1 Thessalonians 5

Fofua Foagu Lopia Ega Mai Pugu Fo'ima

Aau akiu Kristiano papiaumi, Lopia kina maaga kapagai agemai o gaika agemai auga fouga afalapapua eemi afaefai. Gome oi ologo felo, Lopia agemai pugu aisama, gapiai painao auga koa agemai. Ke ega'ina alogai papiau akeifa akeinaka, “Lai aagu felo alogaina, ke gagaoai aague,” akeoma. Kai isa ega'ina keifaifania kai, fiakoa mo auokaoka agemia, papie gamauni eoma ekiekie koa i'opoga kiekiegai akekiekie, ke akepiaukoko afaekaina.

Kai aau akiu Kristiano papiaumi, oi auga uminagai aloagu puo, i'ina kina agemai aisama, painao auga papiau e'i e'ai ekoko epakauaini'i koa i'opoga afaepakauainimi. Oi auga eaea ke kina gauga aumi. Ke i'a ma'oai auga gapi, ke umina gauga au'a laa'i. Papiau isa'i kefeu. Kai i'a auga ega koa falakapa kai, opo'a ke alo'a fofougai maa'a fekiakae ifo'a faisa feloi'a. Gome kaisau kefeu au'i gapiai kefeu ke kaisau keinuinu au'i gapiai keinuinu. Kai i'a auga kina gauga au'a kainai ifo'a fa'imai'a. Ke ega'ina agakapa alogai, ifani au'i olaga'iai auli keoge'i ifo'i faaga'i kepakaisapua koa i'opoga, a'a pako'a Iesu eegai aoge auga, ke papiau Deo fou ani'i aani auga laoga maina ifani au'i e'i auli koa fapamia, olaga'aisai faoge fapakaisapui'a. Ke ifani au'i ifani kelao alogai kania'i ipakaisapua aulina kania'iai keoge koa i'opoga, Iesu Kristo i'a kania'a eagamauga auga afia'amaga, kania'a ipakaisapua aulina fapamia kania'aisai faoge. Gome Deo i'a ekinani'a auga, Isa ega guakupu kiekie fapa'aua aeoma kai, i'a a'a Lopia Iesu Kristo fapako'ania, ke kania'a feagamauga eoma puo ekinani'a. 10 Ke Lopia Iesu Kristo i'a fau'aisai emae, ega koa i'a famae ma, faagu ma ganinagai, isa agemai pugu aisama, i'a isa fou aga'omo famia faagu eoma. 11 Ega puo oi okapa aefua koa i'opoga, aga'o aga'o magogo kapula fopenimi, ifomi emi pako'ai fopaukimi.

Fua Nini'anina

12 Ke pau aamai akimai Kristiano aumi, lai oi agoinimi kaisau oi epomiai kepinauga kapula au'i, ke au akaiki'a'i Lopia faugai oi ke'imaimi magogo kapula kepenimi au'i au akaiki'a'i fopamia'i. 13 Ke papiau ma'oai au akaiki'a'i opamia'i koa i'opoga kai, isa auga e'i pinauga kainai alomi ko'agai isa ani'i foani, ke au akaiki'a'i ipauma'i fopamia'i. Ke ma'oai aga'o aga'o gagaoai foagu. 14 Ke aamai akimai Kristiano aumi, lai oi agoinimi papiau kapa'i ke'apolo kapa aga'o akekapa kai, kelao kemai aage mo au'i aina'i fopalogo ega koa fakekapa. Ke papiau kapa'i alo'i emani'i au'i magogo'i foauga kapula fopeni'i. Ke papiau kapa'i e'i pako'ai keapoke au'i fopalagaini'i e'i pako'ai fekeapa inoka. Ke papiau ma'oai ee'iai emi alomafu emi guakupu foafiapia mo. 15 Ke foisa felo, ega koa aufalao aga'o apala ekapaisa puo, isa ima afa folooge. Kai oi aga'o aga'o eemiai fogafegafe, ke papiau ma'oai isafa ee'iai fogafegafe.

16 Ke oi aufa kina alomi gamagai mo folao fomai. 17 Ke fomegamega faefuafua. 18 Ke kina felo ma apala ma foafia ganinagai Deo tenkiu fopenia paisa. Gome oi Iesu Kristo opako'ania kainai, Deo kapa'ina anina eani auga ega fokapa oma eoma.

19 Ke Deo ega Spiritu oi alomiai lo koa eaga auga, foloafialo. 20 Ke papiau isa'i profeta koa akemia Deo ega iifa maamiai afekeifania koa aisama, oi ega'ina iifaga ama'ama iifaga folopamia. 21 Ke kapa ma'oai fo'opo'i, ke felo'i au'i mo foafiapi'i. 22 Ke laomai apala'i ma'oai fomuni'i.

23 Lai amegamega ega koa Deo ifo gagao inagome auga, oi kapa ma'oai okapa'i au'i faaga'iai alo lolofa aumi fepamiaimi aoma. Ke i'a a'a Lopia Iesu Kristo agemai pugu aisama, lalaumiai, alomiai, ke imaaumiai laomai apala aga'o okapaisa faeoma puo faepenimi aoma. 24 Iifa gome Deo oi eifanimi auga kapa'ina epako'ania eifania auga agekapa. Ega puo lai apako'ania kapa'ina amegamega penia auga agekapa paisa.

25 Aamai akimai Kristiano papiaumi, lai faumaisai fomegamega aoma. 26 Ke oi alomi ko'agai aami akimi Kristiano papiau'i aga'o aga'o fopamegonimi. 27 Ke lau Lopia akagai oi laifa kapula penimi ega koa i'ina malelega Kristiano papiau'i ma'oai ago'iai ikuapina femia laoma.

28 Ke lau lamegamega ega koa i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a oi eemiai feka laoma.

Copyright information for `MEK