1 Timothy 5

Pako'a Papiau'i Magogo Kapula Fopeni'i

Pako'a papiau'i laomai apala kekapa. Ke oi isa e'i laomai apala mopa'opaina alooma aisama, folofina'i ke folopaumani'i. Kai magogo'i foau kapulania e'i laomai apala fekepa'opaina. Au apao'i au'i, oi amamu eegai ala lokapa oma koa i'opoga mo, isa ee'iai ega fokapa oma. Ega koa i'opoga, papie apao'i au'i oi inamu eegai ala lokapa oma koa i'opoga mo, isa isafa ee'iai ega fokapa oma. Au agu'a'i isafa, oi aamu akimu ee'iai ala lokapa oma koa i'opoga mo, isa ee'iai ega fokapa oma. Ke papie agu'a'i, ifiao fou isafa, oi afakuamu ee'iai ala lokapa oma koa i'opoga mo, isa ee'iai ega fokapa oma. Kai papie ifiao fou ee'iai alomu faema'o, alomu felogai emu pinauga fokapa.

Afuafu Isa'i Pipalagai Fekeafia

Iifa gome afuafu kai aga'o aepalagaini'i au'i fopalagaini'i fopalopiani'i. Kai afuafu kapa gauga o ufuga aga'o keague koa aisama, isa ifo'i e'i famili alogai afuafu fekepalagai kakaua. Isa iina koa fekekapa fekemalele, Deo keau afagaina, ke ega iifa kainai kepea auga afuafu faagagai fekekapa. Ke fekemalele isa ina'i ama'i ke ufu'i fou e'ele'iai ke'imai'i auga, afa fekeoge isa feke'ima'i. Isa iina akekapa oma aisama, Deo maagai felo ke alo agegama. Ega puo isa ega koa fekekapa laoma. Kai afuafu kapa'i gau'i o ufu'i aga'o laa'i afakepalagaini'i au'i, Deo isa agepalagaini'i auga fekepako'ania feke'ima. Ke aufa kina fekemegamega kapula fakeapakipo, ke Deo fekegoina kapa ma'oai ani'i keani au'i fepeni'i. Kai afuafu kapa elapau elao emai aage mo auga, imaauga eague kai lalauga auga emae efua koa i'opoga. Kai pako'a papiau'i epo'iai kaisau ifo aaga akina, ke ifo ega famili ipauma afae'ima felo'i koa aisama, pako'a papiau'i kapa'ina kepako'ania auga eumakalaina. Ega'ina papiauga ega apala auga Iesu akepako'ania au'i e'i apala eka'egaina. Lau alou ko'agai anina laani afuafu gau'i ke ufu'i isa fekepalagaini'i laoma. Isa ega akekapa oma koa aisama, papiau isa afuafu ke'ima'i pinauga kekapa kainai, puo afakepeni'i. Ega puo pako'a papiau'i maa'iai foifa kapula afuafu fekepalagaini'i.

Papie laomai felo mo kainai epea gauga e'ima felo'i. Ke papiau isa ega e'a peagege kemai au'i ee'iai egafegafe, ke pako'a papiau'i ee'iai ifo e'ele epamia epipalagai. Isa papiau kina apala kekaifaina au'i egafegafe peni'i. Ke papie laoga maina kekapa koa i'opoga akafa eegai ekapa. Ke papiau ma'oai isa papie felo ke laomai felo'i mo ekapai'i auga keisa keifafoua. I'ina papiega akafa agemae kai afaeamage ageagu agelao inipoga ou'aga imagea agepagai koa aisama, pako'a papiau'i ega'ina afuafuga pipalagai keafia au'i epo'iai aka fekeoge fekeifafoua, ke fekepalagaina.

11 Kai afuafu agu'a'i au'i pipalagai keafia au'i epo'iai aka'i fakeoge fakepalagaini'i. Gome pako'a papiau'i afuafu agu'a'i pipalagai keafia au'i epo'iai aka'i akeoge aisama, isa afakeamage pugu kai Iesu Kristo ega pinauga mo alo'i ko'agai akekapa auga akepako'ania akeifa kapulania. Kai isa anina akeani kegaamage pugu akeoma koa aisama, iifa kepako'ania keifa kakaua auga laagai akeaopagai akeamage akefiakoa. Iina koa akekapa aisama, papiau isa akepakefe'i. Ke Deo maagai isa ifo'i e'i laomai apala afa akeafia. 13 Kapa puo afuafu agu'a'i aka'i fakeoge laoma auga alaifania pugu. Pako'a papiau'i isa akepalagaini'i aisama, afakepinauga puo ake'apolo e'a akepao apu'i. Ega'ina mo laa'i kai, nini ake'anina, e'a aga'o nini'anina auga akelao, e'a aga'ogai fakeifania koa kai akeifania. 14 Ke iifa aga'o auga, afuafu agu'a'i isa'i ke'ualai Deo ega iifa kai'iai akekai, keaga i'oina keafiia Satani muninai kepea. Afuafu agu'a'i isa'i ega koa akekapa pugu koa aisama, Satani kina felo akepenia agefoge'i muninai akepea, ke papiau isa akeifa apala peni'i. Ega puo lau alou ko'agai anina laani alogaina auga, afuafu agu'a'i au'i pipalagai keafia papiau'i epo'iai aka'i fakeoge laoma. Kai isa auga fekeamage, ifo'i gau'i fekepafa'a'i, ke ifo'i e'i e'a feke'ima felo laoma.

