1 Timothy 1

Lau Paulo. Deo i'a kania'a eagamauga auga, ke Iesu Kristo ega mai pugu a'ima auga fou kepaini kapulaniau Iesu Kristo ega apostolo kepamiaisau. Pau i'ina malelega lapapua laulaisa Timoti oi eemu efai. Iifa faunina Iesu fouga maamuai laifania efua auga lopako'ania kainai, oi lau gau ko'a ipaumamu koa i'opoga lomia. Lau alou ko'agai ke guau fofougai oi faumuai i'a Ama'a Deo ke a'a Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peni'i, ega koa guamu fekeania e'i gafegafe akaiki'a ke e'i gagao fou fekepenio foagu felo laoma.

Pifoge Pamalelega Au'i Fopaini Kapulani'i Fakepamalele

Papiau isa'i lau oi maamuai Deo ega iifa lapamalele koa akepamalele kai, pamalele i'oinagai kepamalele auga fouga lalogo. Isa e'i pamaleleai aufa kina ufu'i apa'i e'i mauni ninina aeapakipo auga fou'i opo'i fofougai keopolani'i keifani'i, ke isonioni pifoge'i isafa keifani'i aefuafua. Ega'ina papiau'i ega koa kekapa puo, isa Deo kapa'ina anina eani fekekapa eoma auga alo'i ko'agai akekapa. Ke isa kapa'ina kekapa auga kapa aga'o aepagama kai akekua aage'i mo kepa'uegeni'i. Ke e'i pamaleleai papiau Deo akepako'ania kai alo'i mo kepama'o. Lau anina laani oi ega'ina papiau'i ee'i folao fopaini kapulani'i ega'ina kapa'i fakepamaleleni'i pugu laoma. Ega puo Masedonia ago malao laoma alogai, oi lapaini kapulanio Efesus taoninai foagu ega'ina papiau'i fokaisapu'i fakepamalele laoma. Kai papiau alo'i ko'agai Deo ega iifa fekepako'ania ke pifogeai fakekapa. Isa ifo'i fekepa'ani peni'i, ke Deo maagai kapa'ina apala auga fakekapa kai felo mo fekekapa. I'ina iifa'i Deo eifa kapulani'i i'a Iesu apako'ania papiau'a kai'iai fapakai'i eoma. Ke alo'a ko'agai papiau ani'i agaani aisama, ega'ina kapa'i faaga'aisai akemia. Kai papiau isa'i ke'ualai i'ina iifa'i kai'iai akekai, keaga i'oinagai kepea. Isa e'i pamaleleai kapa aga'o aegama kai kenini'ani aage mo.

I'ina papiau'i Moses ega iifa oko akelogo felo kai anina keani papiau kegapamaleleni'i keoma. Ke kapa'ina isa keifania auga isafa akelogo felo kai, papiau maa'iai keifa fai'i aage mo.

Kapa Puo Deo Ega Iifa Epenii'a

I'a alogo felo, papiau kapa aga'o kegakapa keoma kai Moses ega iifa muninai akepea koa aisama, kapa'ina felo ke apala auga akelogo ke felo mo akekapa. Ke papiau Deo aina kainai akepea au'i kapa'ina apala'i kekapa'i au'i fekelogo eoma puo, ega iifa ekapai'i Moses epeniia auga isafa alogo felo. Kai Moses ega iifa auga Deo maagai alo opai au'i apu'i aeoma kai, Deo kemunia ega iifa laagai keaopagai au'i apu'i eoma. Ega'ina papiau'i auga, Deo keumakalaina kai ifo'i kapa'ina anina keani au'i mo kekapa'i au'i. Deo akeau afagaina au'i. Alo'iai laomai apala epogu au'i. Deo ke papiau fou keifa apala peni'i au'i. Ina'i ama'i keaupugu'i au'i. Papiau keaupugu'i au'i: 10 Papiau aga'o fou akeamage kai fou kefeu aage mo au'i. Maguae maguae mo fou, ke papie papie mo fou amage koa laoga maina kekapa au'i. Papiau keafi'i ke'afa'afalaini'i au'i. Pifoge au'i. Papiau maa'iai nini'ani kapula kekapaisa kai muninai akepea au'i. Ke kaisau iifa faunina Iesu fouga lau lapamalele auga kepamafua au'i fau'iai, Deo ega iifa Moses epeniia kainai fekepea eoma. Deo papiau kapa felo'i epeni'i auga lau epako'aniau kainai, iifa faunina Iesu fouga ega'ina papiau maa'iai faifafoua auga pinaugaga epeniiau. Ke iifa faunina Iesu fouga ega'ina alogai, Deo ega isapu ke ega kapula epakinai'a.

