1 Thessalonians 3

Ke lai oi eemi alafai alaisami epo emaefa mo ganinagai, ifomai mo aopolaga, lai Atens taoninai agaagu auga felo aoma puo, egae mo aagu. Kai lai akimai Timoti Kristiano auga, lai koa i'opomai Deo ega pinauga ekapa auga, ke iifa faunina Iesu Kristo fouga ipapea auga mo aulaisa efai, oi fepakapulanimi, ke emi pako'ai kapula fepenimi aoma. Isa ega fekapa oma, ega koa papiau oi keafi apalanimi ganinagai, oi epomiai kai aga'o fae'ualai, ma'oai fokapula Iesu Kristo fopako'ania paisa aoma. Gome oi ologo i'a auga fekeafi apalani'a paisa keafi apalani'a. Ke iifa ko'a lai oi fou aagu aisama, apaini kakaumi i'a akeafi apalani'a aoma. Ke oi ologo felo, lai aifania koa i'opoga mo pau faaga'aisai emia. Ega kainai lau oi ala oagu oma auga fouga alalogo epo emaefa aisama, faagu auga aekainia. Ega puo Timoti laulaisa efai ega koa oi Iesu opako'ania paisa ma auga malogo laoma. Lau ega koa lakapaisa auga, i'opo papiauga afefai keaga aga'ogai afe'opoimi, ke lai egae emai pinauga akapaisa auga, kapa aga'o laa'i afemia auga mani'ina lapa'aua puo ega lakapa oma.

Timoti Oi Foumi Felo Emai Eifania

Kai Timoti pau mo oi eemiai emai lai eemaisai, ke oi foumi felo Iesu opako'ania paisa, ke alomi ko'agai Deo, ke papiau ma'oai ani'i oani auga fouga eifania. Isa lai epainimai eifa oi lai kapa'ina felo akapaisa auga oopolani'i aefuafua eoma. Ke lai alafai amaoma amaisami aoma koa i'opoga, oi isafa alafai amooma lai amoisamai ooma auga isafa fouga maamaisai eifania. Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, lai akiekie ke papiau lai keafi apalanimai mo ganinagai, lai oi foumi ega koa alogo, ke emi pako'a alopua'afuga auga isafa fouga alogo aisama, emai kiekieai faapoke koa auga, kapula epeniimai. Gome oi pau Lopia Iesu opako'a kapulania, ke emi pako'ai oapa kapula puo lai pau alogamai aague. Ke oi Iesu Kristo opako'ania paisa, ke emi pako'ai oapa inoka kainai, lai Deo agogai alomai egama alogaina. Ke emai alogamai oi faumiai Deo tenkiu agapeni afe'aina afaekaina. 10 Ke lai gapi gani alomai ko'agai amegamega, ega koa lai oi eemi fafai faisami pugu, ke emi pako'ai kapa'ina eegai oafi'afu auga fapenimi aoma.

11 Ke pau auga lai amegamega, ega koa i'a Ama'a Deo ifo, ke a'a Lopia Iesu Kristo lai emai keaga oko fekepakaisa oi eemi fafai aoma. 12 Ke lai amegamega ega koa Lopia oi alomi ko'agai papiau ani'i foani alogaina auga laoga maina alomiai fepaukia, fepapogua felao fepafakaua, ega koa aga'o aga'o animi foani, ke lai oi animi aani koa i'opoga, papiau aage'i ganinagai ani'i ega foani oma aoma. 13 Ke Isa alomi kapulaga gapenimi, ega koa muni i'a a'a Lopia Iesu, ke papiau alo'i opaina au'i fou akemai aisama, oi i'a Ama'a Deo maagai laomai apala aga'o okapaisa auga puo faepenimi, ke alo opai aumi mo fomia aoma.

Copyright information for `MEK