1 Thessalonians 2

Paulo Ega Pinauga Tesalonika Taoninai Auga Fouga

Aau akiu Kristiano papiaumi, oi ologo lai oi eemi afai auga, alafai aage mo kai anina eogeisa. Oi lai Filipi taoninai keafi apalanimai akiekie, ke keifa apala penimai auga isafa fouga ologo. Ega'ina alogai papiau ma'o lai kapa'ina akapa auga anina akeani puo, kegapaapa kipoimai keoma mo ganinagai, i'a a'a Deo ega pipalagaisai, lai aaipa, akapula, Isa ega iifa faunina Iesu fouga oi maamiai aifafoua. Gome lai magogo kapula oi apeniimi auga, lai pifoge iifa'i amaifani'i maami amala'a me'e aoma puo alaifani'i, o lai opolamaisai apala aopolaga puo alaifani'i, o oi afogeimi aoma puo alaifani'i. Kai lai Deo elogoainimai iifa faunina Iesu fouga faifafoua eoma aumai koa anini'ani. Ke lai papiau alo'i apagama aoma puo alapinauga kai, Deo i'a alo'aisai kapa'ina aopolani'i e'opo'i auga, alo apagama aoma puo apinauga. Oi ologo lai emai inogoai, emai nini'ani felogai papiau fafoge'i alaoma, o lai pifogeai nini'ani ma'o alaifani'i ega koa emai mogemoge alaogefake. Deo elogo lai kapa'ina aifania auga ko'a'i moa'ina. Ke lai papiau ee'iai au afagai amaafia auga keagaga alakapunia. Ke oi o kai aga'o isafa eegai ega koa alakapaisa.

Ke lai Kristo ega apostolo kainai oi epomiai aagu aisama, meau fapenimi koa kai, lai papie aga'o gauga e'ele'i e'ima felo'i koa i'opoga amia, gagafemi mo aafiia. Ke lai alomai ko'agai oi animi aani kainai, alomai gamagai mo iifa faunina Iesu Kristo fouga maamiai aifafoua. Ke ega'ina mo alakapaisa kai, ifomai imaaumai isafa alogoaina oi apalagainimi, gome oi lai gaumai ipaumami koa omia. Aau akiu Kristiano papiaumi, iifa ko'a lai ainogo alogaina, ke meau aafii'i, ke aafipugu auga oi oopolani'i. Ega'ina alogai lai ifomai faumaisai gapi gani apinauga, ega koa lai Deo ega iifa faunina oi maamiai aifafoua alogai, kai aga'o meau falapenia aoma.

10 Ke lai oi Iesu Kristo opako'ania aumi fou aagu aisama, oi ifomi lai kapa'ina akapaisa auga oisa, ke Deo isafa eisa. Ega'ina alogai lai Deo agogai alo opai aumai amia, ke oi ma'oai eemiai laomai felo'i mo akapai'i, ke kapa apala aga'o alakapaisa kainai, papiau lai puo aga'o akepenimai. 11 Gome oi ologo, lai au aga'o ifo gauga ala e'ima oma'i koa i'opoga mo, oi aga'o aga'o ega a'ima omaimi. 12 Ke ega'ina akapaisa alogai, magogo kapula apeniimi emi pako'ai foapa inoka aoma, ke alomafu oafii'i aisama apaameimi. Ke a'augainimi alafua, ega koa Deo oi eifanimi ega agofa'ai fokoko, ke ega eaea isapu akaiki'a fou alogai foagu eoma auga, oi ala foagu oma eoma auga mo agugai foagu aoma.

13 Ke lai aufa kina isafa Deo tenkiu apenia aefuafua, gome oi Deo ega iifa lai eemaisai a'o ologonia auga oafiia aisama, oi ega'ina iifaga papiau aumauni e'i iifa alopamia aloafia kai, Deo ega iifa ko'a ipauma opamia oafiia. Ke pau ega'ina iifaga oi Iesu opako'ania aumi emi agu alogai ekae epinauga. 14 Gome aau akiu Kristiano papiaumi, oi auga Iudea agogai Deo ega iifi e'a papiau'i Iesu kepako'ania au'i kapa'ina kekapa auga iisa'i mo o'opoisa. Gome Deo ega iifi e'a papiau'i Iudea agogai au'i, Iudea papiau'i isa keafi apalani'i kekiekie koa i'opoga, oi ifomi emi ago papiau'i isafa keafi apalanimi okiekie. 15 Ke Iudea papiau'i ega'ina au'i mo Lopia Iesu keaupugua, ke profeta au'i isafa keaupugui'i. Ke ega'ina mo papiau'i keoge lai keulaimai egae apealai. Ke isa keuniaimoimo ega koa kekapaisa, lai kegapaapa kipoimai Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai falanini'ani ega koa kania'i faeagamau keoma. Ega kekapa oma puo, Deo alo kepamafua, ke papiau ma'oai isafa e'i ou kemia. Ega koa emia isa ifo'i e'i laomai apala'i laagai kegoaisa kemaimaiseina pau ealogai alogaina. Ega kainai pau Deo ega guakupu isa ee'i emai efua.

Paulo Alafai Gaoma Tesalonika Papiau'i Gaisa'i Pugu Eoma

17 Kai aau akiu Kristiano papiaumi, lai oi eemiai kepapealaimai auga epo aemaefa. Kai ega'ina kekapaisa aisama, lai imaaumaisai auga kepapealaimai kai, opomaisai auga oi eemiai akepapealaimai. Ega'ina alogai lai auniaimoimo alafai amaoma amafai amaisami pugu aoma. 18 Gome lai anina aani oi eemi afai aoma. Ko'a lau Paulo auga mafai paisa laoma la'opoisa, ke la'opo'opo pugu kai, Satani lai epaapa kipoimai puo aekainimai. 19 Gome lai emai afia'ama kapa'ina, ke emai alogama kapa'ina, ke kapa'ina felo akapaisa, ega koa muni Deo eegai afa felo agaafia, ke i'a a'a Lopia Iesu Kristo agemai aisama againa'au? Ega'ina auga oi laa'i ma? E, ega'ina auga oi paisa. 20 Iifa gome oi auga lai emai aina'au, ke emai alogama.

Copyright information for `MEK