1 Timothy 4

Pifoge Pamalelega Au'i Fou'i

I'ina iifaga ko'a ipauma. Ke Deo ega Spiritu kapa'ina agemia auga maa'aisai iina eifa oma: Muni papiau isa'i Satani papagai keagu kepinauga au'i akemai. Isa Deo maagai felo o apala auga akelogo. Kai akemai aisama, papiau akefoge'i maa'iai kapa'ina fekekapa auga akeifania kai isa ifo'i auga afakekapa. Ega mo ganinagai, papiau isa'i tiapolo pifoge'i papa'iai kepinauga au'i, tiapolo pifoge'i aina'i akeafia, ke e'i pamalele kai'iai akepea. Ega puo i'a Deo ega iifa ko'a apako'ania auga akepua'afuga. Pifoge pamalelega au'i ega'ina isa'i pau papiau kepaini'i fakeamage ke fo'ama isa'i fakeani'i keoma. Kai Deo kapa ma'oai epagama'i au'i fau'iai i'a i'ina iifaga ko'a alogo ke apako'ania au'a, Isa famegamega penia ke tenkiu fapenia kai faani'i eoma. Gome Deo kapa ma'oai epagama'i au'i felo'i, ke Deo tenkiu apenia kai aani'i koa aisama, kapa aga'o agaumakalaina apala agapamia afaekaina. Gome ega'ina fo'amaga Deo ega iifai ke megamegai elolofa efua.

Deo Ega Iifa Ko'a Fopamalelenia Ke Ifomu Isafa Fomalele

Deo ega iifa i'a apako'ania ke kainai apea auga, oi ifomu aloafi'inia koa aisama, ega'ina iifaga agepakapulanio. Ega koa i'opoga, oi pako'a papiau'i maa'iai ega'ina iifa'i laifa kakau'i au'i fopamaleleni'i ke fopalogo felo'i. Ega aisama oi Iesu Kristo ega pinauga ikapa aumu felomu alomia. Pinauga felo papiauga, pamalele pifoge'i feumakalaini'i. Ega koa i'opoga, oi papie apao'i kenini'ani aage mo, pifoge isonioni'i keifani'i au'i foumakalaini'i. Ke oi imaaumu fekapula kapa lokapa aisama, imaaumu ekapula. Ega koa i'opoga, oi alomu fekapula kapa fokapa Deo foau afagaina, ke ega iifa kainai fopea, fomalele faefuafua. Au aga'o ifo imaauga gapakapulania eoma puo kapa aga'o ekapa aisama, ega'ina kapa isa imaauga mo epalagaina. Kai isa Deo ageau afagaina ke ega iifa kainai agepea koa aisama, Deo eifania epako'ania auga kainai agepalagai felo alogaina. Ke pau aagoai eague alogai agepalagaina ageagu felo. Ke muni agemae aisama, agu pagai maunina afugai afa felo agepenia. I'ina iifaga ko'a ipauma. Papiau ma'oai i'ina iifaga fekepako'ania auga ekainia. 10 Ke ega'ina kainai i'a auniaimoimo apinauga aafipugu. Gome i'a a'a afia'ama Deo eague aoniamo auga eegai aoge. Isa auga papiau ma'oai kania'i isagamauga auga, ke kaisau alo'i ko'agai Isa kepako'ania au'i kania'i eagamauga paisa.

Laomai Felo Pako'a Papiau'i Fopakina'i Ke Deo Ega Iifa Ko'a Mo Fopamaleleni'i

11 Lau kapa'ina laifa kakaua auga, pako'a papiau'i fopaini kapulani'i fopamaleleni'i. 12 Ke oi agu'amu puo ega'ina alokapa alogai, papiau e'elemu mo fakeoma fakepaakeiso. Kai oi nini'ani faunina mo foifania. Laomai felo mo fokapa. Alomu ko'agai papiau ani'i foani. Alomu ko'agai Iesu fopako'ania. Ke alomu fefelo, laomai apala'i foumakalaini'i. Ega koa fokapa, pako'a papiau'i oi fou oague au'i laomai felo mo fopakina'i. 13 Lau oi eemu alafai koa kai, pako'a papiau'i maa'iai la'afouai Deo ega iifa puka fokuapina faefuafua. Ke Deo ega iifa kainai fekeagu auga magogoga kapula papiau fopeni'i ke fopamaleleni'i. 14 Oi Deo ega pinauga i'ina mokapa alooma alogai, pako'a papiau'i ke'ima'i au akaiki'a'i au'i ima'i oi kaniamuai keogeaua, emu pinauga faugai kemegamega. Ega'ina alogai papiau isa'i profeta koa i'opo'i kemia Deo ega Spirituai muni oi kapa'ina alokapa auga keifania. Ega koa kekapaisa oi pinauga fokapa felo auga ipenina Deo epeniio. Oi ega'ina ipenina Deo epeniio auga folo'agege fopapinauga faefuafua.

15 Oi Deo ega pinauga lokapa felo puo, pinauga efelo elaoaina auga papiau fekeisa. Lau ega'ina auga alou ko'agai anina laani. Ega puo alomu opomu fofougai lau kapa'ina laifania fokapa laoma auga fokapa faefuafua. 16 Ke oi emu laomai fo'ima felo, ke emu pamalele isafa foisa felo kai fopamalele. Oi ega alokapa oma aisama, afoloapoke afolo'ualai. Ke Deo kaniamu eagamauga lopako'ania auga pako'aga eemuai feka aoniamo. Ega koa oi kaniamu ageagamauga ke emu pamalele a'o kelogo papiau'i isafa kania'i ageagamauga.

Copyright information for `MEK