1 Timothy 6

Kala'afi Papiau'i Fekepinauga Felo

Pako'a papiau'i kapa'i kekala'afi au'i, isa ke'ima'i lopia'i aina'i afakeafia koa aisama, papiau isa'i akeopolaga Deo kepako'ania, iifa faunina Iesu fouga, lai apamalelenia auga muninai kepea au'i papiau apala'i ipauma'i akeoma. Iina koa akekapa aisama, papiau Deo aka ke iifa faunina Iesu fouga eegai akeifa apala. Lau ega'ina auga anina alaani. Ega puo papiau kapa'i kala'afi pinauga kekapa au'i, alo'i ko'agai e'i lopia fau'iai fekepinauga felo ke au akaiki'a'i fekepamia'i mo opolaga fekeafia. Kai kala'afi kapa'i e'i lopia pako'a auga aisama, akeopolaga isa e'i lopia pako'a auga puo, afakepinauga kapula auga kapa aga'o laa'i fakeoma. Isa ega koa fakekapa kai, kala'afi koa pinaugagai mo fekepinauga. Gome isa e'i lopia faugai kepinauga felo auga, afa felo kai aga'o aage afaeafia kai isa e'i lopia ageafia. Ega'ina mo laa'i kai, isa pako'a papiau'i ke e'i lopia isafa pako'a auga. Ke isa ma'oai Kristiano au'i kainai, aa'i aki'i koa i'opoga. Ega kainai Deo isa ma'oai ani'i eani alogaina auga fekelogo. Pako'a papiau'i maa'iai i'ina iifa'i fopamaleleni'i, ke magogo'i foau kapulania ega koa e'i pinauga fekekapa felo'i.

Pifoge Pamalelega Au'i Fou'i

Kaisau Deo ega iifa ko'a ipauma, Iesu Kristo fouga kai'iai aepea, ke i'a Deo ala aau afagai oma, ke ega iifa kainai apea, ke apamalele auga kai'iai aepea kai epamalele auga pifoge pamalelegai epamalele. I'ina auga kapa aga'o aelogo kai ifo eau afagaina elogo eoma. Isa ega pa'ani auga ko'a laa'i kai, aufa kina mo epa'ani aefuafua. Isa iifa ko'a auga aelogo kai papiau epaakekua aageni'i mo. Ega kainai papiau isa aina kelogo aisama, ifo'i mo epo'iai kepikupa, ifo'i keifa apala peni'i, ke opola apala'i keafi'i, ke kapa aga'o akepako'ania. Ke aufa kina keakekua aage mo aefuafua. Pifoge pamalelega i'ina au'i, agofa'ai deo pifoge'i isa alo'i, ke opola'i fofouga kepalifua, kepifoge Deo ega iifa ko'a'i au'i kekaisapu'i. Ke isa e'i opola auga, Deo keau afagaina, ke ega iifa kainai kepea auga, moni ikapa pinauga aga'o kepamia.

Kai pau aague alogai, i'a Deo aau afagaina au'a kapa'ina ee'aisai kekae au'i alo'a agekaina au'a, muni afa felo mo Deo eegai agaafia. Gome i'a agofa'ai amauni aisama, ima'aamo amauni. Ke agamae aisama, ima'aamo agofa'a agapua'afuga. Ega puo i'a fo'ama ekae aania, ke tiapu kekae ai'iuka'i koa aisama, alo'a fegama ke falogo ega'ina mo ekainia. Ke opola ega'ina mo faafia Deo faau afagaina, ke ega iifa kainai fapea. Kai agofa'ai papiau isa'i moni ma'o ee'iai feka auga anina keani alogaina. Ega'ina papiau'i moni mo keguakaeaina aisama, tiapolo isa efoge'i laomai apala'i kekapa'i kefiakoa. Ke isa kemogemoge alogaina kegapa'amu'amu keoma puo, papiau kepakafo'oni'i e'i agu kepalifua. Ke fuagai isa ifo'i isafa e'i agu agelifu, lalau'i aoniamo agemae ke afaemaunimue pugu. Ega koa i'opoga, moni ma'o anina keani au'i ee'iai moni auga kapa apala'i ma'o gome auga emia. Iifa gome papiau isa'i moni ma'o anina keani alogaina puo, Iesu kepako'ania kai keapakipo Deo kemunia. Ke kapa ma'o apala'i keafi'i alo'i ke opola'i kepalifua ke alo kiekieai keagu.

