1 Thessalonians 4

Ala Faagu Oma Deo Alo Fapagama

Aau akiu Kristiano papiaumi, emai nini'ani fuagai auga, lai oi ala foagu oma, ega koa Deo alo fopagama auga maamiai aifania, ke iifa ko'a oi ega'ina agugai oague. Ke pau auga, lai Lopia Iesu akagai agoi penimi, ke apaini kapulanimi Deo alo fopagama kapa'i au'i ma'o ma'o mo fokapa'i aoma. Gome lai Lopia Iesu ega isapuai oi kapa'ina fokapa auga nini'ani'i kapula'i maamiai aifani'i ologo efua.

Ke Deo anina eani auga, oi Isa maagai alo lolofa aumi fomia, ke papiau aga'o fou aloamage auga fou folofeu aage mo eoma. Ke oi aga'o aga'o fomalele ifomi imaaumi fo'ima felo, ega koa Deo maagai alo opai lao'i mai'i fokapa'i, ke papiau isafa ago'iai kagakaga felo'i mo fokapa'i. Ke oi papiau Deo akelogonia au'i, papiau i'oina aga'o fou fekefeu aage mo auga mo laoga maina anina keani au'i koa folomia. Ke ega'ina agokapa alogai, kai aga'o ifo aaga akina Kristiano auga eegai laomai apala aga'o faekapa, ke papiau ega'ina faepapinauga ega amu faeafi'i. Gome lai oi maamiai aifa kakaua, ke ainami apalogo koa i'opoga, Lopia papiau kapa'i laomai apala'i ega koa'i kekapa'i au'i afa apala agepeni'i aoma. Gome Deo i'a eifani'a auga, i'a laomai apala'i fakapa'i alo'a feofu eoma puo aeifani'a kai, i'a Isa maagai alo lolofa agugai faagu eoma kainai eifani'a. Ega kainai kaisau nini'ani kapula'i i'ina eumakalaini'i auga, papiau aumauni aeumakalaina kai, Deo ega Spiritu oi epenimi auga Deoga eumakalaina.

Ke pau alomi ko'agai aami akimi aga'o aga'o ani'i foani auga fouga afalapapua eemi afaefai, gome Deo ifo ega Spirituai oi epamalelenimi aga'o aga'o animi foani eoma. 10 Ke iifa ko'a, oi Masedonia agogai aami akimi Kristiano au'i ma'oai alomi ko'agai ani'i oani. Ega mo ganinagai lai oi apaini kapulanimi, ega koa alomi ko'agai aami akimi ani'i foani pagainia aoma.

11 Ke oi gagao aguga auga anina foani alogaina, ke ifomi emi pinauga mo fokapa kai, aufalao aga'o kapa'ina ekapa auga folo'augaina. Ke lai apainimi koa i'opoga, ifomi imamiai kapa'ina anina oani auga fokapa foafia. 12 Ega agokapa oma aisama, kina ma'o emi agu alogai kapa'ina anina oani auga aufalao aga'o gakapa gapenimi afolooma kai, ifomi imamiai agokapa agoafia. Ke ega koa agokapa aisama, afe papiau'i pako'a papiau'i laa'i au'i oi au akaiki'ami akepamiaimi.

Lopia Ega Mai Pugu Kina

13 Aamai akimai Kristiano aumi, lai anina aani oi papiau kemae au'i fou'i fologo aoma. Ke papiau isa'i muni kapa'ina agemia afia'amaga akepa'aua puo, alo'i emafu au'i koa i'opo'i folomia aoma. 14 Lai apako'ania Iesu emae ke emaunimue pugu aoma. Ega puo lai apako'ania kaisau Iesu kepako'ania kai kemae au'i, Deo Iesu agemaiseina pugu aisama, ega'ina papiau'i isafa isa fou agemaiseini'i. 15 Ke i'ina auga Lopia ifo ega iifa oi maamiai aifania. I'a pau aague au'a, aaguega kai Lopia Iesu agemai pugu koa aisama, papiau kemae au'i afalaka'egaini'i afalaufai afalalao. 16 Gome Lopia ifo ufai ageake agemai ageifa kapula, ke Deo ega lopia agelo ainagai, ke Deo ega fi'i iipina agemia aisama, papiau kapa'i Iesu kepako'ania kai, kemae au'i akeu'e kaukau. 17 Ke ega'ina afegai, i'a maa'a maunina kepua'afuni'a aaguega au'a, mae au'i keu'e au'i fou agaapafou agalao au'oniai apuapuai Lopia fou agapiaogai. Ke ega koa agemia, i'a Lopia fou agaagu aoniamo. 18 Ega puo i'ina iifa'iai aga'o aga'o magogomi foauga kapula fopenimi.

Copyright information for `MEK