16 Ke egae pako'a papiau'i ee'iai afuafu aga'o keaguega koa aisama, isa afuafu ega'ina feke'ima felo'i. Ke pako'a papiau'i fofouga meau fakepeni'i. Isa ega koa akekapa aisama, pako'a papiau'i auga afuafu kapa'i kai aga'o aepalagaini'i au'i mo akepalagaini'i.

Au Akaiki'a'i Pako'a Papiau'i Ke'ima'i Au'i Fo'ima'i

17 Pako'a papiau'i Deo ega pinauga au'i keopolani'i aisama, Deo ega iifa iina eifa oma auga fekeopolani'i: “Polomakau epinauga efua aisama, epinauga afa feafia eoma. Ega puo ifegai laiti ogogoga faaga egafa ikia alogai ake akegope.”
17-18 Testamento ufaina alogai i'ina iifaga aeka kai Luka 10:7 alogai iina koa i'opoga ekae.
Ke Deo ega iifa iina eifa oma pugu: “Pinauga au'i e'i pinauga afa fekeafia,”
17-18 I'ina iifaga Deuteronomy 25:4 alogai ekae.
eoma. Deo ega iifa iina eifa oma koa i'opoga, au akaiki'a'i pako'a papiau'i ke'ima'i au'i kepinauga felo koa aisama, pako'a papiau'i alo'i ko'agai isa au akaiki'a'i fekepamia'i. Ke pinauga au'i e'i moni akaiki'a keafia koa i'opoga, isa isafa afa ega koa fekeafia. Kai iifa gome au akaiki'a'i pako'a papiau'i ke'ima'i au'i kapa'i keinogo, ke kepamalele au'i auga au akaiki'a'i ipauma'i fekepamia'i.
19 Ke pako'a papiauga aga'o afemai au akaiki'a pako'a papiau'i e'ima'i auga aga'o Deo maagai laomai apala ekapaisa auga eisa oi maamuai ageifania aisama, oi isa ega iifa folopako'a kakaua, ke au ega'ina folopaagu fofou aagenia mo. Kai papiau gua oiso, o ma'o akemai i'ina iifaga maamuai akeifania koa aisama fopako'ania, ke fo'opo fopa'opaina. 20 Ke papiau e'i iifa ega'ina ko'a koa aisama, lau anina laani isa ega laomai apala pako'a papiau'i ma'oai maa'iai la'afouai foifania. Ega koa isa ke pako'a papiau'i isafa fekemani'i, laomai apala'i fakekapa'i pugu laoma. Ke Timoti, oi pako'a papiau'i fofouga ago'iai laomai apala ekapa auga fopaini kapulania, ke magogoga foauga, ega koa ega laomai fepa'opaina.

21 Lau Deo, Iesu Kristo ke Deo ega agelo ekinani'i au'i ago'iai oi laifa kapula penio. Oi lau kapa'ina maamuai laifa kakau'i au'i kai'iai fopea. Ke kapa ma'oai alokapa'i alogai, ifomu minomuai kapa'ina emai auga mo folokapa. Kai aufalao aga'o kapa'ina eifania auga, ko'a o pifoge auga fologo felo kakaua kai kapa'ina alokapa auga fokapa. Ke papiau aga'o lologonia mo looma afegai foloaulao.

22 Ke kaisau Deo ega pinauga gakapa ageoma eemu agefai aisama, fiakoa mo imamu isa kania laagai folooge Deo ega pinauga ikapa auga folopamia. Kai isa ega laomai foisa felo kakaua kai, imamu kania laagai foogeaua Deo ega pinauga ikapa auga fopamia. Iina koa alokapa aisama, Deo maagai oi alo opai aumu alomia.

23 Ke lau lalogo oi alomu fe'opai mo felao looma puo, fei maini mo loinu. Ega kainai kina ma'o oi gua kiekie isafaga loafia. Kai lau anina laani ega'ina isafaga feapakipo laoma puo, fei maini mo foloinu. Kai fino afa'agamo mulamula koa fopamia fei fou foinu. Ega koa guamu felo mo agemia.

24 Ke papiau isa'i laomai apala'i la'afouai kekapa'i puo, papiau ma'oai kelogo felo. Ega kainai papiau isa e'i laomai apala afa kepeni'i kefiakoa. Kai papiau isa'i auga ogefakeai laomai apala kekapa. 25 Ega koa i'opoga, papiau isa'i la'afouai pinauga felo kekapa puo, papiau ma'oai kelogo felo. Kai papiau isa'i auga ogefakeai e'i pinauga kekapa. Ega puo kai aga'o aelogo muniai kai, isa e'i pinauga efoki efoufa'a.

Copyright information for `MEK