1 Timothy 2

Paulo Deo Ala Fekeau Afagai Oma Auga Fouga Epamalele

Lau anina laani pako'a papiau'a agofa'ai aague alogai, ma'oai alo'a ko'agai Deo faau afagaina. Ke Deo ega iifa ko'a'i mo kai'iai fapea. Ega koa i'a a'a laomai felo mo agakapa, ke papiau i'a a'a laomai felo mo akeisa aisama, isa isafa e'i laomai felo agemia. Ke agofa'ai aague alogai isafa gagaoai faagu. Ke Deo ega pinauga akapa alogai, kaisau kelele agekapa pinauga agepalifua auga anina falaani laoma. Ega puo i'a a'a pinauga akaiki'a ipauma auga, kin fau'iai ke ago aga'o aga'o papiau'i ke'ima'i lopia'i ma'oai fau'iai famegamega. Ke papiau ma'oai isafa fau'iai famegamega. I'a a'a megamegai Deo fagoina fe'imai'a, ke famegamega kapula kapa ma'oai ani'i aani au'i fepeni'a. Ke papiau aga'o aga'o isafa fau'iai Deo famegamega penia, e'i opopo akaiki'a emeau auga eegai fepalagaini'i fepa'ilikaea. Ke Deo papiau fau'iai, kapa ma'oai isafa ekapai'i kainai tenkiu akaiki'a fapenia. Papiau fau'iai iina agamegamega oma aisama, felo ipauma, ke Deo i'a kania'a eagamauga auga isafa alo agapagama. Ke Isa anina eani papiau ma'oai kania'i feisagamau eoma, ke iifa faunina Iesu fouga ko'a auga fofougai fekelogo fekeaguaina eoma. Gome kai aga'o laa'i Deo ifogamo i'a kania'a eagamauga. Deo aga'omo koa i'opoga au aga'omo Deo ke papiau aumauni fou epo'aisai gagao ekokoaina. Ega'ina auga, papiau aumauni ipauma emia, aka Iesu Kristo. Deo kina eifania auga ekainia aisama, Iesu eulaisa. Ke isa ifo imaauga, Deo epa'a penia kolotiai emae, i'a a'a laomai apala'i afa'i eogei'i. Ega kainai Iesu fau'aisai kolotiai emae auga afalapako'ania koa aisama, Deo i'a a'a laomai apala afa agepa'aniaina. Ke i'ina iifaga agapako'ania koa aisama, Deo i'a a'a laomai apala age'agegeaina. Ega puo Deo papiau kania'i eagamauga iifaga auga, papiau maa'iai ko'a ipauma emia. Ke Deo anina eani alogaina auga, i'ina iifaga Iudea papiau'i laa'i au'i isafa a'o fekelogo eoma. Ega puo Isa lau ekinaniau apostolo, ke inogo au epamiaisau, ega koa i'ina iifaga faifafoua eoma. Lau alapifoge, ko'a ipauma mo laifania. Ke pau i'ina iifaga ega'ina papiau'i lapamaleleni'i, ega koa isa Deo fekepako'ania, ke iifa faunina Iesu fouga ko'a auga fekelogo laoma.

Kai pau lau pako'a au'i e'i laomai ala fekekapa oma auga fouga alaifania. Pako'a au'i kapai kapai kemegamega aisama, Deo maagai alo'i felo fekepamia keoma puo, ima'i keafiakae kemegamega. Kai lau anina laani alogaina auga, isa akemegamega koa kai, papiau ee'iai gua'i faekupu, ke kai aga'o eegai fakeakekua kai alo'i felogai Deo fekemegamega penia.

Pako'a au'i lapaini'i koa i'opoga, pako'a papie'i isafa e'i laomai ala fekekapa oma auga fouga alaifania. Lau anina laani alogaina auga, pako'a papie'i fakepaakai alogaina. Isa fufu ipaino i'oi'i i'oi'i fakekapa'i. Ke tepole kimage'i, ou'ou kimage'i, ke kaikai afa'i akaiki'a'iai,
9 Pilitani malagai ‘gold and pearls’
fakepaakai alogaina. Ke tiapu afa'i akaiki'a'iai isafa fakepaakai alogaina.
10 Kai papie laoga mainai koa fekepaakai. Ke kapa'ina akekapa auga, papiau i'oi'i isa ee'iai ala akeopola oma auga fekelogo kai, Deo maagai felo mo fekekapa. Ke papiau isafa fekepalagaini'i laoma. Ega koa akekapa Deo akepako'ania, ke akeau afagaina aisama, pako'a papie'i ko'a'i ipauma'i akemia.

11 Lau pako'a papiaumi epomiai, pako'a papie'i a'oa'o ma'o kekapa auga fouga lalogo. Ega puo lau papie ifo ega isapuai pako'a auga fe'ima ke fepamalelenia auga lapamafua. Kai isa alo ko'agai kaisau akaiki'a auga aina feafia. Pako'a papie'i ma'oai iina koa fekekapa, ega koa a'oa'o fakekapa kai fekemalele laoma. 13 Gome Deo Adamo epagama kakaua, kai Efa muniai epagama. 14 Ke Satani Efa efogeisa Deo maagai laomai apala ekapaisa. Ke Adamo auga muniai kai ekapaisa. 15 Efa laomai apala ekapaisa ganinagai, papie ega pinauga aga'o auga kania'a isagamauga auga fepamauga eoma.
15 Grik malagai, ‘papie imoi agepamauga alogai, kania ageisagamau.’
Ega puo papie agofa'ai keague alogai, Deo fekepako'ania faefuafua ke papiau ani'i fekeani alogaina, ke Deo maagai alo lolofa laoga maina fekekapa, ke kapa'ina papie fekekapa eoma auga mo fekekapa. Ega akekapa oma koa aisama, Deo isa e'i laomai apala age'agegeaina.

Copyright information for `MEK