Paulo Iesu Ega Gafegafe Akaiki'a Epeniia Auga Fouga Eifania

12 Lau i'a a'a Lopia Iesu Kristo tenkiu akaiki'a ipauma lapenia. Isa lau kapula epeniiau ke epako'aniau ega pinauga alakapa agekaina eoma. Ega puo ekinaniau ega pinauga fakapa eoma. 13 Ufainagai lau Iesu eegai laifa apala, ke Iesu kepako'ania papiau'i laafi apalani'i, ke lapalifu alogaini'i kai felo mo lapamia. Ega'ina lakapai'i mo ganinagai isa ega guani lau epakinaisau, gome ega'ina alogai lau iifa faunina Iesu fouga alalogo ke Iesu Kristo alapako'ania.

15 Laomai apala'i kekapa'i papiau'i epo'iai lau auga apalau ipaumau. Kai Iesu Kristo guau eaniia e'u apala ma'oai eafiapi'i mo kai, ega gafegafeai kaniau eagamauga. Ega puo Iesu Kristo laomai apala'i kekapa'i au'i kania'i gaagamauga eoma kainai emai agofa'ai auga iifaga ko'a ipauma. Papiau ma'oai i'ina iifaga fekepako'ania auga ekainia. Iesu Kristo papiau muni isa akepako'ania aisama, Deo isa agu pagai maunina afuga agepeni'i auga elogo. Ega aisama papiau e'i laomai apala'i ageafiapi'i mo, lau faagauai ekapaisa koa i'opoga isa isafa faaga'iai agekapa auga gapakina'i eoma. 17 Deo Iesu eulaisa iina koa ekapaisa puo, iifa gome Isa Kin ipauma. Ke Isa mauni gome auga kainai afaemaemae. Isa papiau aumauni maa'aisai afalaisa kai Isa ifogamo Deo ipauma. Lau alou ko'agai ke guau fofougai lamegamega ega koa i'a Deo akaiki'a fapamia ke faau afagaina faefuafua laoma. Amen.

Paulo Timoti Kapa'ina Fekapa Auga Epainimue Pugu

18 Timoti gau ko'a koa lapamiaiso aumu, lapaini kapulanio pugu. Papiau fou'i maamuai laifa kakaua au'i oi imamuai laogeuka'i. Ega'ina papiau'i fopaini kapulani'i pamalele pifoge'i fakepamalele pugu. Kai oma'e pagu papiau isa'i Deo ega Spirituai profeta koa oi foumu keifa kakaua keifa oi Deo ega pinauga alokapa afoloapakipo keoma. Pau ega'ina iifaga lapaopolanio folo'agege. Ega koa oi pifoge pamalele'i au'i fokaisapu'i fakepamalele pugu laoma. 19 I'ina alokapa aisama, Deo ega iifa alomu ko'agai fopako'ania, ke Deo maagai kapa'ina apala auga folokapa kai felo mo fokapa. Kai papiau isa'i Deo maagai kapa'ina felo mo fekekapa auga keumakalaina, Deo akepako'ania kai pifoge pamalele'i mo kepako'ani'i. Ega koa kekapa puo, kapa aga'o ee'iai laa'i kai pifoge pamalele'i mo ee'iai kekae. Ega'ina auga a'uai lonti fopai e'animu'a, amu ma'oai kekogo afe'ai kapa aga'o aeka koa i'opoga, isa e'i pako'a auga ekani okaoka. 20 Ke papiau isa'i ke au aka Hemonius, ke aga'o aka Aleksanda auni'i fou keapafou ega koa kekapa, Deo keifa apala peni aagenia mo. Lau i'ina au'i auni'i Satani imagai lapua'afuni'i kapa'ina akekapa koa fekekapa. Iina koa lakapaisa auga isa kapa'ina kekapa auga, Deo maagai apala ipauma auga fekelogo, ke muni Deo fakeifa apala peni aagenia mo pugu laoma.

Copyright information for `MEK