fekekapa auga opakina'i kekapaisa. Ke iifa faunina Iesu fouga oi faagamiai epealai auga, Masedonia ke Akaia ago'i mo aelao kai, oi Deo opako'ania auga fouga afu ma'oai elao kelogo. Ega kainai lai ega'ina faagagai nini'ani aga'o afalaifania. Gome lai oi eemi afai aisama, ega'ina papiau'i ifo'i oi lai ala oifa koko omaimai auga, fouga maamaisai keifania. Ke ega'ina mo laa'i kai, oi deo pifoge'i omunii'i kai Deo ko'a eaguega, afaemaemae auga oaipenia, ega pinauga okapa auga isafa, fouga maamaisai keifania. 10 Ke Deo eoge Iesu Kristo maeai epamaunimue auga, isa Deo ega guakupu agemai auga eegai kania'a eagamauga. Oi Deo Gauga ega'ina auga ega mai pugu o'ima auga isafa fouga maamaisai keifania.

Copyright information for `MEK