1 Timothy 3

Deo Ega Pinauga Kekapa Kaniagai Au'i

Kaisau alo ko'agai pako'a papiau'i i'ima'i lopiaga
1 Pilitani malagai ‘bishop’
gamia eoma aisama, ega'ina pinauga felo puo, opogai laomai felo mo feopolaga fekapa. I'ina iifaga auga ko'a ipauma.
Ega kainai iifi e'a e'ima auga ega laomai fepafelo alogaina, ega koa papiau isa fakepakefe. Ke eamage koa aisama, akafa aga'omo femia. Isa alo ke opo fou fepa'opaina. Ke aufa kina kapa'ina ekapa auga feisa, ke feopola felo kai fekapa ke papiau maa'iai au akaiki'a femia. Isa pinauga okogai fepapea. Ke papiau fegafe'i feifa koko'i ke pamalele felogai fepamalele. Ke isa inuinu auga faemia, papiau ee'iai faeakekua aage mo, ke moni anina faeani alogaina. Ke papiau faeau aageni'i mo, ee'iai gua faekupu kai gagafe'i mo feafia. Kaisau ifo ega famili afae'ima felo aisama pako'a papiau'i age'ima'i agekaina ma? Laa'i ipauma! Ega puo isa ifo ega famili fe'ima felo kakaua. Ke kapa'ina ageifania auga, gauga alo'i ko'agai isa aina fekeafia ega iifa kainai fekepea ke fekekapa. Egae kai isa Deo ega pinauga agekapa, pako'a papiau'i age'ima'i agekaina. Kai pau mo alo eponi auga Deo ega pinauga agekapa, ke pako'a papiau'i age'ima'i koa aisama, isa ifo afeau afagai alogaina. Ega koa agemia koa aisama, Deo, Satani ega aina'au afa epeniia epapealaisa koa i'opoga, isa isafa afa ega agepeni oma. Ega puo pau mo alo eponi auga i'ina pinauga faekapa. Ke papiau isa ega laomai keisa auga felo mo fekeoma. Laa'i koa aisama, pako'a laa'i au'i isa ninina ake'anina. Ke papiau ega'ina akekapa aisama, ageapoke Deo ega pinauga agepua'afuga, Satani muninai agepea.

Iifi E'agai Kepipalagai Au'i Fou'i

Iifi e'a papiau'i e'ima'i lopiaga koa i'opoga, iifi e'agai epipalagai auga
8 Pilitani malagai ‘deacon’
isafa, ega laomai fepafelo alogaina, ega koa papiau isa fakepakefe. Ke isa kapa'ina ageifania auga papiau aina fekeafia, ke kainai fekepea, ke au akaiki'a fekepamia. Ke isa mala aniani auga faemia, ke inuinu isafa auga faemia. Ke isa moni faugai Deo ega pinauga faekapa.
Ke isa Deo maagai kapa'ina apala auga faeopolaga kai, felo mo feopolaga. Ke isa iifa faunina Iesu fouga Deo epalogoni'a auga fepako'ania kainai fepea. 10 Ega puo pako'a papiau'i au kegakinaga iifi e'agai pipalagai auga gamia akeoma koa aisama, ega'ina auga ega laomai fekeisa felo kakaua. Pako'a papiau'i isa ega'ina pinauga agekapa agekaina, o afaekaina auga isafa fekeisa. Ke isa ega laomaisai papiau isa afakepakefe, afakeifa apala penia aisama, isa fekekinaga pinauga ega'ina fekapa.

11 Ega koa i'opoga, isa akafa isafa kapa'ina ageifania auga, papiau isa aina fekeafia kainai fekepea. Isa papiau ee'iai faeifa apala ke alo, opo fou fepa'opaina. Ke kapa'ina eifania auga kainai fepea. 12 Iifi e'agai epipalagai auga fouga alaifamue pugu. Isa akafa aga'omo femia, ke ifo ega famili fe'ima felo. 13 Gome isa ega pinauga agekapa felo aisama, papiau isa aina akeafia, au akaiki'a akepamia. Ega'ina auga isa ifo eegai felo. Ke Iesu Kristo epako'ania ke ega pinauga ekapa auga, papiau maa'iai ageifa fai'i agepaini'i agekaina.

14 Lau anina laani oi loagu afuga, Efesus taonina mafai mafiakoa laoma. Kai kapa aga'o afegama afepaapa kipoisau koa aisama, afalafai afalafiakoa. Ega'ina kainai alou ko'agai anina laani oi kapa'ina fologo laoma auga alaifania. E'a aga'o uu'u ke ipalao fou, e'a keafiapi kapulania. Deo kepako'ania ega famili ikupugai kekoko au'i isafa e'a aga'o koa i'opoga. Ega'ina e'agai Deo agu pagai auga ega famili fou keague. Ke e'a aga'ogai uu'u, ke ipalao fou e'a keafiapi kapulania koa i'opoga, pako'a papiau'i isafa, uu'u ke ipalao koa fekemia Deo ega iifa fekeafiapi kapulania. Ega'ina kainai pako'a papiau'i, kapa'ina fekekapa auga oi fologo felo laoma puo, i'ina malelega lapapua eemu efai. 16 Ke i'ina iifaga kapula ipauma:

  • Deo papiau aumauni ipauma emia, aagoai eake papiau epo'iai elao emai,
  • Isa Deo ipauma auga epakinai'i.
  • Ega'ina auga Iesu Kristo.
  • Isa isafa Deo Gauga auga agelo papiau epakina'i.
  • Isa Deo maagai alo opai auga, Deo ega Spiritu papiau epakina'i.
  • Pau Deo isa ufai e'agauaina, Deo ega isapu akaiki'a afugai ekoko, kaina kainai fou keague.
  • Papiau i'ina iifaga Iesu fouga keifafoua. Ke agofa'ai papiau isa kepako'ania.
Ufainagai i'ina iifaga papiau akelogo felo kai, pau Deo papiau epakina'i. Ke Deo maagai i'a ala faau afagai oma, ke ala faagu oma a'a laomai felo femia auga epakinai'a. Papiau ma'oai i'ina iifaga kapula ipauma puo, alo'i ko'agai fekepako'ania, ke kai aga'o agepuniai afaekaina.

Copyright information for `MEK