Paulo Nini'ani Fua Timoti Epaini Kapulania Auga

11 Papiau isa'i ega koa kekapa kai, Timoti, oi Deo ekinanio, ega pinauga auga lomia. Ega puo i'ina kapa'i fomuni'i. Kai Deo maagai kapa'ina opaina, ke felo auga mo fokapa, ke alomu ko'agai Deo fopako'ania, foau afagaina, ke papiau ma'oai ani'i foani alogaina. Ke kina apala'i ageafio aisama, alomuai mo fepiau, gamuga mo foopo ke guamu faekupu. 12 Deo oi ekinanio ke Iesu lopako'ania kinagai, agu pagai maunina afuga epeniio. Ega kainai oi iifa faunina Iesu fouga lopako'ania auga papiau maa'iai loifafoua. Oi Deo agu pagai maunina afuga epeniio kainai folo'agege, ke founiaimoimo ega pinauga fokapa faefuafua. 13 Deo amu ma'oai epagama'i maa'i mauni'i fekemia eoma. Ke Iesu Kristo Pontio Pilato agogai eapa iifa epakaisa aisama, kapa'ina epako'ania auga eifa ofakae felo alogaina. Pau lau Deo ke Iesu Kristo ega'ina auni'i ago'iai lapaini kapulanio, kapa'ina maamuai laifa kakau'i au'i minomuai fekeka ke kai'iai fopea. Ke ega'ina alokapa alogai kai aga'o faepakefeiso. Ke alopinauga aisama, fopinauga mo felao i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega mai pugu kinagai. 15 Deo ega logoai kina epaapa kinagai, Iesu Kristo i'a ageapakina peni'a. Deo ifogamo kapa felo'i ipeni'i gome auga. Isa ifogamo isapu akaiki'a ipauma auga. Iifa gome isa ifogamo Kin ke Lopia akaiki'a ipauma, aagoa ke ufa fou ega isapuai e'ima'i auga. 16 Deo ifogamo mauni gome auga puo afaemaemae. Ke eaea gome auga puo, eaea akaiki'a ipauma alogai eague. Ke i'a papiau aumauni au'a umina au'a puo, kai aga'o Isa eega agalao afaekaina. Ke kai aga'o maagai Deo aeisa ke pau isafa i'a Isa agaisa afaekaina. Iifa gome lau alou ko'agai lamegamega ega koa papiau Isa Lopia Akaiki'a fekepamia, ke ega isapu akaiki'a agofa'ai feka aoniamo laoma. E, i'ina iifaga ko'a ipauma!

Pa'amu'amu Au'i Fou'i

17 Deo amu ma'oai inagome auga anina eani i'a alo'a fegama eoma puo, amu ma'o mo epeni'a. Ega kainai pa'amu'amu au'i ifo'i fakeau afagaini'i ke fakeaina'au alogaina. Ke isa amu ega'ina gaika akefua auga akelogo puo, fakegua kaeaini'i kai Deo mo fekegua kaeaina. 18 Ke agu pagai maunina afuga aoniamo ekaega auga fekelogo. Pa'amu'amu au'i ega'ina afugai kegakoko keoma koa aisama, isa papiau fekepalagaini'i ke laomai felo'i ma'o mo fekekapa'i. Iina akekapa oma koa aisama, isa muni ufai akepa'amu'amu, ke ifo'i e'i laomai felo afa akeafia. Ke iifa gome isa muni agu pagai maunina afugai akekoko isafa auga fekepakinai'a. Oi pau pa'amu'amu au'i keague au'i fopaini kapulani'i ega koa fekekapa.

20 Papiau isa'i keifa isa kapa ma'oai kelogo afe'ai keoma. Kai e'i nini'ani auga kapa aga'o aepagama kai, pifoge mo kepaalogaina, kenini'ani ke keakekua aage mo. Ke papiau isa'i isa e'i pamalele a'o kelogo au'i, iifa faunina Iesu fouga keumakalaina ke'ualai keaga i'oinagai kepea. Timoti, oi ega'ina pamalele'i fomuni'i ani'i foloani. Kai iifa faunina Iesu fouga mo kainai fopea. Ke Deo ega pinauga lapainio fokapa laoma auga, folo'agege alomu ko'agai fokapa felo. Lau alou ko'agai ke guau fofougai oi ke pako'a papiau'i fou faumiai lamegamega, ega koa Deo ega gafegafe akaiki'a fepenimi laoma.

Copyright information for `MEK